Pokojninske pravice, pridobljene do sedaj, v okviru socialnega zavarovanja, 2015

Pokojninske pravice, pridobljene do sedaj, v okviru socialnega zavarovanja, 2015

Objavljamo oceno vrednosti pokojninskih pravic. Gre za nov kazalnik, ki je bil uveden z Evropskim sistemom nacionalnih in regionalnih računov v EU iz leta 2010. Ocenjujemo, da so pokojninske pravice pridobljene do konca leta 2015 v Sloveniji predstavljale 321 % BDP.

  • 29.12.2017
  • |
  • brez statusa
Pokojninske pravice 
Pokojninske pravice, pridobljene do sedaj, predstavljajo sedanjo vrednost že pridobljenega dela bodočih izplačil pokojnin za zdaj zaposlene in bodočih izplačil pokojnin za že upokojene.
Pokojninske pravice so dejanske in pogojne. Dejanske pokojninske pravice so tiste, v zvezi s katerimi obstajajo sredstva. V Sloveniji so takšne pokojninske pravice tiste, v zvezi s katerimi se zbirajo sredstva v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Pogojne pravice pa so pogojne pravice za gospodinjstva in pogojne obveznosti za državo in kot sredstva ne obstajajo; nimajo tržne vrednosti, natančna vrednost je negotova, ocene temelje na številnih predpostavkah in so odvisne od modela ocenjevanja. Takšne pokojninske pravice so v Sloveniji pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ga izvaja ZPIZ (obvezno PIZ). Kot pokojninske pravice štejemo vse pokojnine in z njimi povezana plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje, niso pa vključena nadomestila plač, dodatki za pomoč in postrežbo, invalidnine ter letni dodatek k pokojninam.

Do konca leta 2017 bodo vse države članice EU sporočile podatke o vrednosti pokojninskih pravic

Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov iz leta 2010 je uvedel obvezno poročanje podatkov o pokojninskih pravicah za vse pokojninske sheme. V sistem nacionalnih računov se že sedaj vključujejo vse pokojninske sheme z določenimi prispevki (sheme, kjer obstajajo sredstva) in sheme z zagotovljenimi prejemki, ki jih upravlja nedržavni sektor, ter sheme, ki so razvrščene v institucionalni sektor finančnih družb. Po novem pa se bo poročalo tudi o pokojninskih pravicah shem socialne varnosti. V Sloveniji so v sektor finančne družbe razvrščene pokojninske sheme z določenimi prispevki (dodatno pokojninsko zavarovanje), v sektorju država pa shema socialne varnosti (obvezno PIZ). Za vsako pokojninsko shemo je treba oceniti začetno in končno stanje pravic (bilanca stanja) in prikazati transakcije (vplačila prispevkov, izplačila pokojnin) ter druge ekonomske tokove. Za vse države članice EU bo Eurostat podatke objavil v prvi polovici marca 2018 (več informacij na http://ec.europa.eu/eurostat/web/pensions/overview). 

Ocena vrednosti pogojnih pravic je bila pripravljena na osnovi modela

Ocene pogojnih pokojninskih pravic so rezultat modela aktuarskega izračuna, ki temelji na predpostavkah o razvoju v gospodarstvu in demografiji. Ključne predpostavke so diskontna stopnja za oceno sedanje vrednosti pokojninskih pravic (5 %), rast plač, rast pokojnin in demografske predpostavke. Predpostavke smo izbrali v skladu s priporočili Eurostata.
Začetni podatki za izračun so podatki o pokojninah ZPIZ in podatki iz napovedi za odmero dohodnine.

Največ pokojninskih pravic je pogojnih
Vse pokojninske pravice v Sloveniji so v začetku leta 2015 predstavljale 122.154 mio EUR oz. 315 % BDP, konec leta 2015 pa 124.742 mio EUR oz. 321 % BDP. Med vsemi pokojninskimi pravicami je bilo največ pogojnih, 97,6 % na koncu leta. V vse pokojninske sheme je bilo v letu 2015 vplačanih 3.702 mio EUR dejanskih socialnih prispevkov oz. 9,5 % BDP, izplačanih pa 4.704 mio EUR za pokojnine oz. 12,1 % BDP (od tega 11,8 % BDP obvezno PIZ). 
Med transakcijami so pomembna kategorija dodatni socialni prispevki, ki se pripišejo gospodinjstvom. Pri pokojninskih shemah dodatnega pokojninskega zavarovanja kategorijo dodatni socialni prispevki (62 mio EUR) predstavlja premijski dodatek oz. prihodek od tehničnih rezervacij, pri shemi obveznega PIZ (5.965 mio EUR) pa se dohodek od lastnine pripiše; vrednost je enaka diskontni stopnji, pomnoženi s pokojninskimi pravicami na začetku obračunskega obdobja. 
Izravnalna postavka za obvezno shemo PIZ je kategorija druge aktuarske spremembe pokojninskih pravic in znaša −2.520 mio EUR. Negativna vrednost kaže, da je diskontna stopnja višja od notranje stopnje donosa. Notranja stopnja donosa je stopnja, ki izenači sedanjo vrednost dejansko plačanih prispevkov in diskontirano vrednost pokojninskih pravic, ki izhajajo iz teh prispevkov. 

Pri interpretaciji podatkov je treba upoštevati dejstvo, da ocene pogojnih obveznosti temeljijo na predpostavkah. Na vrednost podatkov vpliva v največji meri diskontna stopnja: zmanjšanje diskontne stopnje za eno odstotno točko bi pomenilo povečanje pokojninskih pravic za 22 %, povečanje diskontne stopnje za eno odstotno točko pa zmanjšanje za 16 %.

Pokojninske pravice pridobljene do 2015, Slovenia (mio EUR)
SKUPAJSheme z določenimiPokojninska shema
 prispevkisocialne varnosti
Pokojninske pravice na začetku leta122.1542.855119.299
Povečanje pokojninskih pravic zaradi socialnih prispevkov9.6991999.499
- od tega dejanski socialni prispevki3.7021673.534
- od tega dodatni socialni prispevki gospodinjstev6.027625.965
Druge (aktuarske) spremembe pokojninskih pravic-2.5200-2.520
Zmanjšanje pokojninskih pravic zaradi plačila pokojnin4.7041344.569
Druge transakcije in tokovi1121120
Pokojninske pravice na koncu leta124.7423.033121.709
Pokojninske pravice pridobljene do 2015, Slovenia (% BDP)
SKUPAJSheme z določenimiPokojninska shema
 prispevkisocialne varnosti
Pokojninske pravice na začetku leta314,57,4307,2
Povečanje pokojninskih pravic zaradi socialnih prispevkov25,00,524,5
- od tega dejanski socialni prispevki9,50,49,1
- od tega dodatni socialni prispevki gospodinjstev15,50,215,4
Druge (aktuarske) spremembe pokojninskih pravic-6,50,0-6,5
Zmanjšanje pokojninskih pravic zaradi plačila pokojnin12,10,311,8
Druge transakcije in tokovi0,30,30,0
Pokojninske pravice na koncu leta321,27,8313,4
METODOLOŠKO OPOZORILO
Ocene pogojnih pokojninskih pravic so občutljive za spremembe predpostavk modela ocenjevanja.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti