Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Energetska statistika, Slovenija, 2017

Količina energije, namenjene končni rabi, je v letu 2017 znašala 206.000 TJ

V Sloveniji je bila v 2017 količina energije, namenjene končni rabi, nekoliko manjša kot v prejšnjem letu (za 0,2 %). Na znižanje je vplivala zmanjšana raba naftnih proizvodov v prometu (bencina za 4 %, dizla za 3 %). 23 % energije je bilo namenjene za končno rabo v gospodinjstvih.

  • 10.10.2018
  • |
  • končni podatki
Največ energije v letu 2017 je bilo namenjeno rabi v prometu
Količina energije, namenjene končni rabi, je v Sloveniji v letu 2017 znašala 206.000 TJ. Kljub zmanjšanju rabe naftnih proizvodov v prometu glede na prejšnje leto, je bila raba v tem sektorju še vedno zastopana z največjim, 38 % deležem. Drugi največji porabnik je bila predelovalna industrija z gradbeništvom s 27 %, sledijo gospodinjstva s 23 % in ostala raba s kmetijstvom z 12 %.
 
Največji delež v rabi končne energije so predstavljali naftni proizvodi
V Sloveniji smo v letu 2017 skoraj polovico končne energije porabili v obliki naftnih proizvodov (45 %). Drugi največji delež smo je porabili v obliki električne energije (24 %). Na tretjem mestu je bila raba obnovljivih virov energije (s 14 %), sledili so zemeljski plin (z 12 %), toplota (s 4 %) in trdna goriva (z 1 %).
 
V gospodinjstvih se je v 2017 poraba končne energije, v primerjavi z letom 2016, zmanjšala za 1.100 TJ
Gospodinjstva so v letu 2017 porabila okoli 46.900 TJ energije, namenjene končni rabi, kar je za 2 % manj kot lansko leto. Manj energije so porabila za ogrevanje prostorov (za približno 4 %) in za kuhanje (za 0,2 %); za hlajenje prostorov in za ogrevanje sanitarne vode pa so je porabila več (za skoraj 2 % oz. za 0,1 %).

Gospodinjstva so v letu 2017 porabila največ energije za ogrevanje prostorov
Največ energije, namenjene končni rabi, se je v gospodinjstvih v letu 2017 porabilo za ogrevanje prostorov, in sicer 29.832 TJ ali 64 %; za ogrevanje sanitarne vode se je porabilo 16 % energije, prav toliko tudi za razsvetljavo in električne naprave, za kuhanje 4 %, za hlajenje prostorov pa malo manj kot 1 %.

Z 41 % je v gospodinjstvih prevladovala raba lesnih goriv, najbolj se je zmanjšala raba kurilnega olja
Med energenti, ki se uporabljajo v gospodinjstvih, prevladujejo lesna goriva z 41 %, sledijo jim poraba električne energije s 26 %, zemeljski plin s skoraj 11 %, ekstra lahko kurilno olje z 9 %, daljinska toplota s 7 %, energija okolja in utekočinjen naftni plin oba po 3 % ter solarna energija z 1 %. Glede na leto 2016 se je v gospodinjstvih med energenti najbolj zmanjšala raba ekstra lahkega kurilnega olja, in sicer za 8 %. Povečala pa se je v največji meri raba energije iz okolja (za 6 %).
Raba končne energije, Slovenija, 2017
Raba končne energije, Slovenija, 2017
Vira: SURS, Institut "Jožef Stefan" – CEU
Raba končne energije po namenih, gospodinjstva, Slovenija, 2017
Skupaj1)Ogrevanje
prostorov
Hlajenje
prostorov
Ogrevanje
sanitarne vode
KuhanjeDrugo
TJ
Energetski vir - skupaj1)46.90829.8322187.4881.9507.421
  ekstra lahko kurilno olje4.2833.757-526--
  zemeljski plin4.9833.796-957231-
  lesna goriva19.14216.790-2.132220-
  utekočinjeni naftni plin1.327610-147570-
  električna energija11.9771.2102182.1999297.421
  premog43-1--
  daljinska toplota3.3082.752-556--
  sončna energija45811-447--
  toplota iz okolice1.426903-523--
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS, preračun Institut "Jožef Stefan" – CEU
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.