Poslovne tendence, Slovenija, april 2018

Zaupanje v aprilu 2018 v trgovini na drobno, v storitvenih dejavnostih in v gradbeništvu višje

Vrednost kazalnika zaupanja je bila aprila 2018 v trgovini na drobno, v storitvenih dejavnostih in v gradbeništvu višja, v predelovalnih dejavnostih pa nižja kot v prejšnjem mesecu.

  • 24. 4. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih tretji mesec zapovrstjo nižji
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila aprila 2018 za 2 odstotni točki nižja kot marca 2018. Glede na april 2017 je bila nižja za 1 odstotno točko, od dolgoletnega povprečja pa je bila višja za 8 odstotnih točk.
Predelovalna podjetja so bila v aprilu 2018 manj optimistična glede pričakovane proizvodnje v naslednjih treh mesecih in glede ravni skupnih naročil, kar je vplivalo na poslabšanje kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih. 
Med drugimi kazalniki sta se izraziteje znižali vrednosti kazalnikov izvozna naročila in pričakovane cene (za 6 oz. za 5 odstotnih točk), zvišala pa se je vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje (za 4 odstotne točke). 

Pomanjkanje usposobljenih delavcev najvišje doslej
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v aprilu 2018 86,3-odstotna ali za 1,1 odstotne točke višja kot v januarju 2018. V 70 % podjetij so bile proizvodne zmogljivosti izkoriščene več kot 80-odstotno.
Večina četrtletnih kazalnikov se je poslabšala, zlasti kazalnik obseg novih naročil (za 11 odstotnih točk). Predelovalna podjetja so bolj pesimistično ocenila tudi ustreznost proizvodnih zmogljivosti glede na pričakovano povpraševanje v naslednjih 12 mesecih. Poslabšali sta se oceni konkurenčnega položaja na domačem trgu in na trgih zunaj EU (za 5 oz. za 3 odstotne točke), ocena konkurenčnega položaja na trgih EU pa se je izboljšala (za 2 odstotni točki).
Največji delež podjetij doslej je kot omejitveni dejavnik proizvodnje navedlo pomanjkanje usposobljenih delavcev (36 % podjetij). Večja omejitvena dejavnika še naprej ostajata tudi nezadostno domače in nezadostno tuje povpraševanje (navedlo ju je 19 % oz. 16 % podjetij). 23 % podjetij je poslovalo brez omejitev.

Investicije v predelovalnih dejavnostih višje
Aprila 2018 je vlagalo 97 % podjetij, kar je za 2 odstotni točki več kot novembra 2017. Podjetja ocenjujejo, da bodo investicijska vlaganja letos glede na leto 2017 v povprečju višja za 15 %.
Kazalnik sedanje poslovno stanje se je na polletni ravni poslabšal za 4 odstotne točke, kazalnik pričakovano poslovno stanje pa izboljšal za 8 odstotnih točk.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila aprila 2018 za 8 odstotnih točk višja kot marca 2018 in za 1 odstotno točko nižja kot aprila 2017, hkrati pa za 1 odstotno točko višja od dolgoletnega povprečja. Na zvišanje kazalnika zaupanja sta vplivala kazalnika prodaja in pričakovana prodaja, ki sta se v aprilu 2018 izboljšala.
Poleg kazalnika prodaje sta se izboljšala tudi kazalnika prodajne cene in obseg zalog, medtem ko je kazalnik poslovni položaj ostal nespremenjen. Med kazalniki pričakovanj pa se je poleg pričakovane prodaje izboljšal še kazalnik pričakovana skupna nabava, medtem ko sta se kazalnika pričakovano zaposlovanje in pričakovani poslovni položaj poslabšala. Kazalnik pričakovane prodajne cene je glede na pretekli mesec ohranil enako vrednost.
Največ podjetjem v trgovini na drobno je njihovo dejavnost oteževala konkurenca v sektorju (ta dejavnik je navedlo 57 % podjetij), sledili so visoki stroški dela (te je navedlo 36 % podjetij) in nizko povpraševanje (25 % podjetij). 12 % podjetij v trgovini na drobno se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila aprila 2018 za 1 odstotno točko višja kot marca 2018 in za 15 odstotnih točk višja kot aprila 2017, hkrati pa za 41 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Večina kazalnikov stanj in pričakovanj se je na mesečni ravni izboljšala, izraziteje so se izboljšali kazalniki obseg gradbenih del (za 5 odstotnih točk), zaposlovanje ter poslovno stanje (vsak za 4 odstotne točke).
Najpogosteje navedeni omejitveni dejavnik pri poslovanju gradbenih podjetij so bili tudi tokrat slabi vremenski pogoji (navedlo jih je 42 % podjetij). Sledila sta jim pomanjkanje usposobljenih delavcev in velika konkurenca v dejavnosti (vsakega je navedlo po 37 % podjetij). Med večje omejitvene dejavnike spadajo še visoki stroški dela in visoki stroški materiala (28 % oz. 22 % podjetij). 9 % gradbenih podjetij ni omenjalo omejitev.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila aprila 2018 za 3 odstotne točke višja kot marca 2018 in za 2 odstotni točki nižja kot aprila 2017 ter za 16 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. 
Kazalniki stanj in pričakovanj so se izboljšali, medtem ko sta se kazalnika zaposlovanje in pričakovane prodajne cene poslabšala. Kazalnik izkoriščenost zmogljivosti je ohranil enako vrednost.
Največ podjetjem v storitvenih dejavnostih je njihovo dejavnost oteževalo nezadostno povpraševanje (ta omejitveni dejavnik je navedlo 32 % teh podjetij); druga najpogostejša omejitev so bile finančne ovire (te je navedlo 21 % podjetij); sledile so težave zaradi pomanjkanja delovne sile (19 % podjetij) in druge ovire (10 % podjetij). 29 % storitvenih podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, april 2018
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, april 2018
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.