Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija, 2017

Vrednost investicij za varstvo okolja v Sloveniji v 2017 nekoliko višja kot v 2016

Investicijska sredstva za varstvo okolja so bila v letu 2017 za 9,8 % višja, tekoči izdatki za varstvo okolja pa so bili za 5,2 % višji kot v letu 2016.

  • 10.1.2019
  • |
  • končni podatki

Vrednost investicij in tekočih izdatkov v Sloveniji v 2017 spet nekoliko višja kot v 2016
Za investicije v varstvo okolja je bilo v letu 2017 namenjenih 233 milijonov EUR ali 9,8 % več kot v letu 2016. V celotni strukturi investicij v varstvo okolja v letu 2017 so obsegale največji delež investicije za ravnanje z odpadki, in sicer 44,9 % (105 milijonov EUR).

Tekoči izdatki za varstvo okolja so v letu 2017 znašali 531 milijon EUR ali 5,2 % več kot v letu 2016. V celotni strukturi tekočih izdatkov za varstvo okolja so v letu 2017 obsegali največji delež tekoči izdatki za ravnanje z odpadki, in sicer 57,5 % (306 milijonov EUR).

Več kot polovica investicij v industriji namenjenih na koncu proizvodnega procesa
V strukturi investicij za varstvo okolja v industriji (področja dejavnosti B, C, D) je bilo v letu 2017 namenjenih za varstvo okolja na koncu proizvodnega procesa 65,2 % investicij, za varstvo okolja med delovnim procesom pa 34,8 % investicij.

Največ investicij v podravski regiji, največ tekočih izdatkov v osrednjeslovenski regiji 
Struktura investicij, vloženih v varstvo okolja, po statističnih regijah kaže, da je največji delež vrednosti vseh investicij prispevala podravska regija (28,1 %), sledili sta osrednjeslovenska (23,6 %) in Spodnjeposavska regija (15,5 %). Največji delež vrednosti vseh tekočih izdatkov za varstvo okolja je prispevala osrednjeslovenska regija (32,7 %), sledili sta savinjska (17,1 %) in koroška regija (11,7 %).

Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija
Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija
Vir: SURS
Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja po namenu, Slovenija
Investicije za varstvo okolja Tekoči izdatki za varstvo okolja
2016201720162017
EUR (mio.)
Skupaj1)212233505531
  varstvo zraka in klime39403463
  upravljanje odpadnih voda5456135139
  ravnanje z odpadki92105308306
  drugi nameni2)27322824
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Všteti so varstvo in izboljšava tal, podtalnice in površinskih voda, varstvo pred hrupom in vibracijami, varstvo biološke raznovrstnosti in pokrajine, raziskave in razvoj ter drugo.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.