Temeljni agregati sektorja država (aprilsko EDP poročanje), Slovenija, 2013–2016

Primanjkljaj države v letu 2016 ocenjen na 1,5 % BDP, dolg države je konec leta 2016 znašal 79,7 % BDP

Primanjkljaj države je v letu 2016 znašal 609 mio EUR ali 1,5 % BDP, kar je 407 mio EUR oz. 40,1 % manj kot v 2015. Država je tudi v letu 2016 ustvarila primarni presežek (primanjkljaj minus izdatki za obresti). Znašal je 574 mio EUR ali 1,4 % BDP in je bil za 452 mio EUR višji kot v 2015.

  • 31. 3. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Primanjkljaj države v 2016 manjši predvsem zaradi nižjih odhodkov države, vendar so bili tudi prihodki države nižji

Primanjkljaj države je bil v letu 2016 nižji kot v letu pred tem predvsem zaradi nižjih odhodkov države. Ti so bili za 2,9 % nižji kot v letu 2015. Na znižanje odhodkov države so najbolj vplivale nižje bruto investicije. Znašale so 1.222 milijonov EUR, kar je 611 milijonov EUR manj kot v prejšnjem letu. Na nižje odhodke so ugodno vplivali tudi nižji kapitalski transferji. Ti so bili glede na leto 2015 nižji za 285 milijonov EUR ali 59,5 %. Višji kot v letu 2015 pa so bili pri odhodkih predvsem izdatki za sredstva za zaposlene, in to za 273 milijonov EUR ali 6,3 %. Stroški obresti so v letu 2016 znašali 1.182 milijonov EUR ali 3,0 % BDP, kar je 45 milijonov EUR več kot v letu 2015.

Skupni prihodki države so bili v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 nižji za 132 milijonov EUR ali 0,8 %, in to predvsem zaradi nižjih prihodkov iz sredstev EU. Ti so bili v letu 2016 za 683 milijonov EUR ali 97,0 % nižji kot v letu 2015. Sredstva iz tega vira so se zmanjšala v največji meri zaradi zaključka finančne perspektive EU 2007–2013. Skupni prihodki od davkov in socialnih prispevkov so bili v letu 2016 za 562 milijonov EUR ali 3,9 % višji kot v letu 2015. Prihodki od davkov so bili višji za 3,7 % (319 milijonov EUR), prihodki od socialnih prispevkov pa za 4,3 % (243 milijonov EUR).

Konsolidirani bruto dolg države konec leta 2016 nižji kot konec leta 2015

Konsolidirani bruto dolg države je konec leta 2016 znašal 31.677 milijonov EUR ali 79,7 % BDP, kar je 393 milijonov EUR ali 3,5 odstotne točke manj kot v letu 2015 (32.071 milijonov EUR ali 83,1 % BDP). Dolg države na centralni ravni je tako konec leta 2016 znašal 31.122 milijonov EUR ali 78,3 % BDP, na lokalni ravni 758 milijonov EUR ali 1,9 % BDP, na ravni skladov socialne varnosti pa je bil tudi v letu 2016 zelo nizek; znašal je 1 milijon EUR.

Revizija skupnega primanjkljaja države 2012–2015

Ob tokratni objavi podatkov smo revidirali tudi podatke o skupnem primanjkljaju države za obdobje od 2012 do 2015. Na obseg revizije v omenjenem obdobju so v največji meri vplivale finančne korekcije sredstev EU oz. popravki za neupravičeno porabljena sredstva iz finančne perspektive EU 2007–2013. Primanjkljaj države je po reviziji tako v letu 2012 znašal 1.477 milijonov EUR ali 4,1 % BDP, v letu 2013 5.420 milijonov EUR ali 15,1 % BDP, v letu 2014 1.970 milijonov EUR ali 5,3 % BDP, v letu 2015 pa 1.016 milijonov EUR ali 2,6 % BDP. 

Na podatkovnem portalu SI-STAT smo objavili tudi s to objavo usklajene podatke za izdatke sektorja država po namenih.
Grafikon 1: Primanjkljaj države, Slovenija
Grafikon 1: Primanjkljaj države, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Temeljni agregati in kategorije sektorja država, Slovenija
2013201420152016
mio. EUR
Prihodki16.24316.68417.43817.306
Minus: izdatki21.66318.65518.45417.915
Presežek (+)/primanjkljaj (-)1)-5.420-1.970-1.016-609
  Centralna država-5.434-2.000-1.182-605
  Lokalna država-51-4412067
  Skladi socialne varnosti657346-70
Minus: izdatki za obresti9201.1831.1371.182
Primarni primanjkljaj-4.500-787121574
Dolg po stanju konec leta1)25.50530.19932.07131.677
  S.1311 Centralna država24.95129.59231.48131.122
  S.1313 Lokalna država734788786758
  S.1314 Skladi socialne varnosti2211
  Konsolidacija med podsektorji (-)-181-182-198-204
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Tabela 2: Temeljni agregati in kategorije sektorja država, Slovenija
2013201420152016
% BDP
Prihodki45,244,745,243,5
Minus: izdatki60,350,047,845,0
Presežek (+)/primanjkljaj (-)1)-15,1-5,3-2,6-1,5
  Centralna država-15,1-5,4-3,1-1,5
  Lokalna država-0,1-0,10,30,2
  Skladi socialne varnosti0,20,20,1-0,2
Minus: izdatki za obresti2,63,22,93,0
Primarni primanjkljaj-12,5-2,10,31,4
Dolg po stanju konec leta1)71,080,983,179,7
  S.1311 Centralna država69,579,381,678,3
  S.1313 Lokalna država2,02,12,01,9
  S.1314 Skladi socialne varnosti0,00,00,00,0
  Konsolidacija med podsektorji (-)-0,5-0,5-0,5-0,5
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Tabela 3: Revizija B.9 Neto posojanje (+) / neto izposojanje(-) skupne države, Slovenija
201320142015
mio. EUR
Pred revizijo-5.396-1.880-1.031
Po reviziji-5.420-1.970-1.016
Razlika-24-9015
% BDP
Pred revizijo-15,0-5,0-2,7
Po reviziji-15,1-5,3-2,6
Razlika1)-0,1-0,20,0
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.