Raziskovalno-razvojna dejavnost, podrobni podatki, Slovenija, 2016

Novo v SI-STAT: Raziskovalno-razvojna dejavnost, 2016

V podatkovni bazi SI-STAT so zdaj na voljo končni in obenem podrobnejši podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti v Sloveniji za leto 2016; nekoliko se razlikujejo od začasnih podatkov.

  • 8. 3. 2018 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Za RRD porabljena sredstva nižja kot v prejšnjem letu
Podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti (RRD) za leto 2016, ki so bili kot začasni objavljeni v Prvi objavi dne 9. 11. 2017, so zdaj kot končni in obenem podrobneje razčlenjeni na voljo tudi v podatkovni bazi SI-STAT. Končni podatki se nekoliko razlikujejo od začasnih.

Podatki kažejo, da je bilo v letu 2016 v Sloveniji za RRD v vseh sektorjih skupaj, v katerih se je izvajala ta dejavnost, porabljenih 812 milijonov EUR ali 2,01 % BDP1). V primerjavi s prejšnjim letom (tj. 2015) so se ta sredstva (BIRR) nominalno zmanjšala za 4,8 % ali za 41,1 milijona EUR; znašala so namreč 853,1 milijona EUR; če jih izrazimo kot delež BDP, pa so se zmanjšala za 0,19 odstotne točke. V absolutnem znesku so se sredstva za RRD najizraziteje zmanjšala v poslovnem sektorju (ki sicer porabi za izvajanje RRD največ sredstev); nominalno so bila namreč sredstva za RRD v poslovnem sektorju za 35,9 milijonov EUR ali 5,5 % nižja kot v prejšnjem letu.

Raziskovalke v poslovnem sektorju še vedno izrazito slabo zastopane
Med vsemi 20.022 fizičnimi osebami, redno zaposlenimi v RRD, je bilo raziskovalcev obeh spolov 11.282 (ali 56 %). Če obseg dela, ki so ga v RRD opravili v letu 2016 redno zaposleni in zunanji sodelavci, izrazimo v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ), s čimer preprečimo podcenitev ali precenitev podatkov o zaposlenih v RRD, vidimo, da so vsi skupaj, ki so delali v RRD, opravili delo, ki bi ga opravile 14.403 osebe s polnim delovnim časom, od tega bi bilo 8.119  raziskovalcev obeh spolov (56 %).

Podatki tudi kažejo, da so ženske med raziskovalci še vedno v manjšini. Med vsemi, ki so delali v letu 2016 kot raziskovalci (izraženo v fizičnih osebah), je bilo 35 % žensk. Če obseg dela, ki so ga v RRD opravili v letu 2016 raziskovalci in zunanji sodelavci raziskovalci, izrazimo v EPDČ, je bilo med vsemi raziskovalci 33 % žensk.

Če prikažemo razporeditev raziskovalk in raziskovalcev v letu 2016 v treh najpomembnejših sektorjih, vidimo, da je bilo tako kot v preteklih letih: najvišji je bil delež žensk med raziskovalci v državnem sektorju; bilo jih je 50 %;  z 42 % raziskovalk je sledil visokošolski sektor; delež raziskovalk v poslovnem sektorju – bilo jih je 24 % – pa je bil spet izrazito nizek.

1)  Delež bruto domačih izdatkov za RRD v BDP se izračuna na podlagi zadnje revizije BDP.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.