Poslovne tendence, Slovenija, april 2019

Kazalnik zaupanja v aprilu v storitvenih dejavnostih enak kot v marcu, v drugih dejavnostih nižji

Kazalnik zaupanja je bil v trgovini na drobno, v predelovalnih dejavnostih in v gradbeništvu v aprilu 2019 nižji, v storitvenih dejavnostih enak kot v marcu 2019.

  • 24.4.2019
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih na mesečni in letni ravni nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v aprilu 2019 za 3 odstotne točke nižja kot v prejšnjem mesecu in za 8 odstotnih točk nižja kot v istem mesecu prejšnjega leta in hkrati enaka dolgoletnemu povprečju.

Na mesečni ravni sta se poslabšala kazalnika pričakovana proizvodnja in zaloge končnih izdelkov (za 7 oz. 3 odstotne točke). Kazalnik skupna naročila pa se je izboljšal (za 3 odstotne točke).

Negotove gospodarske razmere po več kot dveh letih spet med pogostejšimi omejitvenimi dejavniki

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v aprilu 2019 85-odstotna ali za 0,3 odstotne točke nižja kot v januarju 2019. Več kot 80-odstotna je bila v 64,2 % podjetij.

Med četrtletnimi kazalniki se je najbolj poslabšala ocena obsega novih naročil (za 17 odstotnih točk), poslabšali sta se tudi oceni konkurenčnega položaja na trgih držav članic EU in na domačem trgu (za 3 oz. 2 odstotni točki). Ocena konkurenčnega položaja na trgih zunaj EU je ohranila vrednost iz prejšnjega meseca. Kazalnik ustreznost proizvodnih zmogljivosti se je izboljšal (za 2 odstotni točki).

Tudi v tem četrtletju je bilo pomanjkanje usposobljenih delavcev glavni omejitveni dejavnik proizvodnje za največji delež podjetij (za 35 % podjetij) in tudi v tem četrtletju sta mu sledila nezadostno domače in tuje povpraševanje (navedlo ju je po 23 % podjetij); naslednji tak dejavnik je bilo pomanjkanje delavcev na splošno (15 % podjetij). Sledil jim je dejavnik negotove gospodarske razmere (12 % podjetij), katerega vrednost ni bila tako visoka že več kot dve leti. Delež podjetij, ki jih pri poslovanju ni spremljala nobena od omenjenih omejitev, je bil za dve odstotni točki nižji kot v prejšnjem četrtletju (25 % podjetij).

Investicije v predelovalnih dejavnostih višje

V letu 2019 investicije načrtujejo v 97 % podjetij, kar je enako kot so načrtovali lani novembra. Podjetja ocenjujejo, da bodo investicijska vlaganja v letu 2019 glede na leto 2018 v povprečju višja za 7 %. Kazalnik sedanje poslovno stanje se je na polletni ravni poslabšal za 9 odstotnih točk, kazalnik pričakovano poslovno stanje pa za 1 odstotno točko.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila v aprilu 2019 za 11 odstotnih točk nižja kot v marcu 2019 in za 1 odstotno točko višja kot v aprilu 2018 ter za 1 odstotno točko višja od dolgoletnega povprečja. Na poslabšanje tega kazalnika so vplivale vse tri komponente: prodaja, pričakovana prodaja in obseg zalog.

Kazalniki stanj in pričakovanj so se vsi, razen dveh, poslabšali; izjema sta bila kazalnika pričakovane prodajne cene in poslovni položaj, ki sta se izboljšala.

Največ podjetij v trgovini na drobno je kot glavni omejitveni dejavnik svoje dejavnosti navedlo konkurenco v sektorju (59 % podjetij); druga največja skupina so bila podjetja, katerih glavni omejitveni dejavnik so bili visoki stroški dela (37 % podjetij). Sledilo je nizko povpraševanje (to je navedlo 23 % podjetij). 11 % podjetij v trgovini na drobno ni omenjalo omejitev, ki bi ovirale njihovo dejavnost.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu na mesečni in letni ravni nižji

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila v aprilu 2019 na mesečni in na letni ravni nižja: na prvi za 3 odstotne točke, na drugi za 13 odstotnih točk. Od dolgoletnega povprečja pa je bila višja (za 26 odstotnih točk).

Na mesečni ravni sta se poslabšala oba kazalnika, ki vplivata na skupni kazalnik zaupanja: kazalnik pričakovano zaposlovanje za 5, kazalnik skupna naročila pa za 3 odstotne točke.

Največ gradbenih podjetij je kot omejitveni dejavnik pri poslovanju navedlo pomanjkanje usposobljenih delavcev (42 % podjetij). Sledili so visoki stroški dela in velika konkurenca v dejavnosti (vsakega je navedlo 34 % podjetij). Težav (omejitev) pri poslovanju ni imelo 14 % gradbenih podjetij ali za 3 odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih enak kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila v aprilu 2019 enaka kot v marcu 2019, hkrati pa za 2 odstotni točki nižja kot v aprilu 2018 in za 12 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Vrednosti kazalnikov pričakovano povpraševanje, zaposlovanje in izkoriščenost zmogljivosti so bile enake kot v prejšnjem mesecu, vrednosti kazalnikov povpraševanje in pričakovano zaposlovanje pa sta bili nižji.

Največ podjetjem s storitvenimi dejavnostmi je poslovanje oteževalo nezadostno povpraševanje (ta omejitveni dejavnik je navedlo 30 % teh podjetij); sledile so težave zaradi pomanjkanja delovne sile (18 % podjetij) in finančne ovire (15 % podjetij). Podjetij, ki se niso srečevala z omejitvami, je bilo 35 %.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, april 2019
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, april 2019
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.