Nefinančni sektorski računi, Slovenija, 2. četrtletje 2018

Nefinančne in finančne družbe so imele v prvi polovici 2018 primanjkljaj, gospodinjstva in država pa presežek.

V prvi polovici 2018 se je nadaljevala rast presežka celotnega gospodarstva s tujino. Nefinančne družbe so v prvi polovici leta imele primanjkljaj, samo v drugem četrtletju pa so spet ustvarile presežek. Gospodinjstva so povečanje razpoložljivega dohodka namenila tako za potrošnjo kot za varčevanje.

  • 28. 9. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Celotno gospodarstvo
V prvi polovici leta 2018 je presežek (neto posojanje) celotnega gospodarstva s tujino znašal  1.714 milijonov EUR ali 7,7 % BDP in je bil v primerjavi s prvo polovico leta 2017 večji za 511 milijonov EUR. K povečanju presežka so prispevala gibanja tako na tekočem kot tudi na kapitalskem računu; presežek na tekočem računu se je povečal za 366 milijonov EUR, primanjkljaj na kapitalskem računu pa se je zmanjšal za 145 milijonov EUR.

Presežek v menjavi blaga in storitev s tujino se je povečal za 242 milijonov EUR, primanjkljaj primarnih dohodkov se je zmanjšal za 137 milijonov EUR, primanjkljaj tekočih transferjev pa se je povečal za 13 milijonov EUR.

Nefinančne družbe
Primanjkljaj (neto izposojanje) nefinančnih družb je v prvi polovici leta 2018 znašal 173 milijonov EUR ali 0,8 % BDP, vendar pa je bil v celoti posledica primanjkljaja, ustvarjenega v prvem četrtletju, saj so nefinančne družbe samo v drugem četrtletju spet ustvarile presežek (znašal je 104 milijone EUR ali 0,9 % BDP). Nefinančne družbe so ustvarile presežek tudi v prvi polovici 2017 (81 milijonov EUR ali 0,4 % BDP) in v celotnem 2017 (867 milijonov EUR ali 2,0 % BDP). Stopnja investiranja (razmerje med bruto investicijami v osnovna sredstva in bruto dodano vrednostjo) je bila 23,4-odstotna in je bila v primerjavi s prvo polovico 2017 višja za 1,4 odstotne točke.

Finančne družbe
Primanjkljaj nefinančnih družb je v prvi polovici 2018 znašal 99 milijonov EUR ali 0,4 % BDP. V primerjavi s prvo polovico leta 2017 je bil nižji za 152 milijonov EUR. Samo v prvem četrtletju so ustvarile presežek, v drugem četrtletju ustvarjeni primanjkljaj pa je bil posledica predvsem večjih izdatkov iz naslova razdeljenih dobičkov družb.


Država
Država je v prvi polovici leta 2018 ustvarila presežek v višini 218 milijonov EUR ali 1,0 % BDP. Prvo polovico leta 2017 je ta sektor še zaključil s primanjkljajem v višini 37 milijonov EUR. Prihodki države so se v primerjavi s prvo polovico 2017 povečali za 6,4 %, izdatki pa za 3,5 %.

Gospodinjstva in NPISG
Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev je v prvi polovici 2018 znašal 13.356 milijonov EUR. V primerjavi s prvo polovico 2017 se je povečal za 5,3 %. Stopnja varčevanja gospodinjstev (razmerje med bruto varčevanjem in bruto razpoložljivim dohodkom) je bila 17,8-odstotna in se je v primerjavi s prvo polovico leta 2017 zvišala za 0,5 odstotne točke.
Neto posojanje (+) / neto izposojanje (-) po institucionalnih sektorjih, tekoče cene, Slovenija
Neto posojanje (+) / neto izposojanje (-) po institucionalnih sektorjih, tekoče cene, Slovenija
Vir: SURS
Račun odnosov Slovenije s tujino, tekoče cene, Slovenija
IV–VI 2017VII–IX 2017X–XII 2017I–III 2018IV–VI 2018
mio. EUR
Saldo blaga in storitev1.085,51.243,5904,2983,71.292,2
Saldo primarnih dohodkov722,41.081,8727,6866,21.107,0
Saldo tekočih transakcij s tujino642,01.003,6642,5764,11.025,8
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)576,8938,1564,9718,1995,4
Vir: SURS
Temeljni agregati nacionalnih računov po institucionalnih sektorjih, tekoče cene, Slovenija
IV–VI 2017VII–IX 2017X–XII 2017I–III 2018IV–VI 2018
mio. EUR
Nefinančne družbe
Bruto dodana vrednost5.828,15.908,55.938,65.535,06.316,6
Bruto razpoložljivi dohodek1.611,91.971,21.755,51.512,71.827,9
Bruto varčevanje1.611,91.971,21.755,51.512,71.827,9
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)46,8492,7293,6-276,9104,3
Finančne družbe
Bruto dodana vrednost340,3333,6348,5354,8332,8
Bruto razpoložljivi dohodek-215,877,356,8114,4-114,2
Bruto varčevanje-244,043,29,092,3-142,9
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)-265,219,8-9,465,7-165,1
Država
Bruto dodana vrednost1.515,21.476,21.526,11.518,61.586,7
Bruto razpoložljivi dohodek2.436,72.278,22.456,42.351,32.671,3
Bruto varčevanje449,8355,2414,9404,1531,2
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)69,76,459,267,3150,7
Gospodinjstva in NPISG
Bruto dodana vrednost1.827,81.834,91.903,01.769,11.944,5
Bruto razpoložljivi dohodek6.654,46.428,66.670,66.365,46.990,9
Bruto varčevanje1.114,9786,9618,21.171,81.218,8
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)725,4419,2221,5862,0905,6
Celotno gospodarstvo
Bruto dodana vrednost9.511,49.553,39.716,39.177,610.180,5
Bruto razpoložljivi dohodek10.487,110.755,310.939,210.343,811.375,8
Bruto varčevanje2.932,63.156,42.797,63.180,93.434,9
Neto posojanje (+)/neto izposojanje (-)576,8938,1564,9718,1995,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Kadar v tej objavi govorimo o gospodinjstvih, mislimo s tem na sektor gospodinjstva in na sektor nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (NPISG), skupaj. Podatki so namreč na razpolago le za oba omenjena sektorja skupaj. Vpliv vrednosti podatkov za NPISG na skupno vrednost je majhen in običajno zanemarljiv.

Vsi podatki so izraženi v nominalnih in nedesezoniranih vrednostih.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.