Bruto domači proizvod, Slovenija, 1. četrtletje 2017

Bruto domači proizvod v 1. četrtletju 2017 za 5,3 % višji kot v 1. četrtletju 2016

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju 2017 za 5,3 odstotka višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v prvem četrtletju 2017 za 1,5 odstotka višji kot v prejšnjem četrtletju in za 5 odstotkov višji kot v prvem četrtletju 2016.

  • 31. 5. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Visoka rast domače potrošnje

Opažamo, da je domače trošenje v prvem četrtletju 2017 zelo naraščalo; glede na prvo četrtletje leta 2016 se je povečalo za 5 odstotkov. Visoko rast smo zaznali pri obeh komponentah domačega trošenja: v rasti končne potrošnje in bruto investicij. Rast končne potrošnje je bila visoka že v prejšnjem četrtletju (3,7-odstotna); tokrat se je povečala za 3,4 odstotka in k rasti BDP prispevala 2,4 odstotne točke. Bruto investicije, ki so se v letu 2016 povečale za 1 odstotek, so se v prvem četrtletju 2017 povečale za 10,5 odstotka in k rasti BDP prispevale 2,1 odstotne točke.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 12 odstotkov;   k temu so pozitivno prispevale tako investicije v gradbene objekte kot tudi investicije v stroje in opremo. Investicije v gradbene objekte so se povečale za skoraj 20 odstotkov, od tega investicije v nestanovanjske zgradbe za 22,6 odstotka, investicije v stanovanjske zgradbe pa za 13,6 odstotka.

Rast investicij v stroje in opremo je bila približno enaka kot v prejšnjem četrtletju; znašala je 9,3 odstotka (v 4. četrtletju 9,4 odstotka). Investicije v transportno opremo so se povečale za 10,5 odstotka, investicije v drugo opremo in stroje pa za 8,8 odstotka.

Tudi končno trošenje je imelo pozitiven vpliv na gospodarsko rast. Najbolj se je povečala potrošnja gospodinjstev, in sicer za 4 odstotke. Gospodinjstva so več sredstev namenila za nakupe vseh vrst proizvodov in storitev. Podobno kot v vseh četrtletjih prejšnjega leta so se najbolj povečali izdatki za nakupe trajnih dobrin.

Znova pospešek zunanjega povpraševanja

Potem ko sta izvoz in uvoz v prejšnjih dveh četrtletjih naraščala nekoliko bolj umirjeno, smo v prvem četrtletju letos znova zaznali pospešeno rast. Rasti sta bili na obeh straneh skoraj izenačeni: uvoz se je povečal za 8,8 odstotka, izvoz pa za odstotno točko manj, za 8,7 odstotka. Kljub nekoliko hitrejši rasti uvoza zunanje trgovinski presežek ostaja visok.

Zaposlenost še narašča

Skupna zaposlenost je v prvem četrtletju 2017 znašala 964.000 oseb in se je glede na isto četrtletje prejšnjega leta povečala za 2,6 odstotka. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v zdravstvu in socialnem varstvu, trgovini in v dejavnosti promet.


Opombe

Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

 

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT.

Tabela 1: Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20162017
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Originalni podatki
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta2,22,72,52,65,3
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje0,40,81,21,31,5
  Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta1,92,03,03,85,0
Vir: SURS
Tabela 2: Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20162017
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja1,32,81,73,75,0
Končna potrošnja2,23,12,03,73,4
  Gospodinjstva1,53,52,14,14,0
  NPISG3,52,12,03,53,9
  Država3,92,01,72,81,7
Bruto investicije-1,81,60,53,810,5
  Bruto investicije v osnovna sredstva-7,7-3,5-2,50,912,0
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)1,11,00,60,5-0,1
Saldo menjave s tujino1)1,00,20,9-0,80,8
Izvoz proizvodov5,87,65,64,68,7
  Blago (fob)5,49,05,13,19,0
  Storitve7,72,16,810,77,8
Minus: uvoz proizvodov5,18,45,06,38,8
  Blago (fob)5,59,75,75,49,6
  Storitve3,11,01,211,34,1
Bruto domači proizvod2,22,72,52,65,3
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Tabela 3: Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20162017
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Glede na isto četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo-0,2-2,9-1,80,3-0,1
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami4,96,85,74,87,0
od tega: C Predelovalne dejavnosti5,98,16,55,27,3
F Gradbeništvo-18,2-13,2-9,2-9,213,0
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo5,54,62,95,96,6
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti5,42,63,3-1,59,5
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-10,7-2,27,43,35,9
L Poslovanje z nepremičninami3,02,80,9-0,4-0,2
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti3,62,72,81,56,5
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo1,61,82,13,52,6
RST Druge storitvene dejavnosti3,21,71,10,60,2
Skupaj dodana vrednost2,12,82,62,75,6
Neto davki na proizvode2,71,71,72,33,7
Bruto domači proizvod2,22,72,52,65,3
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.