Popravek - Odpadki, Slovenija, 2017

POPRAVEK – podatke Odpadki, Slovenija, 2017 ponovno objavljamo

Zaradi naknadnih popravkov poročevalskih enot statistične podatke o odpadkih, objavljenih v Prvi objavi dne 10. 10. 2018, ponovno objavljamo. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.

 • 30. 10. 2018 ob 10:30
 • |
 • končni podatki

V Sloveniji je v letu 2017 nastalo ... 

 • skoraj 6,2 milijona ton odpadkov, od tega približno 987.000 ton (16 %) komunalnih. Prebivalec Slovenije je v 2017 tako proizvedel povprečno 478 kg komunalnih odpadkov.
 • za 15 % več odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti in za 3 % več komunalnih odpadkov kot v 2016. Celotno količino v Sloveniji nastalih odpadkov so glede na prejšnje leto povečale predvsem večje količine gradbenih odpadkov.
 • skoraj 3,0 milijona ton (48 %) odpadkov v proizvodnih dejavnostih, približno 2,6 milijona ton (42 %) v storitvenih dejavnostih in približno 591.000 ton (10 %) odpadkov v gospodinjstvih.
 • skoraj 133.000 ton nevarnih odpadkov ali 2 % vseh nastalih odpadkov, kar je 11 % več kot v 2016. Največ nevarnih odpadkov, 74 %, je nastalo v proizvodnih dejavnostih, 22 % jih je v storitvenih dejavnostih, v gospodinjstvih pa malo manj kot 4 %. Količina nevarnih odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvih, se sicer zmanjšuje (v 2017 je bila za 6 % manjša kot v 2016).
 • količinsko največ gradbenih odpadkov (44 %), sledili so odpadki iz termičnih procesov (18 %), komunalni odpadki (16 %), odpadki iz obdelave in predelave kovin ter lesa (9 %) in odpadki iz naprav za ravnanje z odpadki (5 %). Druge vrste odpadkov so skupaj predstavljale 8 % vseh nastalih odpadkov.
 • največ komunalnih odpadkov v obalno-kraški statistični regiji (566 kg na prebivalca), najmanj pa v koroški statistični regiji (391 kg na prebivalca).


Ravnanje z odpadki v Sloveniji v letu 2017

 • Skoraj 691.000 ton komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno. Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov se je glede na prejšnje leto zvišal s 68 % na 70 %. Največ komunalnih odpadkov so ločeno zbrali v gorenjski statistični regiji (77 %), najmanj pa v koroški statistični regiji (55 %).
 • Približno 5,6 milijona ton odpadkov je bilo predelanih in približno 390.000 ton odpadkov je bilo odstranjenih. Predelanih je bilo za 26 % več odpadkov kot v 2016; predelala se je predvsem večja količina gradbenih odpadkov (več teh odpadkov kot v prejšnjem letu se je uporabilo za zasipanje in recikliralo). Količina odstranjenih odpadkov je bila za 5 % večja kot v 2016; večja je bila predvsem zaradi večjih količin odloženih odpadkov. Te so bile večje zato, ker so bili v 2017 odloženi tudi do takrat začasno uskladiščeni odpadki, ki so dejansko nastali že v 2016.
 • Na odlagališča odpadkov je bilo odloženih približno 159.000 ton odpadkov. 90 % teh odpadkov je bilo odloženih na komunalnih odlagališčih odpadkov, 7 % na industrijskih in 3 % na odlagališčih za nevarne odpadke. 
 • Uvoz in tudi izvoz odpadkov sta se glede na 2016 količinsko povečala; uvoz za 7 %, izvoz za 17 %. Med uvoženimi in izvoženimi odpadki je bilo največ kovinskih odpadkov (med uvoženimi jih je bilo 58 %, med izvoženimi 41 %).
Tok odpadkov, Slovenija
20162017 2017
2016
toneindeks
Nastali odpadki - SKUPAJ5.476.3276.172.262113
Uvoženi odpadki992.0201.056.651107
Predelani odpadki4.439.4295.602.886126
Odstranjeni odpadki370.831390.269105
Izvoženi odpadki883.5801.030.664117
Vira: ARSO, SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.