Evropski teden zmanjševanja odpadkov

Med komunalnimi odpadki je okoli 30 % odpadne embalaže

Evropski teden zmanjševanja odpadkov je pobuda, katere cilj je okoljsko ozaveščanje in spodbujanje k sodelovanju pri zmanjševanju količine odpadkov. Letošnji evropski teden zmanjševanja odpadkov bo potekal od 19. do 27. novembra pod geslom »Zmanjševanje odpadne embalaže: uporabljaj manj embalaže!«

  • 14. 11. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Odpadna embalaža je velika težava potrošniškega življenjskega sloga

V letu 2015 je v Sloveniji nastalo 275.259 ton odpadne embalaže, to je 30 % vseh komunalnih odpadkov. V zadnjih letih se količina odpadne embalaže povečuje; v letu 2015 je bilo te skoraj za tretjino več kot v 2013. Ta podatek nas ne preseneča, saj je naša družba čedalje bolj potrošniško naravnana. Odpadna embalaža pa ni samo okoljski problem, temveč povzroča velike stroške tako proizvajalcem kot tudi končnim uporabnikom.
V letu 2015 je vsako gospodinjstvo namenilo za nakup materialnih dobrin, ki so skrbno zavite v embalažo, v povprečju 7.100 EUR (37 % vseh svojih izdatkov).

Odpadna embalaža nastaja pri proizvodnji in pri potrošnji

V proizvodnih in storitvenih dejavnostih je v letu 2015 nastalo 164.309 ton ali 60 % vse odpadne embalaže, v gospodinjstvih pa 110.950 ton (40 % vse odpadne embalaže) ali povprečno približno 133 kg na prebivalca.

Odpadna embalaža se zbira kot mešana odpadna embalaža in ločeno glede na vrsto materiala. Delež mešane odpadne embalaže je v letu 2015 znašal 34 % vse odpadne embalaže. Sledil je delež papirne in kartonske embalaže (29 %), potem steklena embalaža (16 %), plastična embalaža (9 %), lesena embalaža (7 %) in druge vrste odpadne embalaže (5 %).

Med odpadno embalažo, ki je nastala v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, je v letu 2015 prevladovala papirna in kartonska embalaža (42 %), med tisto, ki je nastala v gospodinjstvih, pa mešana embalaža, ne glede na vrsto materiala (61 %).

Ločeno zbrana odpadna embalaža je eden najpomembnejših tokov odpadkov, primernih za predelavo

V okviru javnega odvoza je bilo v letu 2015 zbranih 121.771 ton odpadne embalaže, 6 % več kot v letu 2013. V letu 2015 so največ odpadne embalaže v okviru javnega odvoza zbrali v osrednjeslovenski statistični regiji (68 kg/prebivalca), sledili sta gorenjska (66 kg/prebivalca) in posavska statistična regija (60 kg/prebivalca), najmanj pa so je zbrali v zasavski statistični regiji. Prikazane vrednosti pa ne zajemajo količin odpadne embalaže, ki konča med drugimi frakcijami odpadkov in ni klasificirana kot odpadna embalaža.

Določena količina odpadne embalaže se zbere tudi zunaj javnega odvoza; gre za specialne zbiralce oz. obdelovalce odpadkov. Ti so v letu 2015 zbrali 125.214 ton odpadne embalaže, 39 % več kot v letu 2013.

Nekaj odpadne embalaže se še vedno najde tudi med mešanimi komunalnimi odpadki in ta se potem namesto v predelavo pošlje v druge postopke odstranjevanja.
 
Ponovna uporaba in reciklaža odpadne embalaže sta nujni

V Sloveniji se je v letu 2015 recikliralo 30 % odpadne embalaže, 1,5 % odpadne embalaže se je energetsko izrabilo. Po letu 2010 se odpadna embalaža ni več odlagala na odlagališča. Velik del odpadne embalaže se ne predela v Sloveniji, ampak se sortirana, torej pripravljena na končne postopke predelave, odpelje v tujino, vendar s tem izgubljamo dragocene surovine.


Vir: http://www.ewwr.eu/ (priredba SURS)
METODOLOŠKO OPOZORILO

Navedeni podatki so sporočeni v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). Pridobljeni so bili v rednih letnih statističnih raziskovanjih, v katerih spremljamo količine nastalih odpadkov (po vrstah) in ravnanje z njimi.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.