Bruto domači proizvod, Slovenija, 3. četrtletje 2017

BDP v 3. četrtletju 2017 za 4,5 % višji kot v 3. četrtletju 2016

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v tretjem četrtletju 2017 za 4,5 % višji kot v tretjem četrtletju 2016, po izločitvi vplivov sezone in koledarja pa je bil za odstotek višji kot v prejšnjem četrtletju in za 4,9 odstotka višji kot v tretjem četrtletju 2016.

  • 30. 11. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Izvoz in uvoz še naprej naraščata

Zunanje povpraševanje je tudi v tretjem četrtletju 2017 ugodno vplivalo na gospodarsko rast. Izvoz se je okrepil za 12,0 % (izvoz blaga se je povečal za 12,6 %, izvoz storitev pa za 9,6 %). Uvoz se je povečal za 10,1 % (uvoz blaga se je povečal za 10,7 %, uvoz storitev pa za 7,2 %). Ker je izvoz naraščal precej hitreje od uvoza, je bil zunanjetrgovinski presežek rekorden. Znašal je kar 11,6 % BDP, kar je največ odkar imamo na voljo podatke (od leta1995 dalje).

Še naprej narašča tudi domača potrošnja, a zmerneje kot doslej

Domače trošenje se je v tretjem četrtletju letos povečalo za 2,4 %. Povečali sta se obe komponenti domačega trošenja, tako končno trošenje kot tudi bruto investicije. Končna potrošnja se je povečala za 2,5 %, kar je približno za toliko kot v prejšnjih četrtletjih letošnjega leta, medtem ko so se bruto investicije po dveh četrtletjih izrazite rasti tokrat povečale v manjši meri, in sicer za 1,9 %. Razlog za upočasnjeno rast bruto investicij je bila nekoliko upočasnjena rast investicij v večino osnovnih sredstev in v spremembah zalog. Spremembe zalog so tokrat upočasnile rast BDP (za 0,7 odstotne točke).

Bruto investicije v osnovna sredstva se povečujejo, vendar nekoliko počasneje kot v prvi polovici leta

Bruto investicije v osnovna sredstva so se v tretjem četrtletju povečale za 6,1 %, kar je za nekoliko manj kot v prvi polovici leta; v prvem četrtletju so se namreč povečale za 13,0 %, v drugem četrtletju pa za 8,7 %. Na rast bruto investicij v osnovna sredstva so pozitivno vplivale gradbene investicije in investicije v stroje in opremo. Investicije v gradbene objekte so se po dveletnem obdobju upadanja začele na začetku letošnjega leta povečevati; v tretjem četrtletju je bilo povečanje teh investicij 6,6-odstotno. Investicije v stroje in opremo so se v tretjem četrtletju povečale za 5,5 %, od tega investicije v transportno opremo za 6,0 %, investicije v drugo opremo in stroje pa za 5,4 %. Čeprav obseg bruto investicij v osnovna sredstva v zadnjem obdobju narašča z razmeroma visokimi stopnjami, še vedno zaostaja za ravnijo pred krizo za okoli 40 %.   

Zaposlenost višja za 2,7 %

Vseh zaposlenih je bilo v tretjem četrtletju 991.667, to je za 2.7 % oz. 26.077 zaposlenih več kot v istem četrtletju prejšnjega leta. Največ oseb se je v tem četrtletju zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih ter v dejavnosti promet in trgovina.

Opombe
Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT.
Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20162017
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta3,43,55,14,64,5
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje1,41,41,21,21,0
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta3,84,65,05,44,9
Vir: SURS
Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20162017
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja3,04,75,33,52,4
Končna potrošnja3,85,03,12,42,5
  Gospodinjstva4,36,53,82,82,7
  NPISG-3,1-0,63,90,22,9
  Država2,71,10,91,31,8
Bruto investicije0,13,814,17,51,9
  Bruto investicije v osnovna sredstva-2,50,713,08,76,1
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)0,50,50,4-0,1-0,7
Saldo menjave s tujino1)0,7-0,90,31,52,4
Izvoz proizvodov5,85,69,88,612,0
  Blago (fob)5,64,510,18,212,6
  Storitve6,110,19,210,69,6
Minus: uvoz proizvodov5,67,510,87,710,1
  Blago (fob)6,56,711,38,310,7
  Storitve0,712,28,24,27,2
Bruto domači proizvod3,43,55,14,64,5
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20162017
VII-IXX-XIII-IIIIV-VIVII-IX
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-2,30,2-7,8-8,5-8,5
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami4,24,16,96,58,2
od tega: C Predelovalne dejavnosti4,73,87,16,58,3
F Gradbeništvo0,51,413,011,45,5
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo5,46,06,97,47,2
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti0,2-1,48,94,1-0,9
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti10,314,64,63,72,5
L Poslovanje z nepremičninami0,0-0,70,70,70,2
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti4,54,67,47,45,5
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo2,93,42,52,11,4
RST Druge storitvene dejavnosti6,43,50,90,01,2
Skupaj dodana vrednost3,63,85,45,14,7
Neto davki na proizvode1,91,92,91,42,9
Bruto domači proizvod3,43,55,14,64,5
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.