Strukturna statistika plač, Slovenija, 2017

Povprečna mesečna bruto plača žensk v 2017 v večini dejavnosti nižja od povprečne mesečne bruto plače moških

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih moških v letu 2017 je bila za 2,8 % višja od slovenskega povprečja in je znašala 1.769 EUR, povprečna mesečna bruto plača zaposlenih žensk pa je bila za 3,3 % nižja od povprečja in je znašala 1.664 EUR.

  • 27.9.2018
  • |
  • začasni podatki
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v Sloveniji (preračunana iz letne bruto plače) je v letu 2017 po začasnih podatkih letne strukturne statistike plač znašala 1.721 EUR, kar je za 2,1 % več kot v prejšnjem letu. Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih moških je bila za 2,8 % višja od slovenskega povprečja in je znašala 1.769 EUR, povprečna mesečna bruto plača zaposlenih žensk pa je bila za 3,3 % nižja od povprečja in je znašala 1.664 EUR.

Povprečna mesečna bruto plača
žensk v večini dejavnosti nižja od povprečne mesečne bruto plače moških
Povprečna mesečna bruto plača žensk je bila v 2017 v skoraj v vseh dejavnostih nižja od povprečne mesečne bruto plače moških. Izjeme, tj. dejavnosti, v katerih je bila povprečna mesečna bruto plača žensk višja od povprečja v teh dejavnostih, so bile naslednje dejavnosti: oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, gradbeništvo in promet in skladiščenje (v prvi za 13,0 %, v drugi za 11,5 % in v tretji za 11,4 %). V omenjenih dejavnostih sicer prevladujejo glede na število zaposlenih oseb moški, vendar ženske v teh dejavnostih opravljajo bolje plačana dela. Najvišja razlika v povprečni mesečni bruto plači med moškimi in ženskami je bila v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (v prvi za 30,2 % in v drugi za 32,4 %).

V jugovzhodni Sloveniji povprečna mesečna bruto plača moških in žensk najbolj izenačena
Povprečna mesečna bruto plača moških in žensk je bila v letu 2017 najbolj izenačena v statistični regiji (glede na delovno mesto) jugovzhodna Slovenija (prva je znašala 1.698 EUR, druga pa 1.671 EUR). Najvišja razlika v povprečni mesečni bruto plači med moškimi in ženskami je bila v letu 2017 v gorenjski in posavski statistični regiji. Moški so v prvi prejeli v povprečju 4,9 %, v drugi pa 4,8 % več, ženske pa v prvi 6,4 %, v drugi pa 5,6 % manj, kot je znašalo povprečje v teh statističnih regijah. Povprečna mesečna bruto plača se je v letu 2017 glede na preteklo leto najbolj zvišala v podravski statistični regiji, za 3,4 % (pri ženskah za 3,2 %, pri moških pa za 3,6 %).

Najbolje plačani zaposleni z višje- oz. visokošolsko izobrazbo
Glede na izobrazbeno strukturo so v letu 2017 prejeli najvišjo povprečno mesečno bruto plačo višje- in visokošolsko izobraženi; ta je znašala 2.356 EUR. Višje- in visokošolsko izobraženi moški so zaslužili več kot ženske s tako izobrazbo (prvi 2.616 EUR, druge 2.168 EUR). Tisti s srednješolsko izobrazbo in tisti z osnovnošolsko izobrazbo ali manj so zaslužili bistveno manj, prvi 1.389 EUR (moški 1.465 EUR, ženske 1.266 EUR) in drugi 1.134 EUR (moški 1.223 EUR in ženske 1.015 EUR).

Povprečna mesečna bruto plača žensk v javnem in zasebnem sektorju nižja od povprečne mesečne bruto plače moških
Povprečna mesečna bruto plača moških je bila v letu 2017 višja od povprečne mesečne bruto plače žensk tako v zasebnem kot tudi v javnem sektorju. Ženske so tako v zasebnem sektorju prejele v povprečju 1.496 EUR, v javnem pa 1.855 EUR, kar je 9,3 % (v zasebnem) in 12,7 % (v javnem) manj od moških v omenjenih sektorjih. V letu 2017 se je v primerjavi s preteklim letom zvišala tako povprečna mesečna bruto plača moških (v javnem sektorju za 2,6 %, v zasebnem za 2,0 %) kot povprečna mesečna bruto plača žensk (za 2,7 % v javnem in za 1,6 % v zasebnem sektorju.
Povprečne bruto plače za javni in zasebni sektor po spolu, Slovenija, 2017
Povprečne bruto plače za javni in zasebni sektor po spolu, Slovenija, 2017
Vir:SURS
Povprečne bruto plače po dejavnostih po spolu, Slovenija, 2017
SkupajMoškiŽenske
EUR
Skupaj1.7211.7691.664
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo1.3311.3551.282
B Rudarstvo2.2462.2931.939
C Predelovalne dejavnosti1.6471.7241.481
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro2.4312.4552.330
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja1.6161.5661.800
F Gradbeništvo1.3101.2931.461
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil1.5841.7031.468
H Promet in skladiščenje1.5391.5011.695
I Gostinstvo1.2091.2751.165
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti2.2212.3222.018
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti2.4612.9152.202
L Poslovanje z nepremičninami1.7481.7881.647
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1.9502.0171.866
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti1.2261.2801.152
O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti2.0042.0781.936
P Izobraževanje1.8402.1111.774
Q Zdravstvo in socialno varstvo1.8812.3141.777
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti1.8001.8361.765
S Druge dejavnosti1.4141.5931.328
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.