Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Brexit - možen vpliv pri trgovanju z blagom

Brexit - možen vpliv pri trgovanju z blagom

Združeno kraljestvo je pomembna članica Evropske unije, tudi z vidika zunanje trgovine. Morebitni brexit bo imel pomembne posledice za EU kot celoto, vpliv na posamezne države članice pa bo odvisen predvsem od njihove dosedanje gospodarske povezanosti z Združenim kraljestvom.

  • 26.3.2019
  • |
  • brez statusa

Združeno kraljestvo je 29. marca 2017 uradno obvestilo Evropski svet o odločitvi za izstop iz Evropske unije (EU). Skladno s 50. členom Pogodbe o EU Združeno kraljestvo od 29. marca 2019, torej dve leti po uradnem obvestilu, ne bi več bilo članica EU. Združeno kraljestvo je konec marca prosilo za preložitev brexita. Nova datuma sta tako 12. april, če Združeno kraljestvo ne bo podprlo dogovora, in 22. maj, če bo dogovor britanski parlament podprl. Način izstopa je torej odvisen od tega, ali bo Združeno kraljestvo iz EU izstopilo brez dogovora ali z dogovorom.

Kaj se bo lahko zgodilo, če bo dogovor sklenjen?
Če bo do sporazuma o izstopu (dogovora) prišlo, bo začelo veljati prehodno obdobje. To bo trajalo predvidoma 21 mesecev in v tem času bo za Združeno kraljestvo še naprej veljala vsa zakonodaja EU.

Kaj se bo zgodilo, če dogovora ne bo?
Če dogovor ne bo dosežen, bo Združeno kraljestvo izstopilo iz EU brez prehodnega obdobja in postalo tretja država. Od tega trenutka dalje zakonodaja EU za Združeno kraljestvo ne bo več veljala. (Vir: Finančna uprava Republike Slovenije) 
 
Izstop Združenega kraljestva iz EU bi imel posledice za posameznike in podjetja tako v Združenem kraljestvu kot v preostalih članicah EU, tudi v Sloveniji, med drugim bi lahko vplival tudi na trgovanje z blagom.

Združeno kraljestvo in blagovna menjava z EU

Združeno kraljestvo je po začasnih podatkih Eurostata za leto 2018 peta največja evropska država izvoznica (za Nemčijo, Nizozemsko, Francijo in Italijo) in druga največja evropska država uvoznica (za Nemčijo): izvozilo je za 411,3 milijarde EUR, uvozilo pa za 570,4 milijarde EUR blaga. Trgovinska bilanca Združenega kraljestva je bila v zadnjih dvajsetih letih vedno negativna.

Izvoz na skupni trg EU je v 2018 znašal 193,8 milijarde EUR (ali 47,1 % celotnega izvoza Združenega kraljestva). Trgovinska bilanca z državami članicami EU je bila v zadnjih dvajsetih letih ves čas negativna, zunanjetrgovinski primanjkljaj pa je v zadnjih letih presegel mejo stotih milijard EUR, kar je največ med državami članicami EU. Združeno kraljestvo je bilo poleg Cipra edina država članica EU, ki je v 2018 večino blaga izvozila v države zunaj EU; v te države je namreč izvozilo 52,9 % svojega celotnega izvoza, od tega največ v Združene države Amerike (13,3 % vrednosti celotnega izvoza). Preostale pomembnejše partnerice Združenega kraljestva pri izvozu so bile evropske države, med temi zlasti Nemčija, Francija in Nizozemska. V te tri države skupaj je v 2018 izvozilo 23,4 % svojega celotnega izvoza v tem letu.

Vrednost uvoza Združenega kraljestva iz EU je v 2018 znašala 301,2 milijarde EUR (ali 52,8 % njegovega celotnega uvoza). Tudi za Združeno kraljestvo je bila tako kot za več kot polovico evropskih držav najpomembnejša uvozna partnerica Nemčija (13,6 % celotnega uvoza Združenega kraljestva). Glede na vrednost celotnega njegovega uvoza so bile preostale pomembne partnerice še Združene države Amerike (9,7 %), Kitajska (9,3 %) in Nizozemska (8,2 %).

Z vidika brexita je seveda najpomembnejše trgovanje z državami članicami EU. Združeno kraljestvo je v letu 2018 na trge EU izvozilo vrednostno največ proizvodov iz skupin nafta in olja, dobljena iz bituminoznih mineralov (7,5 % vrednosti vsega izvoza v EU) in osebni avtomobili (6,9 %). Uvozilo s teh trgov pa je največ proizvodov iz skupin osebni avtomobili (10,6 % vsega uvoza iz EU) in zdravila (4,1 %). Združeno kraljestvo je bilo v letu 2018 drugi največji uvoznik proizvodov iz skupine osebni avtomobili v celotni EU (prva je bila Nemčija). 


 
Blagovna menjava Slovenije z Združenim kraljestvom
 
Morebitni izstop Združenega kraljestva iz EU bo imel pomembne posledice za EU kot celoto, vpliv brexita na posamezne države članice pa bo odvisen predvsem od njihove dosedanje gospodarske povezanosti z Združenim kraljestvom.

Kako tesno sta z vidika blagovne menjave povezana Slovenija in Združeno kraljestvo?

Slovenija je v letu 2018 po začasnih podatkih izvozila v Združeno kraljestvo za 577,3 milijona EUR blaga, od tam pa je uvozila za 441,5 milijona EUR. Izvoz v Združeno kraljestvo je bil 1,9 % celotnega slovenskega izvoza in je to državo po vrednosti blaga, ki ga je tja izvozila Slovenija, uvrstil med državami, ki so pri izvozu najpomembnejše partnerice Slovenije, na 13. mesto. Delež izvoza Slovenije v Združeno kraljestvo je zadnja leta približno enak. V letu 2018 je Slovenija izvozila tja največ proizvodov iz skupin pohištvo in deli (za 53,9 milijona EUR), električni stroji in aparati (za 53,4 milijona EUR) ter zdravila (za 39,8 milijona EUR).

Uvoz iz Združenega kraljestva pa je po začasnih podatkih v letu 2018 predstavljal 1,4 % celotnega slovenskega uvoza ali 20. najvišji uvoz Slovenije iz držav, ki so njene uvozne partnerice. Delež slovenskega uvoza iz Združenega kraljestva je bil v zadnjih letih približno enak. V letu 2018 je Slovenija uvozila iz te države vrednostno največ proizvodov iz skupin olja, dobljena iz nafte in bituminoznih mineralov (za 84,9 milijona EUR), zdravila (za 16,7 milijona EUR) in aluminij (za 14,0 milijona EUR). Od leta 2001 je imela Slovenija pri trgovanju z Združenim kraljestvom presežek; ta je v povprečju znašal nekaj več kot 125 milijonov EUR.Neposredno bi izstop Združenega kraljestva iz EU na Slovenijo najbolj vplival pri trgovanju s proizvodi, ki jih Slovenija v glavnem izvaža v omenjeno državo. V letu 2018 so bili to proizvodi iz skupin ponošena in izrabljena oblačila (41,8 % vsega izvoza v EU), glasbeni instrumenti (27,2 %) in poljedelski stroji (26,2 %).

Brexit je za Slovenijo pomemben predvsem zaradi njene posredne povezanosti z Združenim kraljestvom. Kot je bilo omenjeno, so med evropskimi državami glavne uvozne partnerice Združenega kraljestva Nemčija, Nizozemska in Francija (iz teh držav uvozi več kot polovico vsega uvoza iz EU). V omenjene države je Slovenija v 2018 izvozila 27,7 % celotnega izvoza, od tega samo v Nemčijo, ki je najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije, 20,3 %. Med proizvodi, ki jih je Združeno kraljestvo v 2018 uvozilo iz omenjenih treh držav, prevladujejo osebni avtomobili, zdravila ter deli in pribor za motorna vozila. V te tri države je Slovenija v 2018 izvozila največ delov in pribora za motorna vozila (54,6 % vsega izvoza proizvodov iz te skupine), osebnih avtomobilov (54,5 %) ter električnih strojev in aparatov (41,0 %).

Slovenija je po Eurostatovih podatkih za 2018 ena izmed držav članic EU, ki je z vidika blagovne menjave manj povezana z Združenim kraljestvom. Manjši delež izvoza v Združeno kraljestvo (glede na celoten izvoz države) kot Slovenija je imela samo še Hrvaška. Najnižji delež uvoza iz Združenega kraljestva (glede na celoten uvoz države) pa sta poleg Slovenije imeli še Luksemburg in Hrvaška. Precej bolj je od Združenega kraljestva odvisna Irska: v Združeno kraljestvo izvozi 11,3 %, od tam pa uvozi 26,1 % vrednosti vsega blaga.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.