Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost, končni proračun 2016 in začetni proračun 2017, Slovenija

Državna proračunska sredstva za RRD so se po večletnem padanju nekoliko povečala in so znašala 162,8 milijona EUR

Državna proračunska sredstva za RRD so se nekoliko zvišala in so znašala 162,8 milijona EUR

  • 28.9.2017
  • |
  • brez statusa

Državna proračunska sredstva za RRD so se po večletnem padanju nekoliko povečala
Podatki kažejo, da so se državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) po večletnem padanju v primerjavi s prejšnjim letom, izražena  v absolutnem znesku, nekoliko povečala. Slovenija je v letu 2016 (po končnem proračunu 2016) namenila za RRD 162,8 milijona EUR državnih proračunskih sredstev, kar je za 2,9  milijona EUR (oz. 1,8 %) več kot leto prej, ko so ta sredstva znašala 159,8 milijona EUR. Če državna proračunska sredstva za ta namen izrazimo kot delež v BDP, vidimo, da je ta delež v letu 2016 znašal 0,40 % slovenskega BDP1, kar je za 0,01 odstotne točke manj kot v prejšnjem letu.  

Večina teh sredstev je bila namenjena za izvajanje RRD v državnem in visokošolskem sektorju
Struktura državnih proračunskih sredstev, namenjenih v letu 2016 za RRD, po sektorjih kaže, da je bilo 91 % sredstev usmerjenih v izvajanje RRD v državnem in visokošolskem sektorju. Temu so po višini in deležu sledila državna proračunska sredstva za RRD, usmerjena v izvajanje RRD v poslovnem sektorju (8 %), 1 % teh sredstev pa je bilo usmerjenih v zasebni nepridobitni sektor in v tujino.

Splošni napredek znanja je pomemben družbenoekonomski cilj
Struktura državnih proračunskih sredstev za RRD po družbenoekonomskih ciljih kaže, da je bil delež tistih sredstev, ki so bila namenjena za uresničevanje družbenoekonomskega cilja »splošni napredek znanja«, tudi v letu 2016 največji (56 %)2; pomembna cilja za Slovenijo glede na dodeljeno višino sredstev sta ostala tudi »industrijska proizvodnja in tehnologija« in »zdravje«. Podobno velja tudi za načrtovana državna proračunska sredstva za RRD v letu 2017.

Načrtovana proračunska sredstva za RRD za leto 2017 znašajo 172,3 milijona EUR
Obseg državnih proračunskih sredstev za RRD pa naj bi se po načrtovanem začetnem poračunu za leto 2017 v tem letu  povečala. Začetna sredstva iz državnega proračuna za RRD v tem letu so namreč znašala 172,3 milijona EUR; to pomeni, da država načrtuje, da bo za to dejavnost namenila 9,5 milijona EUR več sredstev, kot jih je v resnici namenila v letu 2016.   

1) Delež državnih proračunskih sredstev za RRD v BDP je bil izračunan na podlagi zadnje revizije BDP.
2) V podatku je upoštevan tudi del državnih proračunskih sredstev, ki ni bil razvrščen po družbenoekonomskih ciljih.

Državna proračunska sredstva za RRD (končni poračun), Slovenija
Državna proračunska sredstva za RRD (končni poračun), Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost po družbenoekonomskih ciljih, Slovenija
Končni proračun 2016Začetni proračun 2017
1.000 EUR
SKUPAJ1) 162.773172.322
Raziskovanje in izkoriščanje zemlje3.0084.014
Okolje8.12310.840
Raziskovanje in izkoriščanje vesolja233906
Prevoz, telekomunikacije in druga infrastruktura6.9374.617
Energija4.8406.448
Industrijska proizvodnja in tehnologija16.20221.999
Zdravje15.14619.960
Kmetijstvo6.9198.788
Izobraževanje1.5142.023
Kultura, rekreacija, religija in sredstva javnega obveščanja2.3663.067
Družbenopolitični sistemi, strukture in procesi5.4717.320
Splošni napredek znanja:
RiR, financiran iz splošnih univerzitetnih fondov in RiR, financiran iz drugih virov
91.7512) 81.622
Obramba263719
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
2) V podatku je upoštevan tudi del državnih proračunskih sredstev, ki ni bil razvrščen po družbenoekonomskih ciljih.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.