Bruto domači proizvod, Slovenija, 2. četrtletje 2018

BDP v 2. četrtletju 2018 za 3,8 % višji kot v 2. četrtletju 2017

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v 2. četrtletju 2018 za 3,8 % višji kot v 2. četrtletju 2017, v 1. polletju 2018 pa za 4,2 % višji kot v 1. polletju 2017. BDP brez vplivov sezone in koledarja se je glede na prejšnje četrtletje povečal za 0,8 %, glede na 2. četrtletje 2017 pa za 4,3 %.

  • 31. 8. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Rast domače potrošnje v drugem četrtletju zmernejša

Domače trošenje se je v drugem četrtletju 2018 glede na drugo četrtletje 2017 povečalo za 2,3 %. Končna potrošnja se je povečala za 2,2 %, bruto investicije pa za 2,9 %. Na nižjo rast bruto investicij so v veliki meri vplivale spremembe zalog; te so tokrat na rast BDP vplivale negativno.

Najpomembnejši komponenti končnega trošenja sta končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije v osnovna sredstva. Rast končne potrošnje gospodinjstev je bila v drugem četrtletju 1,1-odstotna in bila v primerjavi s prejšnjim četrtletjem nižja predvsem zaradi manjše rasti izdatkov gospodinjstev za dnevne nakupe blaga in storitev.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se v drugem četrtletju 2018 povečale za 8,2 %. K rasti bruto investicij v osnovna sredstva so pozitivno prispevale investicije v zgradbe in objekte (te so se povečale za 11,8 %) in investicije v stroje in opremo (te so se povečale za 5,2 %). Med investicijami v zgradbe in objekte so se tudi v tem četrtletju izraziteje povečale investicije v nestanovanjske zgradbe, kar opažamo že od začetka leta 2017. Med investicijami v stroje in opremo so se izraziteje povečale investicije v transportno opremo, in sicer za 11,3 %; investicije v drugo opremo in stroje so se povečale za 2,6 %.

Visoka rast izvoza in uvoza

Zunanje povpraševanje je tudi v drugem četrtletju 2018 ugodno vplivalo na gospodarsko rast. Izvoz se je okrepil za 9,3 % (izvoz blaga se je povečal za 9,1 %, izvoz storitev pa za 10,5 %). Uvoz se je povečal za 8,3 % (uvoz blaga se je povečal za 8,6 %, uvoz storitev pa za 6,1 %. Zunanjetrgovinski presežek je h gospodarski rasti prispeval 1,7 odstotne točke.

Zaposlenost višja za 3 %

Skupna zaposlenost je v drugem četrtletju znašala 1.013.618 oseb in se je glede na isto četrtletje prejšnjega leta povečala za 3 %. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu, trgovini in strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih.

 

Opombe
Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje prejšnjega leta.

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20172018
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta4,24,26,34,53,8
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje1,41,02,00,50,8
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta5,24,86,24,94,3
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20172018
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja3,72,55,05,52,3
Končna potrošnja0,71,12,62,82,2
  Gospodinjstva1,01,63,23,31,1
  NPISG-2,11,2-2,45,61,1
  Država0,1-0,21,31,25,3
Bruto investicije14,87,715,314,62,9
  Bruto investicije v osnovna sredstva10,07,412,010,18,2
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)1,10,20,61,1-0,9
Saldo menjave s tujino1)0,92,01,5-0,41,7
Izvoz proizvodov8,312,112,78,79,3
  Blago (fob)7,712,413,89,09,1
  Storitve10,910,78,37,510,5
Minus: uvoz proizvodov8,110,911,810,58,3
  Blago (fob)8,711,512,810,68,6
  Storitve5,17,76,49,56,1
Bruto domači proizvod4,24,26,34,53,8
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20172018
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-4,2-4,1-8,0-4,62,4
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami6,38,19,85,95,1
od tega: C Predelovalne dejavnosti6,98,710,96,75,6
F Gradbeništvo8,42,313,011,810,6
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo7,66,05,23,84,7
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti8,03,99,85,23,3
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-5,7-7,612,13,1-6,5
L Poslovanje z nepremičninami1,01,01,40,10,7
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti5,77,810,76,56,7
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo1,60,92,02,12,2
RST Druge storitvene dejavnosti1,73,21,22,01,4
Skupaj dodana vrednost4,74,46,74,34,0
Neto davki na proizvode1,42,93,75,92,4
Bruto domači proizvod4,24,26,34,53,8
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.