Nefinančni sektorski računi, Slovenija, 1. četrtletje 2019

Nefinančne družbe ustvarile v prvem četrtletju 2019 primanjkljaj, drugi sektorji presežek

V prvem četrtletju 2019 se je rast presežka s tujino nadaljevala. Nefinančne družbe so četrtletje zaključile s primanjkljajem, finančne družbe, država in gospodinjstva pa s presežkom. Stopnja investiranja nefinančnih družb in stopnja varčevanja gospodinjstev sta se povečali.

  • 28.6.2019
  • |
  • brez statusa

Celotno gospodarstvo
V prvem četrtletju 2019 je slovensko gospodarstvo ustvarilo presežek v višini 858 mio. EUR ali 7,7 % BDP (v prvem četrtletju 2018: 678 mio. EUR ali 6,4 % BDP). Izvoz blaga in storitev se je v primerjavi s prvim četrtletjem 2018 povečal za 9,2 %, uvoz blaga in storitev pa za 8,2 %. Saldo blaga in storitev je tako k celotnemu presežku prispeval 1.112 mio. EUR ali 10,0 % BDP, medtem ko je bil pri preostalih transakcijah s tujino (primarnih dohodkih, tekočih in kapitalskih transferjih) ustvarjen primanjkljaj v višini 254 mio. EUR ali 2,3 % BDP.

Nefinančne družbe
Primanjkljaj nefinančnih družb je znašal 200 mio. EUR ali 1,8 % BDP (v prvem četrtletju 2018: 303 mio. EUR ali 2,9 % BDP). Stopnja investiranja (delež bruto investicij v osnovna sredstva v bruto dodani vrednosti) je bila 25,8-odstotna in v primerjavi s prvim četrtletjem 2018 višja za 1 odstotno točko. Stopnja dobička (delež bruto poslovnega presežka v bruto dodani vrednosti) pa se je zmanjšala in je znašala 32,7 % (v prvem četrtletju 2018: 33,6 %).

Finančne družbe
Finančne družbe so ustvarile presežek v višini 24 mio. EUR ali 0,2 % BDP (v prvem četrtletju 2018: 62 mio. EUR ali 0,6 % BDP).

Država
Sektor država je ustvaril presežek že osmo zaporedno četrtletje. Tokrat je bil minimalen in je znašal 4 mio. EUR ali 0,03 % BDP. Prihodki in tudi izdatki sektorja država so se znova povečali, rast izdatkov pa je bila še nekoliko višja od rasti prihodkov. K rasti prihodkov so znova bistveni del prispevali prihodki od davkov in socialnih prispevkov, izdatke pa so povečale vse pomembnejše kategorije (bruto investicije, sredstva za zaposlene, socialni transferji), razen izdatki za obresti.

Gospodinjstva in NPISG
Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev je bil v prvem četrtletju 2019 za 5,5 % višji kot v prvem četrtletju 2018. Gibanje razpoložljivega dohodka je močno povezano z gibanjem sredstev za zaposlene; ta so se v prvem četrtletju glede na prvo četrtletje 2018 povečala za 7,5 %. Stopnja varčevanja gospodinjstev (delež bruto varčevanja v bruto razpoložljivem dohodku) je bila 19,5-odstotna in se je v primerjavi s prvim četrtletjem 2018 povečala za 0,9 odstotne točke.

Revizija podatkov
Ob septembrski objavi podatkov sektorskih računov bo izvedena revizija celotne časovne vrste podatkov. Opravljene bodo metodološke uskladitve, potrebne za boljšo primerljivost podatkov med državami članicami EU, kakršne bo v letu 2019 izvedla tudi večina drugih evropskih držav.

Neto posojanje (+) / neto izposojanje (-) po institucionalnih sektorjih, tekoče cene, Slovenija
Neto posojanje (+) / neto izposojanje (-) po institucionalnih sektorjih, tekoče cene, Slovenija
Vir: SURS
Račun odnosov Slovenije s tujino, tekoče cene, Slovenija
I–III 2018IV–VI 2018VII–IX 2018X–XII 2018I–III 2019
mio. EUR
Saldo blaga in storitev946,41.176,91.301,9929,71.111,8
Saldo primarnih dohodkov838,61.033,11.107,0771,91.017,4
Saldo tekočih transakcij s tujino723,7924,7989,8704,5874,4
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)678,4895,5961,5583,5857,7
Vir: SURS
Temeljni agregati nacionalnih računov po institucionalnih sektorjih, tekoče cene, Slovenija
I–III 2018IV–VI 2018VII–IX 2018X–XII 2018I–III 2019
mio. EUR
Nefinančne družbe
Bruto dodana vrednost5.533,86.323,86.395,86.353,45.884,3
Bruto razpoložljivi dohodek1.524,31.851,92.114,21.933,91.578,9
Bruto varčevanje1.524,31.851,92.114,21.933,91.578,9
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)-302,654,3324,0297,8-199,7
Finančne družbe
Bruto dodana vrednost354,8332,9408,5341,5353,8
Bruto razpoložljivi dohodek110,6-119,7161,0-156,088,0
Bruto varčevanje88,5-148,4108,2-206,367,5
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)61,7-170,886,8-232,724,4
Država
Bruto dodana vrednost1.518,61.586,71.533,41.564,91.617,6
Bruto razpoložljivi dohodek2.321,12.635,82.487,92.705,92.497,6
Bruto varčevanje374,1496,1474,5617,3408,3
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)25,898,631,0147,53,6
Gospodinjstva in NPISG
Bruto dodana vrednost1.801,51.983,91.972,12.029,51.905,1
Bruto razpoložljivi dohodek6.416,17.068,86.760,27.119,46.771,7
Bruto varčevanje1.196,11.256,5901,6804,41.323,6
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)893,5913,4519,8370,91.029,4
Celotno gospodarstvo
Bruto dodana vrednost9.208,810.227,310.309,810.289,29.760,8
Bruto razpoložljivi dohodek10.372,011.436,911.523,311.603,210.936,2
Bruto varčevanje3.182,93.456,23.598,53.149,43.378,4
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)678,4895,5961,5583,5857,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Kadar v tej objavi govorimo o gospodinjstvih, mislimo s tem na sektor gospodinjstva in na sektor nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG), skupaj. Podatki so namreč na razpolago le za oba omenjena sektorja skupaj. Vpliv vrednosti podatkov za NPISG na skupno vrednost je majhen in običajno zanemarljiv.

Vsi podatki so izraženi v nominalnih in nedesezoniranih vrednostih.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.