Prodaja pesticidov, Slovenija, 2017

V 2017 je bilo v Sloveniji 1.087 ton aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih

Glede na kategorije proizvodov je bilo v letu 2017 v Sloveniji največ aktivnih snovi v prodanih anorganskih fungicidih (470 ton). Sledili so drugi fungicidi in baktericidi (160 ton), fungicidi na osnovi karbamatov in ditiokarbamatov (136 ton) ter drugi herbicidi (129 ton).

  • 13.9.2018
  • |
  • končni podatki

V 2017 količina aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih za 6 % manjša kot v 2016

 

V letu 2017 je bilo v Sloveniji 1.087 ton aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih ali za 6 % manj kot v letu 2016. Pred tem je količina aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih glede na prejšnje leto tri leta naraščala (v 2014 je narasla za 10 %, v 2015 za 4 % in v 2016 za 10 %), še prej pa je dve leti upadala (v 2012 je upadla za 10 % in v 2013 prav tako za 10 %).

 

Na zmanjšanje skupne prodaje fitofarmacevtskih sredstev v letu 2017 je najbolj vplivalo zmanjšanje prodaje fungicidov (za 65 ton manj aktivnih snovi kot v letu 2016) in herbicidov (za 12 ton manj aktivnih snovi kot v 2016). Manjša je bila tudi prodaja drugih fitofarmacevtskih sredstev (za 2 toni manj aktivnih snovi), medtem ko se je prodaja insekticidov povečala (za 10 ton več aktivnih snovi).

 

Količina aktivnih snovi v prodanih fungicidih je bila v 2017 za 65 ton ali za 8 % manjša kot v 2016; od tega se je v glavnem zmanjšala zaradi anorganskih fungicidov (za 24 ton), fungicidov na osnovi karbamatov in ditiokarbamatov  (za 20 ton) in drugih fungicidov (za 19 ton).

 

Količina aktivnih snovi v prodanih herbicidih je bila v letu 2017 glede na leto 2016 manjša za 5 % (za 12 ton), v glavnem zaradi zmanjšanja prodaje drugih herbicidov (za 9 ton).

 

Količina aktivnih snovi v prodanih insekticidih  pa je bila v letu 2017 glede na leto 2016 večja za 24 % (ali za 10 ton), od tega se je v glavnem povečala zaradi večje prodaje drugih insekticidov (za 8 ton).

 

Skupna količina aktivnih snovi v preostalih glavnih skupinah prodanih fitofarmacevtskih sredstev se je v letu 2017 glede na leto 2016 zmanjšala za 24 % (ali za nekaj več kot 2 toni). Od tega se je količina aktivnih snovi  v regulatorjih rasti rastlin povečala (za nekaj manj kot tono ali 30 %), v moluskicidih  in v drugih fitofarmacevtskih sredstvih pa zmanjšala ( v prvih za tono in pol ali za 59 %, v drugih za nekaj manj kot tono in pol ali za 40 %).

 

Med prodanimi fitofarmacevtskimi sredstvi največ fungicidov

V letu 2017 je bilo 795 ton aktivnih snovi v prodanih fungicidih  (73 % aktivnih snovi v vseh prodanih fitofarmacevtskih sredstvih). V herbicidih je bilo 235 ton aktivnih snovi (22 %), v insekticidih 50 ton (nekaj manj kot 5 %) in v drugih fitofarmacevtskih sredstvih 7 ton (manj kot 1 %).

 

Od fungicidov je bilo prodanih največ anorganskih fungicidov (470 ton ali 59 % aktivnih snovi v vseh prodanih fungicidih), sledili so drugi fungicidi in baktericidi (160 ton ali 20 % aktivnih snovi) ter fungicidi na osnovi karbamatov in ditiokarbamatov (136 ton ali 17 % aktivnih snovi). Od herbicidov je bilo prodanih največ drugih herbicidov (129 ton ali 55 % aktivnih snovi v vseh prodanih herbicidih), sledili so herbicidi na osnovi amidov in anilidov (56 ton ali 24 % aktivnih snovi). Tudi med insekticidi so izstopali drugi insekticidi (39 ton ali 78 % aktivnih snovi v vseh prodanih insekticidih), sledili so insekticidi na osnovi organofosfatov (8 ton ali 16 % aktivnih snovi). Od preostalih fitofarmacevtskih sredstev je bilo prodanih največ fizioloških regulatorjev rasti rastlin (nekaj manj kot 4 tone ali 53 % aktivnih snovi v vseh prodanih preostalih fitofarmacevtskih sredstvih), sledile so snovi za sterilizacijo prsti (nekaj več od 1 tone ali 17 % aktivnih snovi) in moluskicidi (nekaj več od 1 tone ali 15 % aktivnih snovi).

 

Količina aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih, Slovenija
Količina aktivnih snovi v prodanih fitofarmacevtskih sredstvih, Slovenija
Vir: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki prikazujejo veleprodajo fitofarmacevtskih sredstev na domačem trgu, ne pa tudi dejanske porabe v posameznem letu. Poraba je namreč odvisna tudi od zalog iz prejšnjih let, od individualnih nakupov v tujini ipd. Podatki o prodaji tudi ne odražajo porabe fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu, saj se ti v resnici uporabljajo tudi za druge namene (npr. za vzdrževanje železnic in cest, igrišč za golf, parkov in zelenic).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.