Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite ter upravičenci do pokojnin, Slovenija, 2017

Celotni izdatki za socialno zaščito, za katero se nameni skoraj četrtina BDP, so bili v 2017 višji kot v 2016

Za programe socialne zaščite je bilo v Sloveniji v 2017 namenjenih 9.728 milijonov EUR. Največji del teh sredstev je bil namenjen za področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Glavni, dvotretjinski vir financiranja so bili socialni prispevki. 

  • 24.7.2019
  • |
  • brez statusa
Izdatki za socialno zaščito v 2017 višji kot v 2016

Za programe socialne zaščite je bilo v Sloveniji v 2017 namenjenih 9.728 milijonov EUR ali za 3,5 % več kot v 2016. Celotni izdatki za programe socialne zaščite so se v največji meri povečali zaradi višjih izdatkov v okviru področja bolezen in zdravstveno varstvo, področja starost ter področja družina in otroci.

Tudi v 2017 za socialno zaščito skoraj četrtina BDP

V 2017 smo za socialno zaščito namenili 22,6 % BDP ali za 0,7 odstotne točke manj kot v 2016. Kljub nominalni rasti izdatkov za socialno zaščito v 2017 se je odstotni delež teh od BDP znižal, in sicer predvsem zaradi večje nominalne rasti BDP.

Vrstni red področij v okviru socialne zaščite, za katera namenjamo največji del deleža BDP (okrog 19 %), je bil v 2017 enak kot v prejšnjem letu (le vrednosti posameznega deleža so bile nekoliko drugačne): za področje starost je bilo namenjenih 9,2 % BDP (ali za 0,4 odstotne točke manj kot v 2016), za področje bolezen in zdravstveno varstvo 7,6 % BDP (enak delež kot v 2016) ter za področje družina in otroci 1,8 % BDP (za 0,1 odstotne točke več kot v 2016).

V celotni strukturi izdatkov se je v 2017 glede na 2016 najopazneje povečal delež izdatkov za področje družina in otroci

Največji del sredstev za socialno zaščito je bil v 2017 namenjen področju starost, 3.969 milijonov EUR ali malo več kot dve petini v celotni strukturi izdatkov za socialne prejemke (vendar pa za 0,4 odstotne točke manj kot v letu 2016). Tako kot v prejšnjem letu so sledili izdatki za področje bolezen in zdravstveno varstvo; ti so znašali 3.253 milijonov EUR ali tretjino vseh sredstev za socialno zaščito (ali za 0,7 odstotne točke več kot v 2016). Tretja najvišja skupina izdatkov so bili izdatki za področje družina in otroci; ti so se glede na prejšnje leto povečali najopazneje (za 0,8 odstotne točke) in so znašali 793 milijonov EUR. Temu področju so po deležu namenjenih sredstev sledili izdatki za področji smrt hranitelja družine ter invalidnost. Skupno okoli 6 % vseh sredstev pa je bilo namenjenih še področjem druge oblike socialne izključenosti, brezposelnost in nastanitev (subvencioniranje najemnin).

V 2017 so se v primerjavi z 2016 povečali izdatki za področja družina in otroci (za 13,8 %), bolezen in zdravstveno varstvo (za 5,8 %) ter starost (za 2,5 %). Izdatki za področja brezposelnost, invalidnost ter smrt hranitelja družine so se zmanjšali.

Največji, dvotretjinski vir financiranja so bili socialni prispevki

Socialni prispevki so v 2017 predstavljali 6.670 milijonov EUR ali nekoliko več kot dve tretjini virov za financiranje programov socialne zaščite. Večji del teh sredstev so bili prispevki zavarovancev (4.016 milijonov EUR ali 41,9 %), preostalo pa prispevki delodajalcev (2.654 milijonov EUR ali 27,7 %). Strukturni delež obojih skupaj je bil nekoliko večji kot v prejšnjem letu (za 1,4 odstotne točke), in sicer predvsem zato, ker so se zmanjšali prispevki države (z 2.824 na 2.779 milijonov EUR ali, izraženo v strukturnem deležu, za 1,6 odstotne točke).

Število upravičencev do pokojnin približno enako kot v 2016

Po razvrstitvi v pokojninske kategorije, skladni z evropsko metodologijo ESSPROS, je bilo v 2017 v Sloveniji 639.918 upravičencev do pokojnin, kar je približno enako število kot v letu 2016. Gledano po posameznih pokojninskih kategorijah, se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo število upravičencev do starostnih pokojnin (za 0,9 %) in do pokojnin iz področja smrt hranitelja družine (za 0,3 %), število upravičencev do invalidskih pokojnin pa se je zmanjšalo (za 9,2 %).
Viri financiranja programov socialne zaščite, Slovenija, 2017
Viri financiranja programov socialne zaščite, Slovenija, 2017
Vir: SURS
Izdatki in viri financiranja programov socialne zaščite, Slovenija
20162017
mio. EUR
Izdatki - skupaj1)9.3989.728
  socialni prejemki9.2479.572
    denarni socialni prejemki6.1386.215
    socialni prejemki v naravi3.1093.357
  upravni stroški143145
  drugi izdatki911
Viri financiranja - skupaj1)9.2229.588
  socialni prispevki6.2886.670
    prispevki delodajalcev2.5142.654
    prispevki zavarovancev3.7744.016
  prispevki države2.8242.779
  drugi viri111139
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Izdatki za socialne prejemke po področjih (tveganjih) socialne zaščite, Slovenija
20162017
mio. EUR%% od BDP1)mio. EUR%% od BDP1)
Skupaj2)9.247100,022,99.572100,022,3
  bolezen/zdravstveno varstvo3.07533,37,63.25334,07,6
  invalidnost4945,31,24594,81,1
  starost3.87341,99,63.96941,59,2
  smrt hranitelja družine5756,21,45645,91,3
  družina/otroci6977,51,77938,31,8
  brezposelnost2392,60,62342,40,5
  nastanitev90,10,0100,10,0
  druge oblike socialne izključenosti2863,10,72893,00,7
1) Izdatki za socialno zaščito v odstotnem deležu od BDP so izračunani na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov BDP (Prva objava z dne 31. avgust 2018; https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7625).
2) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Upravičenci do pokojnin1), Slovenija
20162017
Upravičenci
  starostnih in invalidskih pokojnin ter pokojnin iz naslova smrti hranitelja družine2)639.962639.918
Upravičenci po posamezni pokojninski kategoriji
  starostna519.114523.720
  invalidska29.93427.170
  smrt hranitelja družine3)150.225150.602
1) Podatki so v skladu z evropsko metodologijo ESSPROS.
2) V okviru te kategorije se upravičenca šteje le enkrat, pa čeprav lahko prejema več pravic hkrati (torej, če prejema starostno pokojnino in del vdovske, ga štejemo le pri starostni). Omenjena kategorija torej ni seštevek posamičnih pokojninskih kategorij, saj je posameznik lahko prejemnik več vrst pokojnin.
3) V okviru kategorije smrt hranitelja družine so prikazani skupaj upravičenci družinskih pokojnin, vdovskih in dela vdovskih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
1. Podatki o številu upravičencev do pokojnin predstavljajo v okviru metodologije ESSPROS dodaten modul. Zanj veljajo ista metodološka pravila kot za osnovni sistem (predvsem za področje starost in razvrščanje upravičencev v določeno področje socialne zaščite oziroma - v tem primeru -  v pokojninsko kategorijo), le da ne zajema vseh programov, temveč le tiste, ki zadevajo pokojnine, tj. programe od 5 do 18. Omeniti je treba še to, da prikazane številke v tem modulu ne ustrezajo nacionalnim kategorijam pokojnin, saj gre za širši zajem in druge metodološke posebnosti. 

2. Končni in podrobnejši podatki bodo na voljo novembra 2019


Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.