Poraba pesticidov v kmetijstvu, Slovenija, 2017

V kmetijstvu v Sloveniji je bilo v 2017 porabljenih 510 ton fitofarmacevtskih sredstev

V kmetijstvu v Sloveniji je bilo v letu 2017 porabljenih 510 ton aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih; od tega je bilo 413 ton fungicidov, 77 ton herbicidov, 19 ton insekticidov in 1,5 tone drugih fitofarmacevtskih sredstev.  

  • 18. 4. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Podatke o porabi fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu v Sloveniji objavlja SURS tokrat drugič; prvo tako raziskovanje je bilo izvedeno v letu 2014 (SI-STAT).

V letu 2017 je bilo v kmetijstvu v Sloveniji porabljenih 510 ton aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih, veleprodaja na domačem trgu pa je v tem letu v Sloveniji znašala 1.087 ton aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih.

Od omenjenih 510 ton aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih, porabljenih  v letu 2017 v kmetijstvu, je bilo 413 ton fungicidov, 77 ton herbicidov, 19 ton insekticidov in 1,5 tone drugih fitofarmacevtskih sredstev.

Največ fungicidov je bilo porabljenih v vinogradih, 323,9 tone. Druga največja količina fungicidov je bila porabljena v sadovnjakih, 57,5 tone. Herbicidov je bilo porabljenih največ na površinah s koruzo (za zrnje in za silažo), 54,1 tone. Na površinah z žiti (brez koruze za zrnje) je bilo porabljenih 12,3 tone herbicidov. Insekticidov je bilo v kmetijstvu porabljenih 19,2 tone, od tega 15,8 tone v sadovnjakih, 2 toni pa v vinogradih.

Od fungicidov je bilo porabljenega največ žvepla (215,9 tone), sledila sta folpet (50,9 tone) in mankozeb (44,9 tone). Od herbicidov je bilo porabljenega največ S-metolaklora (29,4 tone), sledila sta terbutilazin (10,5 tone) in glifosat (8,5 tone). Od insekticidov je bilo porabljenega daleč največ parafinskega olja (14,6 tone), sledil je klorpirifos-metil (1,4 tone).

Povprečno največ fitofarmacevtskih sredstev na hektar celotne osnovne površine s posamezno kmetijsko kulturo je bilo porabljenih v vinogradih (21 kg/ha) in v sadovnjakih (19,3 kg/ha). Na omenjenih kmetijskih zemljiščih so se večinoma uporabljali fungicidi, in sicer v vinogradih 20,5 kg/ha, v sadovnjakih pa 14,4 kg/ha. Na površinah, posejanih s pšenico in piro, je bilo porabljenih povprečno 0,6 kg fitofarmacevtskih sredstev na hektar, od tega fungicidov 0,3 kg/ha in herbicidov 0,3 kg/ha. Na površinah, posejanih s koruzo (za zrnje in za silažo), je bilo porabljenih povprečno 0,8 kg fitofarmacevtskih sredstev na hektar (v glavnem so bili to herbicidi).  

Poraba fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu, Slovenija, 2017
Poraba fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu, Slovenija, 2017
Vir: SURS
S fitofarmacevtskimi sredstvi tretirane površine glavnih kmetijskih kultur, Slovenija, 2017
Osnovna površinaTretirana površinaDelež tretirane
osnovne površine
ha%
Žita95.19383.44487,7
  od tega   pšenica   in pira28.01625.27890,2
  od tega   koruza za   zrnje38.29036.54495,4
Oljna ogrščica3.4352.74179,8
Hmelj1.5911.51895,4
Silažna koruza29.1941)28.53997,8
Sadovnjaki3.9793.18280,0
  od tega   jabolka2.3552.17692,4
Vinogradi15.83913.91387,8
1) Vključen tudi naknadni posevek.
Vir: SURS
Poraba fitofarmacevtskih sredstev (FFS) po kulturah, Slovenija, 2017
Količina porabljenih
aktivnih snovi v FFS
Povprečna količina porabljenih
aktivnih snovi v FFS
na osnovni površini
tkg/ha
Žita550,6
  od tega   pšenica   in pira170,6
  od tega   koruza za   zrnje280,7
Oljna ogrščica216,1
Hmelj1811,2
Silažna koruza270,9
Sadovnjaki7719,3
  od tega   jabolka6828,9
Vinogradi33221,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Uredba (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o statističnih podatkih o pesticidih zahteva zdaj samo podatke o fitofarmacevtskih sredstvih, pričakuje pa se, da bodo ob spremembi te uredbe vključeni vanjo tudi podatki o biocidih. Podatki za referenčno leto 2017, ki jih objavljamo, se zato nanašajo le na fitofarmacevtska sredstva.  

Evropska klasifikacija aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih, ki se je uporabljala v letu 2014, je bila z Uredbo komisije (EU) 2017/269 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih v zvezi s seznamom aktivnih snovi dopolnjena z novimi potrjenimi aktivnimi snovmi, hkrati so bile odpravljene tudi določene nepravilnosti.

Količina porabljenih aktivnih snovi in količina aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih v določenem letu nista neposredno primerljivi, saj se podatki o količinah prodanih aktivnih snovi nanašajo na podatek o količinah, ki jih veletrgovci predajo v prodajo trgovcem na drobno, in tako ne odražajo v referenčnem letu dejansko prodanih količin teh sredstev (https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7617).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.