Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, avgust 2018

Cene inputov v kmetijstvu v avgustu 2018 na mesečni ravni v povprečju nespremenjene

Cene inputov v kmetijstvu so bile v avgustu 2018 v povprečju enake kot v juliju 2018. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu se v povprečju niso spremenile, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se malenkostno zvišale.

  • 12.10.2018
  • |
  • začasni podatki
Indeksi cen inputov v kmetijstvu
Z indeksi cen inputov v kmetijstvu, tj. cen proizvodov in storitev za kmetijsko proizvodnjo, spremljamo gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo (npr. cene semen poljščin, gnojil, krmil ipd.) in za investicije v kmetijstvu (npr. cene kmetijske mehanizacije in opreme).

Cene inputov v kmetijstvu v avgustu 2018 v povprečju enake kot v juliju 2018
Cene inputov v kmetijstvu se v avgustu 2018 v primerjavi z julijem 2018 v povprečju niso spremenile, medtem ko so bile v primerjavi z avgustom 2017 višje v povprečju za 4,2 %.

Nespremenjene cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so v avgustu 2018 v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca, medtem ko so bile na letni ravni višje v povprečju za 4,5 %.
 
Višje cene energije ter nižje cene nekaterih gnojil
V avgustu 2018 so bile na mesečni ravni cene v skupini energija in maziva v povprečju višje za 0,4 % (višje le cene goriv), cene v skupini drugi proizvodi in storitve pa za 0,1 %, medtem ko so bile cene v skupini gnojila nižje v povprečju za 1,4 % (nižje cene dušikovih in NPK-gnojil).
 
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu malenkostno višje
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so se v avgustu 2018 glede na julij 2018 zvišale v povprečju za 0,1 %, medtem ko so bile na letni ravni višje v povprečju za 3,6 %.
 
V avgustu 2018 so se na mesečni ravni cene opreme in cene zgradb zvišale za enak odstotek (za 0,1 %).
V skupini oprema so se cene mehanizacije in druge opreme zvišale v povprečju za 0,2 % (zvišanje cen v skupini mehanizacija za pripravo tal, setev, nego in zaščito rastlin v povprečju za 0,4 %), medtem ko so cene transportne opreme ostale na ravni prejšnjega meseca.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
VIII 2018
Ø 2015 
VIII 2018
VII 2018
VIII 2018
VIII 2017 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)101,39100,0104,5
Semena in sadike91,79100,095,3
Energija; maziva108,98100,4111,3
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal83,6498,6105,9
Sredstva za varstvo rastlin101,47100,0102,0
Veterinarske storitve107,12100,0100,0
Krmila103,35100,0104,5
Vzdrževanje opreme102,98100,0101,3
Vzdrževanje zgradb101,76100,0101,3
Drugi proizvodi in storitve104,18100,1103,3
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)107,43100,1103,6
Oprema106,84100,1103,4
Zgradbe109,08100,1104,1
Skupaj (input 1 + input 2)103,25100,0104,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.