Bruto domači proizvod, Slovenija, 1. četrtletje 2018

Bruto domači proizvod se je v prvem četrtletju 2018 povečal za 4,6 %.

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju 2018 za 4,6 % višji kot v prvem četrtletju leta 2017. BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v prvem četrtletju 2018 za 0,6 % višji kot v četrtem četrtletju 2017 in za 5,0 % višji kot v prvem četrtletju 2017.

  • 31. 5. 2018 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Visoka rast domačega trošenja

Domače trošenje se je v prvem četrtletju letos povečalo za 5,3 % ali za prav toliko kot v istem četrtletju lanskega leta; to je bila obenem največja rast po letu 2008 doslej. Od glavnih komponent domačega trošenja (končnega trošenja in bruto investicij) so se opazneje povečale bruto investicije. Te so se povečale za 14,7 %. K visoki rasti bruto investicij so opazneje prispevale spremembe zalog oz. njihovo povečanje; k rasti BDP so tokrat prispevale 1,3 odstotne točke. 

V okviru bruto investicij so se bruto investicije v osnovna sredstva povečale za 9,1 %, kar je v mejah lanskoletnih rasti. Investicije v gradbene objekte so se povečale za 12,6 %, od teh so se investicije v nestanovanjske zgradbe povečale izraziteje, za 15,6 %, investicije v stanovanjske zgradbe pa je bila 4,5-odstotna.  Rast investicij v stroje in opremo je bila 7,5-odstotna. V obeh skupinah približno enaka: investicije v transportno opremo so se  povečale za  7,3 %, investicije v drugo opremo in stroje pa za 7,7 %.

Končno trošenje se je povečalo za 2,6 %, od tega se je končna potrošnja gospodinjstev povečala za 3,4 %, kar je približno za toliko, kot v zadnjem lanskem četrtletju. 

Uvoz rasel hitreje od izvoza

Uvoz je v prvem četrtletju 2018 rasel hitreje od izvoza. Uvoz se je tokrat povečal za 8,7 %, od tega uvoz blaga za 9,2 %, uvoz storitev pa za 5,5 %. Izvoz se je povečal za 7,4 %, od tega izvoz blaga za 7,7 %, izvoz storitev pa za 6,2 %

Zunanjetrgovinski presežek je bil tokrat zaradi hitrejše rasti uvoza od uvoza nekoliko nižji; njegov prispevek k rasti BDP je bil celo negativen (za 0,2 odstotne točke).

Zaposlenost še narašča

Vseh zaposlenih je bilo v prvem četrtletju 2018  997.941 ali za 3,0 % (ali 29.232 zaposlenih) več kot v prvem četrtletju 2017. Največ oseb se je v tem četrtletju zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, v gradbeništvu, strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih ter v dejavnosti promet in trgovina.

Opombe
 
Vse primerjave v tem besedilu se nanašajo, če ni posebej omenjeno, na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

Podrobnejši podatki  

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT.
Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20172018
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta5,04,54,56,04,6
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje1,61,31,11,90,6
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta5,05,45,06,05,0
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20172018
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja5,33,62,94,55,3
Končna potrošnja3,02,42,73,82,6
  Gospodinjstva3,72,93,03,33,4
  NPISG3,90,02,81,65,0
  Država0,91,11,75,60,6
Bruto investicije14,28,43,87,714,7
  Bruto investicije v osnovna sredstva13,19,07,411,99,1
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)0,40,0-0,6-0,81,3
Saldo menjave s tujino1)0,21,21,91,7-0,2
Izvoz proizvodov9,78,411,912,37,4
  Blago (fob)9,97,912,313,67,7
  Storitve9,210,610,07,06,2
Minus: uvoz proizvodov10,87,710,711,18,7
  Blago (fob)11,38,411,112,19,2
  Storitve8,24,28,45,55,5
Bruto domači proizvod5,04,54,56,04,6
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20172018
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-7,8-8,5-8,5-11,7-3,9
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami6,66,48,210,36,4
od tega: C Predelovalne dejavnosti6,86,48,311,07,2
F Gradbeništvo13,011,45,616,212,0
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo6,97,47,66,24,3
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti8,94,1-0,64,75,2
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti4,43,12,13,13,7
L Poslovanje z nepremičninami0,70,70,31,50,2
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti7,47,25,07,95,2
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo2,42,01,22,51,8
RST Druge storitvene dejavnosti0,90,01,3-1,02,1
Skupaj dodana vrednost5,35,04,76,34,4
Neto davki na proizvode2,91,43,04,05,9
Bruto domači proizvod5,04,54,56,04,6
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.