Bruto domači proizvod, Slovenija, 4. četrtletje 2018

Bruto domači proizvod se je v zadnjem četrtletju 2018 zvišal za 4,1 odstotka, v celem letu 2018 za 4,5 odstotka.

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v četrtem četrtletju 2018 za 4,1 odstotka višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. Po prvi oceni se je BDP v letu 2018 zvišal za 4,5 odstotka.

  • 28. 2. 2019 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

BDP z izločenimi sezonskimi in koledarskimi vplivi je bil v četrtem četrtletju 2018 za 0,8 odstotka višji kot v prejšnjem četrtletju in za 3,6 odstotka višji kot v četrtem četrtletju 2017.

Zunanje povpraševanje

Povečevanje izvoza in uvoza je bilo v zadnjem četrtletju leta 2018 v primerjavi z zadnjima dvema letoma, predvsem v primerjavi s celim letom 2017 in s prvo polovico leta 2018, zmernejše. Izvoz se je v primerjavi s četrtim četrtletjem 2017 povečal za 6,8 %, uvoz pa za 6,6 %. Prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP je bil pozitiven; znašal je 0,7 odstotne točke.

Domača potrošnja

V zadnjem četrtletju leta 2018 se je domače trošenje povečalo za 3,7 %, to je za približno toliko kot v drugem četrtletju 2018. V prvem in tretjem četrtletju 2018 je bilo povečanje še izrazitejše (več kot 5-odstotno).

Najpomembnejši komponenti domačega trošenja sta končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije v osnovna sredstva. Končna potrošnja gospodinjstev se je v zadnjem četrtletju 2018 povečala za 2,1 %, kar je bilo izrazitejše povečanje kot v prejšnjih dveh četrtletjih. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 8,2 %, kar je bilo nekoliko nižja rast kot v prejšnjih četrtletjih 2018, ko je bila od 10- do 14-odstotna.

Gospodarska rast v 2018 4,5-odstotna

Po prvi oceni je BDP v tekočih cenah v letu 2018 znašal 45.948 milijonov evrov, kar je za 6,9 % več kot v letu 2017. Realno se je BDP povečal za 4,5 % (v letu 2017 za 4,9 %).

Zunanje povpraševanje je v letu 2018 pomembno prispevalo k visoki gospodarski rasti, čeprav je bila rast izvoza zmernejša kot v letu 2017; izvoz se je v 2018 povečal za 7,2 % (v 2017 pa za 10,7 %). Čedalje pomembnejše je tudi domače trošenje; v 2018 se je povečalo za 4,6 %, kar je bilo največ po letu 2007. Tudi v letu 2018 so tako kot v letu 2017 h gospodarski rasti prispevale bruto investicije v osnovna sredstva in končna potrošnja. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 10,6 % (v 2017 za 10,7 %), končna potrošnja pa se je povečala za 2,3 % (v 2017 za 1,5 %).   

Skupna zaposlenost v letu 2018 je znašala 1.017.000 oseb, kar je največ, odkar so na voljo podatki (to je od leta 1995 dalje); glede na leto 2017 se je povečala za 28.000 oseb ali za 3,0 odstotke.

Revizija podatkov 1995–2018

Letošnja objava podatkov o BDP ob koncu avgusta bo zajela daljše obdobje, kot ga zajame običajna revizija (od leta 1995 naprej). To bodo manjše metodološke uskladitve, potrebne za boljšo primerljivost podatkov med državami članicami EU, kakršne izvajajo tudi v drugih državah.

Opombe
 
Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
2018
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto obdobje leta 20174,84,15,04,14,5
Desezonirani podatki
  Sprememba glede na predhodno obdobje0,60,91,30,84,6
  Sprememba glede na isto obdobje leta 20175,24,65,13,64,6
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
2018
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Sprememba glede na isto obdobje 2017
Domača potrošnja6,13,85,03,74,6
Končna potrošnja3,22,71,62,02,3
  Gospodinjstva3,91,81,22,12,2
  NPISG7,44,16,71,14,8
  Država1,24,92,61,52,6
Bruto investicije16,17,716,910,012,6
  Bruto investicije v osnovna sredstva10,110,313,88,210,6
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)1,5-0,30,90,40,6
Saldo menjave s tujino1)-0,70,60,50,70,3
Izvoz proizvodov8,08,65,46,87,2
  Blago (fob)8,48,53,95,86,6
  Storitve6,48,910,910,99,5
Minus: uvoz proizvodov10,28,95,56,67,7
  Blago (fob)10,49,05,67,78,1
  Storitve8,38,45,50,45,3
Bruto domači proizvod4,84,15,04,14,5
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
2018
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Sprememba glede na isto obdobje 2017
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo16,121,822,228,322,4
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami5,64,92,92,54,0
od tega: C Predelovalne dejavnosti6,35,43,43,34,6
F Gradbeništvo11,811,118,29,512,7
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo3,74,14,55,54,5
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti5,23,57,54,35,1
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti3,2-6,49,41,01,8
L Poslovanje z nepremičninami0,10,72,00,30,8
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti6,67,25,45,56,1
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo2,12,31,82,02,1
RST Druge storitvene dejavnosti1,41,52,02,61,9
Skupaj dodana vrednost4,64,34,94,14,5
Neto davki na proizvode5,92,46,03,54,4
Bruto domači proizvod4,84,15,04,14,5
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.