Življenjski pogoji, Slovenija, 2018

Materialni položaj gospodinjstev se je še izboljšal, z življenjem zadovoljnih več ljudi

Gospodinjstva v Sloveniji so s svojimi dohodki v 2018 lažje shajala kot v 2017. Približno enak delež gospodinjstev bi si lahko privoščil enotedenske letne počitnice, več bi jih lahko poravnalo nepričakovane izdatke. Materialno prikrajšanih je bilo manj ljudi, več pa zadovoljnih s svojim življenjem.

  • 17.1.2019
  • |
  • začasni podatki

Gospodinjstva lažje preživijo s svojimi dohodki   
 
Odstotek gospodinjstev, ki so v 2018 s svojimi dohodki preživela mesec brez težav (lahko oz. zelo lahko), se je glede na 2017 povečal za 2 odstotni točki (s 15 % na 17 %). Na drugi strani pa se je, prav tako za 2 odstotni točki (s 26 % na 24 %) zmanjšal delež tistih gospodinjstev, ki so s svojimi dohodki shajala s težavami (težko oz. zelo težko). Največ gospodinjstev in približno toliko kot v prejšnjih letih je izjavilo, da so s svojimi dohodki preživela mesec z manjšimi težavami (34 %).   
 
  

Število materialno prikrajšanih oseb se je še znižalo
 
Stopnja resne materialne prikrajšanosti je bila v letu 2018 3,7-odstotna ali glede na prejšnje leto za 0,9 odstotne točke nižja. To pomeni, da je v 2018 živelo v materialno prikrajšanih gospodinjstvih približno 74.000 oseb. Gospodinjstva, v katerih so živele te osebe, so bila zaradi omejenih finančnih virov prikrajšana za vsaj štiri od naslednjih devetih elementov, na podlagi katerih se izračuna stopnja materialne prikrajšanosti: 1) redno plačilo najemnine ali hipoteke, stanovanjskih stroškov, odplačevanje kreditov, 2) primerno ogrevano stanovanje, 3) poravnava nepričakovanih izdatkov v višini 600 EUR, 4) mesni ali enakovreden vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan, 5) enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva, 6) osebni avtomobil, 7) pralni stroj, 8) barvni televizor, 9) telefon.   

  
   
Z zamudami pri plačevanju finančnih obveznosti se je spopadalo manj gospodinjstev kot v prejšnjem letu  
 
Stanovanjski stroški (ti vključujejo tudi morebitno najemnino ali odplačila hipotekarnih posojil) so bili v 2018 veliko breme za 35 % gospodinjstev, kar je za 1 odstotno točko manj kot v 2017. Plačilo stanovanjskih stroškov sploh ni bilo breme za 12 % gospodinjstev, kar je enak delež kot v preteklem letu.
 
Stanovanjske stroške, morebitno najemnino ali hipotekarno posojilo, druga posojila ali nakupe na obroke  je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v letu 2018 zaradi finančne stiske vsaj enkrat poravnalo z zamudo 12 % gospodinjstev; to je za 2 odstotni točki manj, kot jih je bilo v letu 2017, in za 8 odstotnih točk manj, kot jih je bilo v letu 2014, ko je bil odstotek takih gospodinjstev največji.
 
Najemnino za stanovanje je vsaj enkrat v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem v letu 2018 plačalo z zamudo 15 % najemnikov stanovanj, kar je 3 odstotne točke manj kot v letu 2017.
 
Pri banki najeta posojila, ki niso bila namenjena za nakup stanovanja ali za reševanje osnovnega stanovanjskega problema, temveč npr. za nakup avtomobila, za počitnice, za nakup pohištva, je v letu 2018 odplačevalo 27 % gospodinjstev. Z odplačevanjem obrokov za ta posojila so zamujali 4 % teh gospodinjstev ali za 1 odstotno točko manj kot v prejšnjem letu. Gospodinjstev, ki so odplačevala nakupe na obroke, npr. nakupe gospodinjskih naprav, pohištva, kurilnega olja, je bilo 18 %. Med temi je bilo 5 % takih, ki so obroke odplačevala z zamudami, kar je približno toliko kot v prejšnjem letu.  Med vsemi gospodinjstvi v Sloveniji pa je z odplačili posojil oziroma obrokov zamujal po 1 % gospodinjstev.
 

Ljudje na splošno zadovoljni s svojim življenjem, še bolj pa z osebnimi odnosi
 
V letu 2018 izvedenem raziskovanju Življenjski pogoji smo poleg podatka o splošnem zadovoljstvu z življenjem  zbrali še nekaj drugih  podatkov o subjektivnem zadovoljstvu oz. blaginji oseb, starih 16 ali več let. Zadovoljstvo smo merili z lestvico od 0 (povsem nezadovoljen) do 10 (zelo zadovoljen).  
 
Zadovoljstvo s svojim življenjem v celoti je v 2018 ocenilo z najvišjimi ocenami (9–10) malo manj kot četrtina oseb (24 %), kar je za 2 odstotni točki več kot v 2017. Zvišala se je tudi povprečna samoocena zadovoljstva z življenjem, in sicer za 0,1 vrednosti ocene (s 7,2 na 7,3). Delež oseb, ki so svoje življenje ocenile z najslabšimi ocenami (0–4), pa je bil enak vrednosti iz prejšnjega leta (6 %).   
 
  
 
Osebne odnose s prijatelji, sorodniki, sosedi, sodelavci na delovnem mestu ipd. so osebe ocenile s povprečno oceno 8,6. Na splošno so bile zadovoljne tudi z dolžino prostega časa, ki so ga imele v 2018 na voljo (povprečna samoocena: 7,2).
 
 
Dobrine in plačljive aktivnosti so finančno dostopnejše
 
Prostočasnih aktivnosti, ki jih je treba plačati, se je v letu 2018 redno udeleževalo več kot polovica oseb (52 %), starih 16 ali več let, to je toliko kot v letu 2017. Delež oseb, ki si iz finančnih razlogov niso mogle privoščiti tovrstnih aktivnosti, pa se je glede na prejšnje leto znižal za dve odstotni točki (s 17 % na 15 %).
 
Delež oseb, ki so se družile s sorodniki ali prijatelji ob pijači ali na kosilu oz. večerji vsaj enkrat na mesec, je bil v 2018 (92 %) približno enak kot v 2017 (91 %). Delež takih, ki si tega niso mogli privoščiti (bilo jih je 3 %), je bil za 1 odstotno točko nižji kot v letu 2017.
 
Nova oblačila, ki prej niso bila nošena, si je v letu 2018 privoščilo 94 % oseb, starih 16 ali več let, ali  za 1 odstotno točko več kot v letu prej. Delež tistih, ki si novih oblačil niso mogli privoščiti (4 %), je bil za 2 odstotni točki nižji kot v prejšnjem letu.     

METODOLOŠKO OPOZORILO

V današnji objavi so prikazani začasni podatki iz mednarodno primerljivega raziskovanja Življenjski pogoji (SILC). Podatki za raziskovanje SILC so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom v prvi polovici leta 2018. Kasneje bomo tem podatkom dodali še podatke iz registrskih in administrativnih virov. Končni podatki se bodo zaradi dodatnih podatkov iz drugih virov ter nadaljnjega statističnega urejanja podatkov lahko nekoliko razlikovali od začasnih podatkov.
 
Končni podatki za leto 2018 bodo objavljeni 13. junija 2019. Hkrati bodo objavljeni končni podatki s področja »Kazalniki dohodka, revščine in socialne izključenosti«. Podrobni podatki po različnih prerezih bodo v podatkovni bazi  SI-STAT objavljeni 4. julija 2019. Končni podrobni podatki iz priložnostnega modula »Blaginja« bodo objavljeni 12. septembra 2019.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.