Stroški dela po socioekonomskih značilnostih zaposlenih in samozaposlenih, Slovenija, 2017

Stroški dela po socioekonomskih značilnostih zaposlenih in samozaposlenih

Zaposlenost se je v 2017 glede na 2016 zvišala za 2,9 %, skupni stroški dela pa celo za 6,6 %. Povprečni stroški dela so v 2017 znašali 24.452 EUR in so bili za 3,5 % višji kot leto prej

  • 20.12.2018
  • |
  • brez statusa

Stroški dela po socioekonomskih značilnostih zaposlenih in samozaposlenih, Slovenija, 2017

Zaposlenost se je v 2017 glede na 2016 zvišala za 2,9 %, skupni stroški dela pa celo za 6,6 %.

Povprečni stroški dela so v 2017 znašali 24.452 EUR in so bili za 3,5 % višji kot leto prej

Stroški dela za zaposlene in samozaposlene osebe skupaj so v letu 2017 znašali povprečno 2.038 EUR/mesec; glede na leto prej so bili višji za 3,5 %. Pri zaposlenih osebah so se najbolj povečali v dejavnosti arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in analiziranje (za 10,7 %), v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 9,9 %) in telekomunikacijskih dejavnostih (za 9,4 %). Najbolj zmanjšali pa so se v vodnem prometu (za 7,7 %), proizvodnji pijač (za 5,2 %) in v proizvodnji oblačil (za 4,2 %).

Število zaposlenih se je najbolj povečalo v proizvodnji drugih vozil in plovil (za 25,5 %), v proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (za 12,9 %) in v dejavnosti dajanja v najem in zakup (11,7 %). Najbolj zmanjšalo pa se je v gozdarstvu (za 6,3 %), v založništvu (za 5,2 %) in v proizvodnji oblačil (za 5,1 %).

Glede na izobrazbo se je najbolj povečalo število zaposlenih z vsaj višješolsko izobrazbo (za 6,8 % ali za 21.685 oseb); povečalo se je tudi število zaposlenih s srednješolsko izobrazbo, le v nekoliko manjši meri (za 1,8 % ali 9.696 osebe); število zaposlenih z osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo od te pa je upadlo (za 3,2 % ali za 3.087 oseb). Število zaposlenih moških se je povečalo za 2,5 %, medtem ko se je število zaposlenih žensk za 3,6 %. Glede na starost se je povečalo predvsem število mlajših (15–29 let) in starejših (50 let in več), in sicer za 6,4 oz. 5,2 %; število zaposlenih v starostni skupini 30–49 let pa se je povečalo le za 1,1 %.

Razlike v stroških dela so se za različne socialnoekonomske kategorije zaposlenih v 2017 še naprej manjšale

Razlike med stroški dela za različne socialnoekonomske skupine so se zmanjševale tudi v letu 2017. Med preučevanimi dejavniki (spol, starost, izobrazba, področje dejavnosti), ki vplivajo na razlike v stroških dela, je raven dosežene izobrazbe tisti, ki najbolj vpliva na to razliko. V letu 2017 so stroški dela za srednješolsko izobražene znašali 62,2 %, za osnovnošolsko izobražene pa 48,4 % stroškov dela višje in visoko izobraženih. Ta razlika pa se je v letu 2017 glede na leto 2016 zmanjšala, in to pri osnovnošolsko izobraženih zaposlenih za 0,7 odstotne točke, pri srednješolsko izobraženih zaposlenih pa za 1,8 odstotne točke.

Na spremembe razlik v stroških dela je vplivala različna dinamika rasti stroškov dela; za osnovnošolsko in srednješolsko izobražene zaposlene so se ti v letu 2017 glede na leto 2016 v povprečju zvišali za 2,7 % (osnovnošolska izobrazba) oz. za 4,3 % (srednješolska izobrazba), medtem ko so se za višje- in visokošolsko izobražene zvišali le za 1,2 %. Razlike v stroških dela pa so se zmanjševale tudi med moškimi in ženskami in glede na starost zaposlenih.

V letu 2017 število zaposlenih višje za 3,3 %, število samozaposlenih pa za 1,6 %

Po rahli rasti števila samozaposlenih oseb v letih 2014 do 2016 se je to število v letu 2017 povečalo za 1,6 % ali za 3002 osebi. Število samozaposlenih se je najizraziteje povečalo v dejavnostih uprave in obrambe, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva (za 7,7 %), zmanjšalo pa se je najbolj v prometu in skladiščenju (za 2,2 %).

Samozaposleni (samostojni podjetniki, kmetje in zaposleni na podlagi avtorskih pogodb) ustvarjajo na osnovi vloženega dela in kapitala poslovni presežek/raznovrstni dohodek. V letu 2017 so samozaposleni ustvarili 3.381 milijonov EUR poslovnega presežka/raznovrstnega dohodka ali za 4,8 % več kot v letu 2016. Stroški dela samozaposlenih so bili v letu 2017 ocenjeni na 2.951 milijonov EUR, kar je za 7,0 % več, kot so (po oceni) znašali v letu 2016. Poslovni presežek/raznovrstni dohodek samozaposlenih se je torej povečal v manjši meri, kot so se povečali njihovi stroški dela.

Povprečni stroški dela zaposlenih po doseženi izobrazbi in dejavnostih, Slovenija, 2017
Povprečni stroški dela zaposlenih po doseženi izobrazbi in dejavnostih, Slovenija, 2017
Vir: SURS
Rast števila zaposlenih po doseženi izobrazbi in dejavnostih, Slovenija, 2017
Dosežena izobrazba
Skupajosnovnošolska ali manjsrednješolskavišješolska, visokošolska
letne stopnje rasti (%)
Dejavnosti skupaj3,3-2,22,36,3
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo-2,7-8,0-3,13,1
B Rudarstvo-1,6-10,5-1,82,9
C Predelovalne dejavnosti3,9-2,63,89,3
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro-0,5-0,9-0,6-0,3
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in skrb za okolje-0,5-5,50,12,1
F Gradbeništvo3,2-3,34,25,0
G Trgovina, vzdrževanje in popravila vozil2,7-3,80,69,5
H Promet in skladiščenje6,06,36,06,1
I Gostinstvo4,1-3,74,310,2
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti3,4-2,4-5,39,1
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-1,8-24,0-7,72,0
L Poslovanje z nepremičninami5,8-0,64,29,9
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti2,3-7,0-3,25,9
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti7,92,38,410,5
O Dejavnosti uprave in obrambe, obvezna socialna varnost 0,9-3,1-3,23,2
P Izobraževanje2,6-4,6-0,74,1
Q Zdravstvo in socialno varstvo3,2-3,21,36,1
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti3,3-5,50,66,4
S Druge dejavnosti4,10,11,59,4
T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim osebjem-0,1-0,1-0,1-0,1
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.