Poslovne tendence, Slovenija, julij 2017

Zaupanje v gradbeništvu in storitvenih dejavnostih višje kot v juniju 2017

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v juliju 2017 v gradbeništvu in storitvenih dejavnostih višja, v trgovini in predelovalnih dejavnostih, pa nižja kot v prejšnjem mesecu.

  • 25. 7. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nekoliko nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila julija 2017 za 1 odstotno točko nižja kot junija 2017. Glede na julij 2016 je bila višja za 4 odstotne točke, hkrati pa je bila za 9 odstotnih točk nad dolgoletnim povprečjem.
Kazalniki stanj in pričakovanj so se na mesečni ravni večinoma poslabšali. Izraziteje sta se znižali predvsem vrednosti kazalnika izvozna naročila (za 7 odstotnih točk) in kazalnika skupna naročila (za 6 odstotnih točk). Pri tem je drugi (skupna naročila) vplival tudi na znižanje kazalnika zaupanja. Znižanje tega pa je omilil kazalnik pričakovana proizvodnja, ki se je zvišal za 5 odstotnih točk.

Pomanjkanje usposobljenih delavcev v predelovalnih dejavnostih
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v juliju 2017 85,5-odstotna ali za 0,1 odstotne točke nižja kot v aprilu 2017. Tako kot v aprilu so bile proizvodne zmogljivosti v 66 % podjetij v povprečju izkoriščene več kot 80-odstotno. Tudi vrednost kazalnika ustreznost proizvodnih zmogljivosti glede na pričakovano povpraševanje se v primerjavi z aprilom ni spremenila.
Poslabšale pa so se ocene konkurenčnega položaja podjetij v zadnjih treh mesecih: na domačem trgu za 4 odstotne točke, na trgih zunaj EU za 3 odstotne točke, ocena konkurenčnega položaja na trgih držav članic EU pa se v primerjavi z aprilom ni spremenila.
Glavni dejavnik, ki je znova tudi v juliju 2017 omejeval proizvodnjo, je bilo pomanjkanje usposobljenih delavcev (navedlo ga je 35 % podjetij). Ta dejavnik omejuje proizvodnjo v čedalje več podjetjih, saj ga je julija 2016 navedlo le 22 % podjetij. Ravno obrnjen pa je položaj pri nezadostnem domačem povpraševanju: ta omejitveni dejavnik je namreč v juliju 2017 navedlo 22 % podjetij, v juliju 2016 pa 35 %. 20 % podjetij je omejevalo nezadostno tuje povpraševanje. 26 % podjetij pa se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila julija 2017 za 10 odstotnih točk nižja kot junija 2017 in za 3 odstotne točke višja kot julija 2016, hkrati pa za 12 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj so se večinoma znižale, razen kazalnika obseg zalog, in ta je tudi v največji meri znižal vrednost kazalnika zaupanja. Nekoliko zvišala se je tudi vrednost kazalnika pričakovana prodaja (za 1 odstotno točko).
Največ podjetij v trgovini na drobno je kot omejitve navedlo konkurenco v sektorju (58 % podjetij), visoke stroške dela (40 % podjetij) in nizko povpraševanje (30 % podjetij). 11 % podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila julija 2017 za 4 odstotne točke višja kot junija 2017 in za 30 odstotnih točk višja kot julija 2016, hkrati pa za 37 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se večinoma znižale; izjema so bili kazalniki skupna naročila, obseg gradbenih del in cene; vrednosti teh so se namreč nekoliko zvišale. Vrednosti kazalnikov pričakovanj so se vse zvišale, razen vrednost kazalnika pričakovana naročila.
Največ podjetij v gradbeništvu je kot omejitev navedlo konkurenco v dejavnosti (47 %). Sledili so visoki stroški dela (32 %), visoki stroški materiala (29 %), pomanjkanje usposobljenih delavcev (29 %) in nezadostno povpraševanje (17 % podjetij). 13 % podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nekoliko višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila julija 2017 za 1 odstotno točko višja kot junija 2017 in za 3 odstotne točke višja kot julija 2016 ter za 15 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Med kazalniki stanj sta se vrednosti kazalnikov povpraševanje in izkoriščenost zmogljivosti izboljšali, medtem ko sta vrednosti kazalnikov poslovni položaj in zaposlovanje ostali enaki vrednostim iz prejšnjega meseca. Vrednosti kazalnikov pričakovanj so se znižale, najizraziteje vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje (za 9 odstotnih točk).
Največ podjetij v storitvenih dejavnostih je kot omejitev navedlo nezadostno povpraševanje (33 %); sledila so podjetja, ki so jih omejevale finančne ovire (takih podjetij je bilo 25 %), podjetja, ki so imela težave zaradi pomanjkanja delovne sile (14 %) in podjetja, ki so imela težave zaradi drugih ovir (12 %). 26 % podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.

Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, julij 2017
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, julij 2017
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.