Struktura kmetijskih gospodarstev, Slovenija, 2016

V Sloveniji smo v 2016 imeli 69.902 kmetijski gospodarstvi ali 3,4 % manj kot v 2013

V letu 2016 smo imeli v Sloveniji 69.902 kmetijski gospodarstvi. Na povprečnem gospodarstvu so obdelovali 6,9 hektarja kmetijskih zemljišč, redili povprečno 6,0 glave velike živine; na njem je delalo povprečno 2,8 delovno aktivne osebe, vsaka je prispevala povprečno 0,4 polnovredne delovne moči.

  • 29.6.2017
  • |
  • končni podatki

V primerjavi z letom 2013 se je število kmetijskih gospodarstev v Sloveniji zmanjšalo za 3,4 %

Po statističnih podatkih sta bili 1. junija 2016 v Sloveniji 69.902 kmetijski gospodarstvi. Od tega je bilo 231 kmetijskih podjetij, drugo pa so bile družinske kmetije (69.671).

Na 40.149 družinskih kmetijah (58 %) je bil pretežni del kmetijske pridelave namenjen za lastno porabo, na 29.523 družinskih kmetijah (42 %) pa je bil pretežni del kmetijskih pridelkov namenjen za prodajo.

Na povprečno velikem kmetijskem gospodarstvu so obdelovali 6,9 ha kmetijskih zemljišč (0,3 ha več kot v letu 2013) in so redili 6,0 glav velike živine (0,5 več kot v letu 2013). Glava velike živine (GVŽ) je standardizirana merilna enota, ki omogoča primerjavo različnih kategorij živine in primerjave podatkov med leti. Izhodišče za izračun kazalnika je 500 kg žive mase živali.

Delež kmetijskih gospodarstev, na katerih so obdelovali najmanj 20 hektarjev kmetijskih zemljišč, se je od 2013 povečal za okoli 11 %

Število kmetijskih gospodarstev, na katerih so obdelovali 20 ali več hektarjev kmetijskih zemljišč, se je od leta 2013 povečalo za 11 % (na 3.888), skupna površina, ki so jo obdelovali, pa za 10 % (na 160.692 hektarjev). Število velikih kmetijskih gospodarstev narašča že vse od leta 2000; od takrat do leta 2016 se je število kmetijskih gospodarstev, na katerih obdelujejo 20 ali več hektarjev kmetijskih zemljišč, povečalo za kar 114 % (s 1.816 na 3.888).

Kmetijska gospodarstva, na katerih so v 2016 obdelovali vsaj 20 (tj. 20 ali več) hektarjev kmetijskih zemljišč, so predstavljala 6 % tistih, ki so obdelovala kmetijska zemljišča (obdelovali so 34 % celotne površine kmetijskih zemljišč v uporabi). V drugi skupini so bila kmetijska gospodarstva, na katerih so obdelovali do 3 hektarje površine (obdelovali so 9 % celotne površine kmetijskih zemljišč v uporabi). Številčno pa so ta kmetijska gospodarstva predstavljala kar 40 % vseh tistih, na katerih  so obdelovali kmetijska zemljišča.

Na 80 % kmetijskih gospodarstvih so redili živino

Z rejo živine so se v Sloveniji v letu 2016 ukvarjali na 55.782 kmetijskih gospodarstvih, kar je sicer 3 % manj kot v letu 2013, vendar pa se je število GVŽ povečalo za 5 % (na 418.684). Povprečna velikost kmetijskih gospodarstev, na katerih so redili živino, se je torej od leta 2013 povečala za 0,6 GVŽ (s 6,9 na 7,5 GVŽ).

Število kmetijskih gospodarstev, na katerih so redili 20 ali več GVŽ, se je od 2013 do 2016 povečalo za 18 % (na 5.016) in na vseh skupaj so tako v 2016 redili 19 % GVŽ več kot v letu 2013 (218.947). Hkrati pa se je število tistih kmetijskih gospodarstev, na katerih so redili manj kot 20 GVŽ, zmanjšalo za 5 % (na 50.766); na teh pa so skupaj redili 199.738 GVŽ, to je manj kot polovico rejne živine v Sloveniji (48 %).

Celotni letni posek lesa na družinskih kmetijah v 2016 večji kot v 2013

Celotni letni posek lesa na družinskih kmetijah se je od leta 2013 do leta 2016 po statističnih podatkih povečal za 10 % (na 1.504.530 m3). Od tega se je posek lesa za domačo porabo in predelavo glede na leto 2013 zmanjšal za 40 % (na 453.572 m3), posek lesa za prodajo pa se je povečal za 72 % (na 1.050.958 m3).

Pri poseku lesa nismo upoštevali spravila predhodno podrtega drevesa (npr. zaradi žledoloma). Posek lesa se je ocenjeval v obdobju od 1. 6. 2015 do vključno 31. 5. 2016.

Na družinskih kmetijah čedalje več visoko izobraženih gospodarjev (upraviteljev)

Število gospodarjev (upraviteljev) na družinskih kmetijah z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo se je od leta 2013 povečalo za 18 % (upravljali so 12 % vseh družinskih kmetij). Za 13 % se je povečalo tudi število gospodarjev (upraviteljev) s srednjo strokovno ali srednjo splošno izobrazbo (ti so upravljali 23 % vseh družinskih kmetij).

Število gospodarjev (upraviteljev), ki so imeli končano osnovnošolsko izobrazbo (upravljali so 25 % vseh družinskih kmetij), pa se je za 16 % zmanjšalo. Za 7 % se je zmanjšalo tudi število gospodarjev (upraviteljev) z nižjo poklicno ali srednjo poklicno izobrazbo (upravljali so 38 % vseh družinskih kmetij). 1.832 družinskih kmetij (3 % vseh družinskih kmetij) pa so upravljali gospodarji, ki so bili brez izobrazbe ali so imeli nepopolno osnovnošolsko izobrazbo. Število teh se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšalo za 6 %.

Objavljamo tudi popravke nekaterih podatkov iz prejšnjih objav

V že objavljenih podatkih v tabeli »Posevki na njivah, osnovna površina, Slovenija, po letih« smo odpravili manjše napake pri naslednjih kategorijah:

- za leto 2007: v skupini »druge stročnice – skupaj«.

- za leto 2010: v skupinah »druga žita, druga (sirek, mohar, soržica, mešanice žit)«, »druge industrijske rastline« in »druge industrijske rastline, drugo«;

- za leto 2013: v skupini »druge industrijske rastline, drugo« smo dodali vrednost;

Vsi popravki so v tabelah vidno označeni. Za napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Karta 1: Delež kmetijskih zemljišč v uporabi, glede na celotno površino regije ter delež njiv glede na celotno površino kmetijskih zemljišč v uporabi, statistične regije, Slovenija, 2016
Karta 1: Delež kmetijskih zemljišč v uporabi, glede na celotno površino regije ter delež njiv glede na celotno površino kmetijskih zemljišč v uporabi, statistične regije, Slovenija, 2016
Vir: SURS, GURS
Karta 2: Povprečno število glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo ter delež kmetijskih gospodarstev, kjer redijo živino, statistične regije, Slovenija, 2016
Karta 2: Povprečno število glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo ter delež kmetijskih gospodarstev, kjer redijo živino, statistične regije, Slovenija, 2016
Vir: SURS, GURS
Grafikon 1: Glave velike živine, kmetijska zemljišča v uporabi (v ha) ter polnovredne delovne moči na kmetijsko gospodatrstvo, Slovenija, po letih
Grafikon 1: Glave velike živine, kmetijska zemljišča v uporabi (v ha) ter polnovredne delovne moči na kmetijsko gospodatrstvo, Slovenija, po letih
Vir: SURS
Grafikon 2: Vložek dela na kmetijskih gospodarstvih, Slovenija, 2016
Grafikon 2: Vložek dela na kmetijskih gospodarstvih, Slovenija, 2016
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

SURS upošteva pri izkazovanju podatkov spremembe v mejah in poimenovanju kohezijskih in statističnih regij v objavah podatkov, ki se nanašajo na stanja od 1. 1. 2015 dalje. Te spremembe so v skladu z Uredbo NUTS (ES) št. 1319/2013 in pojasnjene v Posebni objavi, izdani v decembru 2013.


Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.