Vpis študentov v višješolsko in visokošolsko izobraževanje, Slovenija, študijsko leto 2017/18

Število študentov še naprej upada in je tudi v 2017/18 nižje kot v prejšnjem študijskem letu

Število študentov višješolskega in visokošolskega izobraževanja se v zadnjih letih znižuje. V študijskem letu 2017/18 je bilo vpisanih 76.534 študentov ali skoraj 3.000 manj kot v predhodnem letu. Kljub temu še vedno študira skoraj polovica mladih  (19–24 let).

  • 29. 5. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število študentov se še naprej zmanjšuje

V študijskem letu 2017/18 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 76.534 študentov ali skoraj 3.000 manj kot v študijskem letu 2016/17 in 30.600 manj kot v študijskem letu 2010/11.
Število študentov je v primerjavi z letom 2016/17 manjše v vseh vrstah programov terciarnega izobraževanja; izjema je le  doktorsko izobraževanje, v katero je bilo vpisanih približno 300 študentov več kot v letu 2016/17.
Zadnjih nekaj let se postopno zmanjšuje tudi delež mladih v starosti 19–24 let, vključenih v terciarno izobraževanje. Ta delež v študijskem letu 2017/18 znaša 46,5 %  in je za skoraj odstotno točko nižji, kot je bil v letu 2016/17, in za več kot 3 odstotne točke nižji, kot je bil v študijskem letu 2012/13, tj. v letu, ko je bil najvišji (49,9 %). Kljub temu je delež mladih,  vključenih v terciarno izobraževanje v Sloveniji, še vedno  visok in višji kot v večini drugih držav članic EU.

Največ študentov študira v programih s področij  poslovnih ved in prava ter tehnike, tehnologije in gradbeništva  

V omenjenih širokih področjih programov, členjenih skladno s klasifikacijo KLASIUS-P-16, študira po 14.000 študentov oz. skupno malo več kot tretjina vseh.
Z vidika zastopanosti spolov so največje razlike na področjih tehnike, tehnologije in gradbeništva ter IKT; študenti na teh področjih so v več kot treh četrtinah moški. Enako številčno razmerje med spoloma, le v korist žensk, je na področjih izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev ter zdravstvo in socialno varstvo. Glede na spol študentov nekoliko  bolj uravnotežena široka študijska področja so naravoslovje, matematika in statistika, kmetijstvo, gozdarstvo ribištvo in veterinarstvo ter transport, varnosti ter storitvene dejavnosti.

Delež mobilnih študentov počasi narašča

Med vsemi študenti terciarnega izobraževanja v študijskem letu 2017/18 je 3.420 ali 4,5 % mobilnih študentov, to je študentov, ki študirajo v Sloveniji, stalno bivališče pa imajo v tujini. To so večinoma študenti visokošolskega univerzitetnega in magistrskega študija. Velika večina teh študentov (več kot 90 %) prihaja iz evropskih držav, od teh pa večina iz držav nekdanje Jugoslavije (1.811) in držav članic EU (1.066). Delež mobilnih študentov je nekoliko višji, kot je bil v študijskem letu 2016/17 (4 %)  in  kot v letu 2014/15 (2,6 % študentov). 

Študenti s stalnim bivališčem v Sloveniji študirajo v največjem številu, v skoraj  60 %, v osrednjeslovenski statistični regiji, petina jih študira v podravski, petina pa v preostalih  statističnih regijah, v katerih so višješolske in visokošolske ustanove.

Študenti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, Slovenija, 2017/18
SkupajMoškiŽenskeRedni študijIzredni študij
Skupaj76.53432.49044.04460.34316.191
Višje strokovno10.3536.2194.1345.9644.389
Visokošolsko66.18126.27139.91054.37911.802
  visokošolsko strokovno (1. bolonjska stopnja)19.3318.40910.92212.6006.731
  visokošolsko univerzitetno (1. bolonjska stopnja)22.5098.80313.70621.609900
  magistrsko (2. bolonjska stopnja) - enovito magistrsko4.6871.4403.2474.61275
  magistrsko (2. bolonjska stopnja) - po končani 1. bolonjski stopnji16.8306.31510.51514.8841.946
  doktorsko (3. bolonjska stopnja)2.8241.3041.5206742.150
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Z uredbo o spremembah Uredbe  o uvedbi  in uporabi Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 8/2017) je 1. 1. 2018 začela veljati klasifikacija KLASIUS-P-16, ki je nadomestila prejšnjo različico klasifikacije področij izobraževanja/izobrazbe KLASIUS-P.

Podatki o študentih po področjih izobraževanja za študijsko  leto 2017/18 so objavljeni po KLASIUS-P in po KLASIUS-P-16. Od študijskega leta 2018/19  dalje pa se bodo ti podatki objavljali le po KLASIUS-P-16.

Več informacij o tem najdete v metodoloških pojasnilih na povezavi:http://www.stat.si/statweb/Methods/Classifications
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.