Energetska statistika, Slovenija, 2017

Količina energije, namenjene končni rabi, je v letu 2017 znašala 206.000 TJ

V Sloveniji je bila v 2017 količina energije, namenjene končni rabi, nekoliko manjša kot v prejšnjem letu (za 0,2 %). Na znižanje je vplivala zmanjšana raba naftnih proizvodov v prometu (bencina za 4 %, dizla za 3 %). 23 % energije je bilo namenjene za končno rabo v gospodinjstvih.

  • 10. 10. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Največ energije v letu 2017 je bilo namenjeno rabi v prometu
Količina energije, namenjene končni rabi, je v Sloveniji v letu 2017 znašala 206.000 TJ. Kljub zmanjšanju rabe naftnih proizvodov v prometu glede na prejšnje leto, je bila raba v tem sektorju še vedno zastopana z največjim, 38 % deležem. Drugi največji porabnik je bila predelovalna industrija z gradbeništvom s 27 %, sledijo gospodinjstva s 23 % in ostala raba s kmetijstvom z 12 %.
 
Največji delež v rabi končne energije so predstavljali naftni proizvodi
V Sloveniji smo v letu 2017 skoraj polovico končne energije porabili v obliki naftnih proizvodov (45 %). Drugi največji delež smo je porabili v obliki električne energije (24 %). Na tretjem mestu je bila raba obnovljivih virov energije (s 14 %), sledili so zemeljski plin (z 12 %), toplota (s 4 %) in trdna goriva (z 1 %).
 
V gospodinjstvih se je v 2017 poraba končne energije, v primerjavi z letom 2016, zmanjšala za 1.100 TJ
Gospodinjstva so v letu 2017 porabila okoli 46.900 TJ energije, namenjene končni rabi, kar je za 2 % manj kot lansko leto. Manj energije so porabila za ogrevanje prostorov (za približno 4 %) in za kuhanje (za 0,2 %); za hlajenje prostorov in za ogrevanje sanitarne vode pa so je porabila več (za skoraj 2 % oz. za 0,1 %).

Gospodinjstva so v letu 2017 porabila največ energije za ogrevanje prostorov
Največ energije, namenjene končni rabi, se je v gospodinjstvih v letu 2017 porabilo za ogrevanje prostorov, in sicer 29.832 TJ ali 64 %; za ogrevanje sanitarne vode se je porabilo 16 % energije, prav toliko tudi za razsvetljavo in električne naprave, za kuhanje 4 %, za hlajenje prostorov pa malo manj kot 1 %.

Z 41 % je v gospodinjstvih prevladovala raba lesnih goriv, najbolj se je zmanjšala raba kurilnega olja
Med energenti, ki se uporabljajo v gospodinjstvih, prevladujejo lesna goriva z 41 %, sledijo jim poraba električne energije s 26 %, zemeljski plin s skoraj 11 %, ekstra lahko kurilno olje z 9 %, daljinska toplota s 7 %, energija okolja in utekočinjen naftni plin oba po 3 % ter solarna energija z 1 %. Glede na leto 2016 se je v gospodinjstvih med energenti najbolj zmanjšala raba ekstra lahkega kurilnega olja, in sicer za 8 %. Povečala pa se je v največji meri raba energije iz okolja (za 6 %).
Raba končne energije, Slovenija, 2017
Raba končne energije, Slovenija, 2017
Vira: SURS, Institut "Jožef Stefan" – CEU
Raba končne energije po namenih, gospodinjstva, Slovenija, 2017
Skupaj1)Ogrevanje
prostorov
Hlajenje
prostorov
Ogrevanje
sanitarne vode
KuhanjeDrugo
TJ
Energetski vir - skupaj1)46.90829.8322187.4881.9507.421
  ekstra lahko kurilno olje4.2833.757-526--
  zemeljski plin4.9833.796-957231-
  lesna goriva19.14216.790-2.132220-
  utekočinjeni naftni plin1.327610-147570-
  električna energija11.9771.2102182.1999297.421
  premog43-1--
  daljinska toplota3.3082.752-556--
  sončna energija45811-447--
  toplota iz okolice1.426903-523--
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS, preračun Institut "Jožef Stefan" – CEU
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.