Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, julij 2018

V juliju 2018 cene inputov v kmetijstvu malenkostno višje

Cene inputov v kmetijstvu so se v juliju 2018 glede na junij 2018 zvišale povprečno za 0,1 %. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so se zvišale v povprečju za 0,4 %.

  • 14.9.2018
  • |
  • začasni podatki
Indeksi cen inputov v kmetijstvu
Z indeksi cen inputov v kmetijstvu, tj. cen proizvodov in storitev za kmetijsko proizvodnjo, spremljamo gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo (npr. cene semen poljščin, gnojil, krmil ipd.) in za investicije v kmetijstvu (npr. cene kmetijske mehanizacije in opreme).

V juliju 2018 cene inputov v kmetijstvu višje na mesečni in letni ravni
Cene inputov v kmetijstvu so se v juliju 2018 v primerjavi z junijem 2018 zvišale v povprečju za 0,1 %, medtem ko so bile v primerjavi z istim mesecem lani višje v povprečju za 4,6 %.

Nespremenjene cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so v juliju 2018 v povprečju ostale na ravni prejšnjega meseca, glede na julij 2017 pa so bile višje v povprečju za 5,1 %.

Višje cene proizvodov in storitev za vzdrževanje ter večine gnojil
V juliju 2018 so se na mesečni ravni zvišale cene v skupinah: proizvodi in storitve za vzdrževanje zgradb (v povprečju za 2,1 %), gnojila (v povprečju za 1,7 %) ter proizvodi in storitve za vzdrževanje opreme (v povprečju za 0,2 %). 

Med gnojili so se v juliju 2018 glede na predhodni mesec najbolj zvišale cene PK-gnojil (v povprečju za 7,8 %), najmanj pa cene NPK-gnojil (v povprečju za 1,1 %), medtem ko se cene fosfatnih gnojil niso spremenile. 

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu višje v povprečju za 0,4 %

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so se v juliju 2018 glede na junij 2018 zvišale v povprečju za 0,4 %, medtem ko so bile glede na julij 2017 višje v povprečju za 3,6 %.

V juliju 2018 so se cene opreme na mesečni ravni zvišale v povprečju za 0,2 % (višje cene transportne opreme), cene zgradb pa so bile višje v povprečju za 0,9 %.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
VII 2018
Ø 2015 
VII 2018
VI 2018
VII 2018
VII 2017 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)101,43100,0105,1
Semena in sadike91,79100,095,3
Energija; maziva108,5098,7113,3
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal84,84101,7107,0
Sredstva za varstvo rastlin101,47100,0102,0
Veterinarske storitve107,12100,0100,0
Krmila103,35100,0104,6
Vzdrževanje opreme102,98100,2101,5
Vzdrževanje zgradb101,80102,1101,6
Drugi proizvodi in storitve104,09100,0103,3
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)107,34100,4103,6
Oprema106,76100,2103,3
Zgradbe108,97100,9104,4
Skupaj (input 1 + input 2)103,25100,1104,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.