Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Poslovanje podjetij po dejavnosti, Slovenija, 2018

Leto 2018 uspešno za podjetja; ustvarila so več prihodka od prodaje in dodane vrednosti

V 2018 je bilo aktivnih 146.196 podjetij, ki so ustvarila 102,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 7,5 % več, in 24,1 milijarde evrov dodane vrednosti, kar je 7,0 % več kot v letu 2017.

  • 27.6.2019
  • |
  • začasni podatki

Leto 2018 uspešno za podjetja; ustvarila so več prihodka od prodaje in dodane vrednosti

V 2018 je bilo aktivnih  146.196 podjetij. Aktivno podjetje je po definiciji strukturne statistike podjetij  tisti poslovni subjekt (gospodarska družba, zadruga, samostojni podjetnik posameznik, odvetnik, sobodajalec in druga fizična oseba in organizacijska oblika), ki  v opazovanem letu s pretežno tržno dejavnostjo ustvari prihodek ali ima zaposlene.
Podjetja so v 2018 ustvarila 102,4 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 7,5 % več, in 24,1 milijarde evrov dodane vrednosti, kar je 7,0 % več kot v letu 2017.
V podjetjih je v 2018 delalo 654.831 zaposlenih in samozaposlenih oseb, kar je tudi več kot v letu 2017, in to za 4,2 %. Podatki po posameznih področjih dejavnosti kažejo, da je rast števila zaposlenih najopaznejša v gradbeništvu (za 8,3 %) in v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 8,5 %).


Rast prihodka od prodaje v industriji največja v dejavnosti oskrba z vodo in ravnanje z odplakami in odpadki

V 2018 je bilo v industriji aktivnih 21.607 podjetij. Kar 91,2 % podjetij je bilo registriranih v predelovalnih dejavnostih, v njih pa je delalo 4,2 % več oseb kot  v 2017.
Podjetja v dejavnosti oskrba z vodo in ravnanje z odplakami in odpadki so v 2018 ustvarila za 9 % več prihodka kot v prejšnjem letu, med vsemi podjetji v dejavnosti  industrija pa je njihov prihodek predstavljal 3,6 %. Podjetja v predelovalnih dejavnostih so ustvarila za 6,6 % več prihodka kot v prejšnjem letu, njihovi prihodki so v industriji predstavljali 78-odstotni delež. Dohodek, ki so ga v 2018 ustvarila podjetja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, pa je bil nižji kot v 2017. 
Med podjetji v dejavnosti industrija ustvarijo največ prihodka in dodane vrednosti podjetja, ki se uvrščajo v predelovalne dejavnosti. Med temi  ustvarijo največji delež prihodka podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kovinskih izdelkov, električnih naprav in s proizvodnjo motornih vozil. Največ dodane vrednosti pa ustvarijo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo farmacevtskih surovin in preparatov, s proizvodnjo kovinskih izdelkov, in podjetja, ki proizvajajo električne naprave.

Prihodki v gradbeništvu glede na prejšnje leto večji za 22,9 %, vrednost proizvodnje za 20,6 % in dodana vrednost za 17,8 %

V 2018 je bilo v gradbeništvu aktivnih 19.220 podjetij, 552 podjetij več kot v 2017. Podjetja, ki so se ukvarjala z gradbeništvom, so v letu 2018 ustvarila 6 milijard evrov prihodka, in med vsemi področji v strukturni statistiki podjetij so imela največjo, 22,9-odstotno rast.
Dodana vrednost v gradbeništvu se je zvišala za 17,8 %; v letu 2018 je bila njena vrednost 1,7 milijarde evrov. Najbolj se je zvišala v podjetjih, ki se ukvarjajo z gradnjo stavb.
Največ podjetij v gradbeništvu je bilo registriranih za specializirana gradbena dela; ta podjetja so v letu 2018 ustvarila 49,5 % vseh prihodkov od prodaje v gradbeništvu, 59,4 % vse dodane vrednosti, 50,5 % vse vrednosti proizvodnje in v teh podjetjih je delalo 65,2 % vseh oseb v gradbeništvu.

Podjetja v dejavnosti trgovine ustvarila 8,5 % več prihodka od prodaje in 6,4 % več dodane vrednosti kot v 2017

Število aktivnih podjetij v dejavnosti trgovine ter vzdrževanja in popravil motornih vozil je bilo v 2018 za 126 nižje kot v 2017.  Bilo jih je 26.265; v njih je delalo 120.160 oseb, te pa so v letu 2018 ustvarile 36,7 milijarde evrov prihodka, kar je 8,5 % več kot v 2017, in 4,5 milijarde evrov dodane vrednosti, kar je 6,4 % več kot v letu prej.
Največ podjetij v tej dejavnosti je po številu oseb spadalo med mikro podjetja, tj. med podjetja z manj kot 9 zaposlenimi osebami; njihov delež je znašal 94,4 %. V 2018 so ta podjetja ustvarila 5,2 % več prihodka in 6,8 % več dodane vrednosti kot v 2017.


Prihodki podjetij v drugih storitvenih dejavnostih za 7,9 % višji kot v 2017

Aktivnih podjetij, ki so po svoji dejavnosti spadala v druge storitvene dejavnosti, je v 2018 bilo  79.104; njihovi prihodki od prodaje so bili v 2018 za 7,9 % višji kot v 2017. Rast teh prihodkov je bila najizrazitejša v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, 9,6-odstotna; sledile so dejavnosti promet in skladiščenje (9,3-odstotna), poslovanje z nepremičninami (za 8,9-odstotna) in  gostinstvo (7,9-odstotna). Najnižjo rast prihodka od prodaje so izkazovala podjetja v dejavnosti informacijske in komunikacijske dejavnosti (3,7-odstotno).
Dodana vrednost je v 2018 znašala 7,8 milijarde evrov, kar je za 8,1 % več kot 2017.
V podjetjih v drugih storitvenih dejavnosti je delalo skoraj toliko oseb kot v podjetjih v dejavnosti industrija. Tudi tukaj je število oseb, ki so delale, v 2018 raslo tako kot v industriji. Bilo jih je 232.639, kar je 9.702 ali 4,4 % več kot v 2017.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.