Opravljene delovne ure, Slovenija, 2. četrtletje 2017

Zaposlena oseba opravila v 2. četrtletju 2017 v povprečju manj delovnih ur kot v istem obdobju 2016

V 2. četrtletju 2017 je bilo opravljenih za 0,5 % manj delovnih ur kot v istem obdobju 2016 (zaradi večjega števila praznikov). Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo je bilo v primerjavi z 2. četrtletjem 2016 nižje v vseh dejavnostih.

  • 5.9.2017
  • |
  • začasni podatki

V 2. četrtletju 2017 opravljenih manj delovnih ur kot v 2. četrtletju 2016
V Sloveniji zaposlene osebe so v 2. četrtletju 2017 opravile (po začasnih podatkih) 296,1 milijona delovnih ur, kar je za 0,5 % manj kot v istem obdobju 2016. Skupno število opravljenih delovnih ur je bilo nižje predvsem zaradi večjega števila praznikov (dela prostih dni).

Kljub negativni stopnji rasti v 2. četrtletju 2017 pa se je skupni obseg opravljenih delovnih ur v 1. polletju 2017 v primerjavi s 1. polletjem 2016 zvišal (za 2,3 %), in sicer predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb.

Povprečno največ delovnih ur na mesec opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo
V Sloveniji zaposlena oseba je v 2. četrtletju 2017 opravila na mesec povprečno 135 delovnih ur ali za 3,8 % manj kot v istem obdobju 2016. Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo je bilo v primerjavi z 2. četrtletjem 2016 nižje v vseh dejavnostih; zmanjšanje je bilo najopaznejše v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 7,9 %).

V obdobju od aprila do junija 2017 so bile (glede na število opravljenih delovnih ur) delovno najbolj obremenjene osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo; opravile so povprečno 143 delovnih ur na mesec oz. 8 delovnih ur več od slovenskega povprečja. Povprečno najmanj delovnih ur na mesec, 128, pa so v tem obdobju opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gostinstvo in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih. Podobne ugotovitve kot za 2. četrtletje 2017 veljajo tudi za 1. polletje 2017.

Najvišji odstotni delež opravljenih delovnih ur med plačanimi urami so v 2. četrtletju 2017 izkazovali v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (84,3 %), medtem ko je bil v 1. polletju 2017 ta delež najvišji v dejavnosti gradbeništvo (84,1 %).

Število opravljenih delovnih ur se je najbolj zmanjšalo v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja
Z vidika dejavnosti se je skupno število opravljenih delovnih ur v 2. četrtletju 2017 glede na isto obdobje 2016 najizraziteje zmanjšalo v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 5,3 %) ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 5,2 %). Povečanje števila opravljenih delovnih ur pa je bilo v tem obdobju najopaznejše v skupini druge dejavnosti; tam je bilo opravljenih za 4,2 % več delovnih ur kot v istem obdobju 2016.

Spremembe v skupnem obsegu opravljenih delovnih ur v vseh omenjenih dejavnostih so bile v največji meri posledica sprememb v številu zaposlenih oseb v teh dejavnostih.

Grafikon 1: Stopnje rasti števila opravljenih delovnih ur glede na isto obdobje 2016 po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2. četrtletje 2017
Grafikon 1: Stopnje rasti števila opravljenih delovnih ur glede na isto obdobje 2016 po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2. četrtletje 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Indeks skupnega števila opravljenih delovnih ur, Slovenija (isto obdobje prejšnjega leta = 100)
201520162017
I–III100,898,7105,2
IV–VI101,2105,299,5
VII–IX103,0100,5
X–XII103,397,7
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja. Končni podatki o opravljenih delovnih urah za leti 2016 in 2017 bodo objavljeni predvidoma 5. septembra 2018 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.