Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Bruto domači proizvod, Slovenija, 1. četrtletje 2019

Bruto domači proizvod se je v prvem četrtletju 2019 povečal za 3,2 %

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju 2019 za 3,2 % višji kot v prvem četrtletju leta 2018. BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v prvem četrtletju 2019 za 0,8 % višji kot v četrtem četrtletju 2018 in za 3,7 % višji kot v prvem četrtletju 2018.

  • 31.5.2019
  • |
  • brez statusa

Zmerna domača potrošnja

Domače trošenje se je v prvem četrtletju 2019 glede na isto obdobje leta 2018 povečalo za 1,8 %. To je bila najnižja rast domačega trošenja v zadnjih treh letih. Rast domačega trošenja so bistveno zadrževale bruto investicije, ki so bile za 1,3 % nižje kot v 1. četrtletju 2018. K zmanjšanju bruto investicij so prispevale spremembe zalog, ki so k rasti BDP prispevale negativno, in sicer 2,1 odstotne točke.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 9,3  %, od tega so se izraziteje povečale investicije v gradbene objekte (za 18,1 %). Bruto investicije v stroje in opremo so se v prvem četrtletju 2019 glede na prvo četrtletje 2018 povečale za 4,0 %. Umirjanje rasti, ki smo ga zaznali v četrtem četrtletju 2018, se je nadaljevalo tudi v letu 2019. Zmerneje so se povečevale tako investicije v transportno opremo kot tudi investicije v druge stroje in opremo (prve so se povečale za 3,5 %, druge za 4,1 %).  

Končna potrošnja se je povečala za 2,9 %, kar je nekoliko višja rast kot v preteklih treh četrtletjih. V okviru končne potrošnje so se glede na gibanje v prejšnjih četrtletjih izraziteje povečali izdatki za končno potrošnjo gospodinjstev (za 2,6 %) in izdatki za končno potrošnjo države (za 3,6 %).

Višja rast izvoza

Stopnja rasti izvoza je bila v prvem četrtletju 2019 po dveh četrtletjih nekoliko nižje rasti izvoza (5,4 % in 6,8 %) spet višja, in sicer kar 7,6 -odstotna. Uvoz se je povečal po nižji stopnji  (6,4 %) in posledica tega je bil visok zunanjetrgovinski presežek. Ta je k rasti BDP tokrat prispeval 1,6 odstotne točke.

Zaposlenost višja za 2,6 %

Vseh zaposlenih je bilo v prvem četrtletju 2019 1.026.547 ali 25.798 več kot v prvem četrtletju 2018. Največ oseb se je v tem četrtletju zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu, v dejavnosti promet, trgovina in strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

Revizija podatkov 1995–2018

Letošnja objava podatkov o BDP ob koncu avgusta bo zajela daljše obdobje, kot ga zajame običajna revizija (od leta 1995 naprej). To bodo metodološke uskladitve, potrebne za boljšo primerljivost podatkov med državami članicami EU, kakršne izvajajo tudi v drugih državah.

Opombe
 
Vse primerjave v tem besedilu se nanašajo, če ni posebej omenjeno, na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

 

Podrobnejši podatki  

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT
Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20182019
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta4,84,15,04,13,2
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje0,70,81,30,70,8
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta5,24,65,03,53,7
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20182019
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja6,13,85,03,71,8
Končna potrošnja3,22,71,62,02,9
  Gospodinjstva3,91,81,22,12,6
  NPISG7,44,16,71,11,2
  Država1,24,92,61,53,6
Bruto investicije16,17,716,910,0-1,3
  Bruto investicije v osnovna sredstva10,110,313,88,29,3
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)1,5-0,30,90,4-2,1
Saldo menjave s tujino1)-0,70,60,50,71,6
Izvoz proizvodov8,08,65,46,87,6
  Blago (fob)8,48,53,95,87,7
  Storitve6,48,910,910,96,9
Minus: uvoz proizvodov10,28,95,56,66,4
  Blago (fob)10,49,05,67,76,6
  Storitve8,38,45,50,45,2
Bruto domači proizvod4,84,15,04,13,2
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20182019
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo16,121,822,228,34,2
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami5,64,92,92,52,8
od tega: C Predelovalne dejavnosti6,35,43,43,33,8
F Gradbeništvo11,811,118,29,515,1
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo3,74,14,55,55,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti5,23,57,54,32,7
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti3,2-6,49,41,00,5
L Poslovanje z nepremičninami0,10,72,00,30,0
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti6,67,25,45,51,7
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo2,12,31,82,01,6
RST Druge storitvene dejavnosti1,41,52,02,61,2
Skupaj dodana vrednost4,64,34,94,13,3
Neto davki na proizvode5,92,46,03,52,5
Bruto domači proizvod4,84,15,04,13,2
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.