Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2017

Javni izdatki za formalno izobraževanje so tudi v 2017 tako kot v 2016 predstavljali 4,8 % BDP.

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2017 znašali 2,056 milijarde EUR. V primerjavi z letom 2016 so se realno povečali za 4,6 %, njihov delež v BDP pa je bil enak kot v 2016 (4,8 %).

  • 20. 12. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Za formalno izobraževanje v Sloveniji je bilo v 2017 porabljenih 2,056 milijarde EUR javnih sredstev

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2017 znašali 2.056 milijonov EUR ali 4,8 % BDP.
Petina (21 %) vseh javnih izdatkov so bili izdatki države na lokalni ravni (občin), preostalo so bili izdatki države na centralni ravni. Večina izdatkov občin za izobraževanje je namenjena predšolskemu izobraževanju (vrtcem). V letu 2017 so občine prispevale za predšolsko izobraževanje 92 % vseh javnih sredstev.
95,7 % vseh javnih sredstev za formalno izobraževanje je bilo dodeljenih neposredno izobraževalnim ustanovam, 4,3 % pa je bilo porabljenih za javne transferje gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam. 

Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove v 2017 so bili 5,3 % BDP

Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2017 porabljenih 2.281 milijonov EUR. V primerjavi z letom 2016 so se skupni izdatki za izobraževalne ustanove nominalno povečali za 5,7 %, realno pa za 4,3 %.
86 % izdatkov za izobraževalne ustanove so bili javni izdatki, 13 % zasebni izdatki in 1 %  izdatki oz. sredstva iz mednarodnih virov. Delež zasebnih izdatkov za izobraževalne ustanove  je bil najvišji v predšolskem izobraževanju (23 %), delež sredstev iz mednarodnih virov pa v terciarnem izobraževanju (4,5 %).
Struktura celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja je bila bolj ali manj enaka kot v preteklih letih: izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje so predstavljali  20,1 %  (vrtci: 1. starostno obdobje 7,2 %, 2. starostno obdobje 12,9 %), izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 43,5 %, izdatki za srednješolsko izobraževanje 16,9 % in  izdatki za terciarno izobraževanje 19,5 % (izdatki za višješolsko strokovno 0,7 %,  izdatki za visokošolsko izobraževanje 18,8 %).

Izobraževalne ustanove so v letu 2017 za tekoče in investicijske stroške porabile 2,3 milijarde EUR

Tekoči izdatki izobraževalnih ustanov so v letu 2017 znašali 2.164 milijonov EUR ali 93 % vseh izdatkov za formalno izobraževanje (največji del teh izdatkov, 76 %, je bil namenjen za plače zaposlenih). Preostalih 7 % izdatkov (154 milijonov EUR) so bili investicijski izdatki. V strukturi porabe sredstev izobraževalnih ustanov so se investicijski izdatki glede na prejšnje leto povečali za eno odstotno točko.

Struktura celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2017
Struktura celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2017
Vir: SURS
Javni izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija
Ravni
izobraževanja
20162017
1.000 EUR%% od BDP1)1.000 EUR%% od BDP1)
Skupaj2)1.938.311100,04,82.056.173100,04,8
Predšolsko327.96916,90,8350.78817,10,8
  1. starostno obdobje117.2996,10,3125.4656,10,3
  2. starostno obdobje210.67010,90,5225.32311,00,5
Osnovnošolsko855.39044,12,1901.31143,82,1
Srednješolsko371.16219,10,9394.34319,20,9
Terciarno382.62419,70,9406.66019,80,9
  višješolsko10.7540,60,014.8010,70,0
  visokošolsko371.87019,20,9391.85819,10,9
Nerazporejeno1.1670,10,03.0720,10,0
1) Javni izdatki za formalno izobraževanje v odstotnem deležu od BDP so izračunani na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov BDP (Prva objava z dne 31. avgust 2018; https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7625).
2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Izdatki za izobraževalne ustanove, Slovenija, 2017
Ravni
izobraževanja
Viri sredstev
skupajjavna sredstvazasebna sredstvasredstva iz
mednarodnih virov
1.000 EUR
Skupaj1)2.281.4271.966.973290.79023.664
Predšolsko457.610350.788106.721101
  1. starostno obdobje163.671125.46538.17136
  2. starostno obdobje293.939225.32368.55165
Osnovnošolsko990.808901.31188.539958
Srednješolsko385.171344.63437.7572.781
Terciarno444.766367.16957.77219.825
  višješolsko16.59314.8011.545246
  visokošolsko428.173352.36756.22719.579
Nerazporejeno3.0723.072......
… ni podatka
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Izdatki v izobraževalnih ustanovah, Slovenija, 2017
Ravni
izobraževanja
Vrsta porabe
skupajtekoči izdatkiinvesticijski izdatki
1.000 EUR
Skupaj1)2.318.4922.163.997154.495
Predšolsko462.110434.69427.416
  1. starostno obdobje165.281155.4759.806
  2. starostno obdobje296.829279.21917.610
Osnovnošolsko993.182931.44661.736
Srednješolsko386.794354.64932.144
Terciarno475.004441.90633.098
  višješolsko16.97616.431544
  visokošolsko458.028425.47432.554
Nerazporejeno1.4021.302100
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.