Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2017

Slovenija je v 2017 porabila za RRD 802,3 milijona EUR ali 1,9 % BPD

Na voljo so končni podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti (RRD) v Sloveniji za 2017. Ti se nekoliko razlikujejo od začasnih. Podrobni podatki bodo v podatkovni bazi SI-STAT na voljo 21. 3. 2019.

  • 5.3.2019
  • |
  • končni podatki

Na voljo končni podatki o RRD v 2017
Začasni podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti (RRD) v 2017 so bili objavljeni v Prvi objavi dne 8. 11. 2018, zdaj pa objavljamo končne podatke o RRD v omenjenem letu. Ti se nekoliko razlikujejo od začasnih. Ker so bile v raziskovanje z referenčnim letom 2017 uvedene metodološke spremembe, nekateri podatki za 2017 niso povsem primerljivi s podatki za prejšnja leta, zato bodo podrobni podatki za 2017 v podatkovni bazi SI-STAT prikazani v novih, ločenih tabelah, in sicer 21. 3. 2019.

V 2017 porabljenih za RRD 1,2 % manj sredstev kot v 2016
Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost (BIRR) v Sloveniji so v letu 2017 po končnih podatkih znašali 802,3 milijona EUR, kar je za 1,2 % manj kot v letu 2016. Tokrat so se zmanjšali že četrto leto zapored; v zadnjih petih letih so se zmanjšali v povprečju za 2,8 % letno. Delež BIRR v BDP1 je v letu 2017 znašal 1,9 %, kar je za 0,1 odstotne točke manj kot v letu 2016. Poslovni sektor, ki je največji financer in izvajalec RRD v Sloveniji, je v letu 2017 prispeval in tudi porabil manj sredstev za RRD kot v letu 2016 (prispeval jih je 9,9 % manj, porabil pa 2,4 % manj)2. Preostali viri financiranja in sektorji izvedbe so v letu 2017 prispevali in porabili več sredstev za RRD kot v letu 2016 (prispevali so jih 18,4 % več, porabili pa 2,6 % več)3.

Delovna obremenitev osebja v RRD v 2017 za 2,2 % večja kot v 2016
V letu 2017 je v RRD v Sloveniji delalo skupno 21.993 oseb, med katerimi je bilo 14.079 ali 64,0 % raziskovalcev in raziskovalk. V ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ) izražena delovna obremenitev osebja v RRD v 2017 je ustrezala 14.713 osebam s polnim delovnim časom, kar je za 2,2 % več, kot je bilo v prejšnjem letu. Delovna obremenitev osebja v RRD se je povečala že drugo leto zapored, v zadnjih petih letih pa se je zmanjšala, na leto povprečno za 0,3 %. Z vidika sektorjev je sorazmerno največji delež delovne obremenitve v 2017 prispeval poslovni sektor (67,7 %), z vidika poklicev so večji delež prispevali raziskovalci in raziskovalke (63,2 %), z vidika spolov pa moški (66,3 %).

V RRD v Sloveniji prevladujejo moški, zastopanost spolov najbolj uravnotežena v državnem sektorju
Podatki kažejo, da med osebjem v RRD v Sloveniji prevladujejo moški; ženske so bile zastopane s 34,1 %, med raziskovalci pa z 32,3 %. Znotraj posameznih sektorjev zaposlitve je bilo številčno razmerje med spoloma najbolj uravnoteženo v državnem sektorju, in to tako med vsem osebjem (0,99 ženske na 1 moškega) kot tudi med raziskovalci (0,86 ženske na 1 moškega), najmanj pa v poslovnem sektorju (med vsem osebjem 0,35, med raziskovalci pa 0,29 ženske na 1 moškega). Najpomembnejši zaposlovalec raziskovalk v letu 2017 je bil visokošolski sektor (40,2 %), raziskovalcev (moških) pa poslovni sektor (60,6 %).

1) Delež BIRR v BDP se izračuna na podlagi zadnje revizije BDP.
2) Če upoštevamo tudi enote zasebnega nepridobitnega sektorja, ki so bile do leta 2016 del poslovnega sektorja, je poslovni sektor v letu 2017 za RRD prispeval 9,3 % manj sredstev, porabil pa 2,1 % manj sredstev kot v letu 2016.
3) Izrazito povečanje vrednosti podatkov o RRD zasebnega nepridobitnega sektorja je bilo posledica metodološke prerazvrstitve enot med poslovnim in zasebnim nepridobitnim sektorjem.

Bruto domači izdatki za RRD glede na sektor izvedbe1, Slovenija, 2017
Sektor izvedbeBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj802.2912)
Poslovni sektor599.976
Državni sektor110.681
Visokošolski sektor89.885
Zasebni nepridobitni sektor1.748
1) Zasebni raziskovalci so po novem vključeni v poslovni sektor, nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, pa v zasebni nepridobitni sektor.
2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Bruto domači izdatki za RRD glede na vir financiranja, Slovenija, 2017
Vir financiranjaBruto domači izdatki za RRD
1.000 EUR
Skupaj802.291
Gospodarske družbe506.624
Država183.339
Visoko šolstvo3.630
Zasebne nepridobitne organizacije3.568
Tujina105.130
Vir: SURS
Osebje v RRD1 glede na sektor zaposlitve2, poklic in spol, Slovenija, 2017
PoklicSektor zaposlitve
skupaj3poslovni
sektor
državni
sektor
visokošolski
sektor
zasebni nepridobitni
sektor
število osebEPDČštevilo osebEPDČštevilo osebEPDČštevilo osebEPDČštevilo osebEPDČ
Osebje v RRD21.99314.71313.6029.9553.0902.3235.2122.3958941
  ženske7.4964.9573.5632.6431.5411.1702.3591.1263318
Raziskovalci14.0799.3017.4695.7572.1701.5024.3742.0206523
  ženske4.5492.8771.6981.2961.0046921.827880208
1) V podatku so upoštevani notranji zaposleni in zunanji sodelavci.
2) Zasebni raziskovalci so po novem vključeni v poslovni sektor, nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, pa v zasebni nepridobitni sektor.
3) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Metodologija statističnega raziskovanja Raziskovalno-razvojna dejavnost pri izvajalcih je bila z referenčnim letom 2017 posodobljena. Ker so vpeljane metodološke spremembe pomembno vplivale na terminologijo in vrednosti nekaterih podatkov, podatki za leto 2017 niso povsem primerljivi s podatki za prejšnja leta.

V podatkih od referenčnega leta 2017 dalje se skladno s Fraskatskim priročnikom 2015 uporablja razširjena definicija visokošolskega sektorja. Zasebni raziskovalci so zdaj del poslovnega sektorja (prej so bili del zasebnega nepridobitnega sektorja), nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.15), pa so zdaj del zasebnega nepridobitnega sektorja (prej so bile del poslovnega sektorja). V podatku o številu oseb, ki so delale v RRD, so od leta 2017 dalje upoštevani tako notranji zaposleni kot tudi zunanji sodelavci (prej so bili upoštevani le notranji zaposleni). Oboji se zdaj razvrščajo v tri poklicne skupine: raziskovalci, tehnično osebje in drugo podporno osebje (prej v pet poklicnih skupin).

Podrobni podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti za leto bodo na voljo 21. marca 2019.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.