Aktivno in neaktivno prebivalstvo, Slovenija, priložnostni modul, 2. četrtletje 2018

Kako smo v 2. četrtletju 2018 usklajevali delo in družinsko življenje?

Organizirano varstvo je za varstvo otrok uporabljala v 2. četrtletju 2018 polovica delovno aktivnih prebivalcev (18–64 let).

  • 28. 3. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Vprašalniku Aktivno in neaktivno prebivalstvo smo v drugem četrtletju 2018 dodali nekaj vprašanj, t. i. priložnostni modul, s katerim smo skušali pridobiti poglobljene podatke o tem kako prebivalci, stari 18–64 let, usklajujejo delo in družinsko življenje. Modul je vseboval tri vsebinske sklope: Oskrba in družinske obveznosti, Prilagodljivost dela oz. delovnih pogojev, Prekinitve dela in starševski dopust. Ti podatki so mednarodno primerljivi, saj se je priložnostni modul izvajal hkrati v vseh državah članicah EU.

V 2. četrtletju 2018 je bilo med prebivalci Slovenije 1.299.000 takih, ki so bili stari 18–64 let, in 30 % od teh, tj. 383.000, je živelo v gospodinjstvu z otrokom, mlajšim od 15 let. Velika večina teh oseb, 90 % ali 344.000, je bilo delovno aktivnih (zaposleni, samozaposleni, pomagajoči družinski člani); 14.000 (3 %) je bilo brezposelnih, 25.000 (7 %) pa neaktivnih.
 
Uporaba različnih oblik varstva otrok, kot so vrtec, podaljšano bivanje in poklicne varuške
Med delovno aktivnimi, ki so živeli skupaj z otrokom ali so redno skrbeli za otroka, mlajšega od 15 let, je približno polovica uporabljala organizirane oblike varstva (npr. vrtec, podaljšano bivanje, poklicne varuške) za vse svoje otroke. Približno 15 % delovno aktivnih staršev oz. skrbnikov varstva ni uporabljalo za vse otroke. Takih, ki v varstvu niso imeli nobenega otroka, je bilo med delovno aktivnimi približno 35 %. Velika večina slednjih varstva za otroke ni uporabljala, ker ga ni želela oz. ni potrebovala.


Prilagodljivost dela oz. delovnih pogojev
Med zaposlenimi (18–64 let), ki so skrbeli za otroke (takih zaposlenih je bilo 310.000), so bile tri četrtine (229.000) takih, ki so svoj delovnik lahko prilagajale potrebam v zvezi z nego otrok. Približno 10 % (32.000) zaposlenih staršev oz. skrbnikov je svoj delovnik zaradi nepredvidljivega ali zahtevnega delovnega urnika težje usklajevalo z negovanjem otrok.

Prekinitve dela in starševski dopust
Delovno aktivnih (18–64 let), ki so bili kadarkoli doslej odsotni z dela zaradi nege otrok, je bilo 471.000. Ti so sešteli vse svoje daljše odsotnosti z dela, povezane z nego ali varstvom otrok. Upoštevali so materinski, očetovski ali starševski dopust, daljšo bolniško odsotnost zaradi nege otrok ali opustitev zaposlitve zaradi nege otrok. Največ je bilo takih, ki so bili odsotni z dela eno do dve leti, 38 % (177.000). Najmanj pa takih, ki so bili z dela odsotni več kot pet let, 7 % (7.000)

Struktura delovno aktivnih prebivalcev v 2. četrtletju 2018, kadarkoli odsotnih z dela zaradi nege otrok (471.000), je bila glede na spol neenaka. Prevladovale so ženske, in sicer s 84 % (397.000). Največ žensk izmed teh, 43 % (173.000), je bilo odsotnih z dela zaradi nege otrok eno do dve leti. Moških, ki so bili daljši čas odsotni z dela zaradi oskrbe ali varstva otrok, je bilo 15 % (74.000). Največ moških izmed teh, 87 % (64.000) je bilo odsotnih z dela šest mesecev ali manj. 

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.