Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Ekonomski računi za turizem, 2015, ocena 2017

Ekonomski računi za turizem, 2015, ocena za 2017

Skupna turistična potrošnja v Sloveniji v letu 2015 je bila ocenjena na 3.628 mio. EUR, v letu 2017 pa na 4.269 mio. EUR. Turistični (direktni) bruto domači proizvod (BDP) je v letu 2015 znašal 1.920 mio. EUR ali 4,9 %, v letu 2017 pa 2.274 mio. EUR ali 5,3 % celotnega BDP v Sloveniji.

  • 19.12.2018
  • |
  • brez statusa

V objavi prikazujemo rezultate izračunov o ekonomskem pomenu turizma, ki smo jih pripravili na podlagi metodologije satelitskih računov za turizem (SRT). Izračune za leto 2015 smo pripravili na podlagi podrobnih podatkovnih virov o turistični potrošnji in ponudbi ter na podlagi razpoložljivih podatkov in kazalnikov ocenili agregate za leto 2017.

Najpomembnejši makroekonomski agregati, ki izhajajo iz izdelave SRT in ki jih bomo prikazali, so vrednost turistične potrošnje v državi po posameznih kategorijah, turistična dodana vrednost in turistični BDP.

 

Turistična potrošnja v Sloveniji

Celotni izdatki za turistično potrošnjo v Sloveniji v letu 2015 so bili ocenjeni na 3.554 mio. EUR, v letu 2017 pa na 4.188 mio. EUR in so se v tem obdobju zvišali za 17,8 %. Druge sestavine turistične potrošnje so bile ocenjene na 74 oz. 81 mio. EUR; celotna notranja turistična potrošnja je tako v letu 2015 znašala 3.628 mio. EUR, v letu 2017 pa 4.269 mio. EUR. Od celotnih izdatkov za turistično potrošnjo so izdatki tujih obiskovalcev v letu 2015 predstavljali 69 % (2.461 mio. EUR), v letu 2017 pa 70 % (2.947 mio. EUR).

 

Izdatki tujih obiskovalcev za turistično potrošnjo v Sloveniji

Med izdatki tujih obiskovalcev so izdatki tujih turistov, tj. tujih gostov z najmanj eno prenočitvijo, v letu 2015 predstavljali 46 %, v letu 2017 pa 47 % vseh izdatkov (v 2015 je to pomenilo 1.139 mio. EUR, v 2017 pa 1.393 mio. EUR), izdatki tujih enodnevnih obiskovalcev (izletnikov in tranzitnih gostov) pa 54 % oz. 53 % (v letu 2015 je bilo to 1.322 mio. EUR, v letu 2017 pa 1.554 mio. EUR). Izdatki tujih turistov so se v tem obdobju zvišali za 22,3 %, izdatki enodnevnih obiskovalcev pa za 17,5 %, skupno pa so se izdatki tujih gostov zvišali za 19,7 %.

 

Izdatki domačih prebivalcev za turistično potrošnjo v Sloveniji

Izdatki domačih prebivalcev za turistično potrošnjo v Sloveniji zajemajo izdatke na potovanjih doma (po Sloveniji) ter domači del izdatkov za potovanja v tujino. Izdatki na potovanjih doma so bili v letu 2015 ocenjeni na 833 mio. EUR, v letu 2017 pa na 970 mio. EUR. To je predstavljalo 76 % oz. 78 % celotnih izdatkov domačih obiskovalcev. Od tega so izdatki turistov pomenili 40 % oz. 42 %, izdatki enodnevnih obiskovalcev pa 60 % oz. 58 %. Domači del izdatkov za potovanja po tujini je v letu 2015 znašal 260 mio. EUR, v letu 2017 pa 272 mio. EUR ali 24 % oz. 22 % celotnih izdatkov domačih obiskovalcev v Sloveniji.

 

Izdatki domačih prebivalcev za turistično potrošnjo v tujini

Izdatki domačih prebivalcev za turistično potrošnjo v tujini v letu 2015 so bili ocenjeni na 1.020 mio. EUR, v letu 2017 pa na 1.085 mio. EUR. Izdatki domačih prebivalcev za potovanja po tujini v letu 2015 so tako skupaj z domačim delom izdatkov za ta potovanja znašali 1.280 mio. EUR, v 2017 pa 1.357 mio. EUR. Bili so precej višji od izdatkov, ki so jih domači obiskovalci namenili za potovanja po Sloveniji (v letu 2015: 833 mio. EUR; v letu 2017: 970 mio. EUR).

 

Turistična dodana vrednost in turistični bruto domači proizvod (BDP)

Turistična potrošnja je v letu 2015 predstavljala 3,5 % celotne ponudbe blaga in storitev v gospodarstvu, v letu 2017 pa 3,6 %. Na podlagi izračuna deležev, ki jih imajo domači proizvajalci v ponudbi posameznih skupin turističnih proizvodov, je bila izračunana turistična dodana vrednost. Ta je v letu 2015 znašala 1.225 mio. EUR, v letu 2017 pa 1.463 mio. EUR. V letu 2015 je predstavljala 3,6 %, v letu 2017 pa 3,9 % celotne dodane vrednosti v gospodarstvu. Turistična dodana vrednost v za turizem značilnih dejavnostih je znašala okrog 66 % (v letu 2015) oz. 67 % (v letu 2017) celotne turistične dodane vrednosti.

Turistični (direktni) BDP vsebuje poleg dodane vrednosti tudi neto davke na potrošene turistične proizvode in storitve. Ob upoštevanju vseh davkov, ki so bili vplačani kot posledica turistične potrošnje, je turistični BDP v letu 2015 znašal 1.920 mio. EUR, v letu 2017 pa 2.274 mio. EUR. To je v letu 2015 pomenilo 4,9 %, v letu 2017 pa 5,3 % celotnega BDP Slovenije.

 

Skupni, neposredni in posredni učinki turistične potrošnje

Poleg neposrednih učinkov, ki jih ima turistična potrošnja na povečanje proizvodnje, dodane vrednosti in BDP-ja, lahko izračunamo tudi posredne učinke, saj turistična potrošnja sproža povpraševanje tudi v drugih gospodarskih dejavnostih, ki dobavljajo proizvode za proizvodnjo turističnih dobrin oz. t. i. multiplikativne učinke. S povečanjem proizvodnje se povečajo tudi dohodki gospodinjstev; ti nadalje sprožajo povpraševanje in potrošnjo. Za izračun skupnih učinkov so bili zato uporabljeni input-output multiplikatorji, dopolnjeni z upoštevanjem sprememb v dohodkih in izdatkih gospodinjstev (SAM-multiplikatorji). Tako izračunana skupna dodana vrednost, ki je bila posledica turistične potrošnje, je v letu 2015 znašala 2.290 mio. EUR, v letu 2017 pa 2.695 mio. EUR ali 6,8 % oz. 7,2 % celotne dodane vrednosti v gospodarstvu. Izračunani skupni BDP, ki je bil posledica turistične potrošnje, pa je znašal v letu 2015 3.092 mio. EUR, v letu 2017 pa 3.632 mio. EUR in je v letu 2015 pomenil 8,0 %, v letu 2017 pa 8,4 % BDP v gospodarstvu.

 

Podrobne tabele s podatki iz SRT, ki prikazujejo posamezne kategorije turistične potrošnje in njihovo strukturo po proizvodih, povezavo med turistično potrošnjo in turistično ponudbo ter druge kazalnike, so objavljene v podatkovni bazi SI-STAT.

Notranja turistična potrošnja, Slovenija, 2015, 2017
20152017
mio EUR%mio EUR%
Izdatki za turistično potrošnjo3.554984.18898
Druge komponente turistične potrošnje742812
Skupaj notranja turistična potrošnja3.6281004.269100
..
Izdatki tujcev za turistično potrošnjo2.461692.94770
Izdatki domačih prebivalcev za turistično potrošnjo1.093311.24130
Skupaj 3.5541004.188100
Vir: SURS
Izdatki tujih obiskovalcev za turistično potrošnjo, 2015, 2017
20152017
mio EUR%mio EUR%
Izdatki tujih turistov1.139461.39347
Izdatki tujih enodnevnih obiskovalcev1.322541.55453
Skupaj izdatki tujcev za turistično potrošnjo2.4611002.947100
Vir: SURS
Izdatki domačih prebivalcev za turistično potrošnjo, 2015, 2017
20152017
mio EUR%mio EUR%
Izdatki domačih prebivalcev na potovanjih v Sloveniji8337697078
Domači del izdatkov na potovanjih v tujino2602427222
Skupaj1.0931001.241100
..
Izdatki domačih turistov na potovanjih v Sloveniji3354040742
Izdatki domačih enodnevnih obiskovalcev na potovanjih v Sloveniji4986056258
Skupaj833100970100
..
Domači izdatki turistov na potovanjih v tujino2027820174
Domači izdatki enodnevnih obiskovalcev na potovanjih v tujino58227126
Skupaj260100272100
Vir: SURS
Izdatki za turistično potrošnjo domačih prebivalcev v tujini, celotni izdatki domačih prebivalcev za potovanja v tujino, 2015, 2017
20152017
mio EUR%mio EUR%
Izdatki za turistično potrošnjo domačih prebivalcev v tujini1.020801.08580
Domači del izdatkov na potovanjih v tujino2602027220
Celotni izdatki domačih prebivalcev za potovanja v tujino1.2801001.357100
Vir: SURS
Turistična dodana vrednost in turistični bruto domači proizvod (BDP), neposredni in posredni učinki turistične potrošnje, 2015, 2017
20152017
Turistična dodana vrednost, mio EUR1.2251.463
Celotna dodana vrednost gospodarstva, mio EUR33.60537.366
Delež turistične dodane vrednosti v celotni dodani vrednosti, %3,63,9
..
Turistični BDP, mio EUR1.9202.274
Celoten BDP gospodarstva, mio EUR38.86343.000
Delež turističnega BDP v celotnem BDP, %4,95,3
..
Neposredni in posredni učinki turistične potrošnje
Skupna dodana vrednost v gospodarstvu, ki je posledica turistične potrošnje, mio EUR2.2902.695
Delež v celotni dodani vrednosti, %6,87,2
..
Skupni BDP, ki je posledica turistične potrošnje, mio EUR3.0923.632
Delež v celotnem BDP, %8,08,4
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.