Energetska revščina, Slovenija, 2015

V 2015 so gospodinjstva porabila za energente v povprečju 6,7 % vseh svojih razpoložljivih sredstev

Deleži izdatkov gospodinjstev za elektriko, plin in druga goriva so bili glede na višino vseh njihovih razpoložljivih sredstev v 2015 nižji kot v 2012. Gospodinjstva z najnižjimi dohodki so za ta namen porabila skoraj 18 % vseh svojih razpoložljivih sredstev.

  • 24. 11. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V 2015 je bil delež za energente porabljenih razpoložljivih sredstev nekoliko manjši kot v 2012

Gospodinjstva v Sloveniji so v 2015 porabila za elektriko, plin in druga goriva v povprečju 6,7 % vseh svojih razpoložljivih sredstev, kar je za 0,7 odstotne točke manj kot v 2012 (na to leto se nanašajo zadnji razpoložljivi podatki) in enako kot v letu 2000. Sicer je bil delež izdatkov za ta namen najmanjši v obdobju 2003–2005 (6,3 %).

Najrevnejša gospodinjstva porabijo za energente največji delež svojih razpoložljivih sredstev

Po eni od opredelitev so energetsko revna tista gospodinjstva, ki za zagotavljanje primerno toplega stanovanja in druge energetske storitve porabijo več kot 10 % svojih dohodkov (Boardman, 1991).

Razporeditev gospodinjstev po dohodkovnih kvintilih pokaže, da so bili izdatki za elektriko, plin in druga goriva za gospodinjstva v prvem kvintilu (to je 20 % gospodinjstev z najnižjimi dohodki) v letu 2015 v povprečju kar 17,7 % vseh razpoložljivih sredstev, za gospodinjstva v drugem kvintilu 10,1 %, za tista v tretjem kvintilu 7,7 %, za tista v četrtem kvintilu 5,9 % in za gospodinjstva v petem kvintilu (to je 20 % gospodinjstev z najvišjimi dohodki) 4,0 % vseh razpoložljivih sredstev.

V primerjavi z letom 2000 se je delež izdatkov za energente najbolj povečal prav v prvem dohodkovnem kvintilu, in sicer s 13,1 % na 17,7 % vseh razpoložljivih sredstev. Povečal se je tudi za gospodinjstva v drugem kvintilu (pri teh je v letu 2008 presegel 10 % razpoložljivih sredstev) in za tista v tretjem kvintilu (za 0,1 odstotne točke). Za gospodinjstva v četrtem in petem kvintilu se je delež izdatkov za ta namen zmanjšal (za 0,6 in 0,3 odstotne točke). Od 2012 do 2015 se je delež izdatkov za energente zmanjšal za gospodinjstva v vseh dohodkovnih kvintilih.

Struktura porabljenih energentov se spreminja

Poraba energije v gospodinjstvih je odvisna od temperaturnih razmer, od energetske učinkovitosti stanovanj, od ravnanja gospodinjstev, od cen goriv itd. Rast drobnoprodajnih cen energentov se v gospodinjstvih odraža v zamenjavi energentov. Od 2009 do 2015 se je tako poraba ekstra lahkega kurilnega olja v gospodinjstvih zmanjšala za 53 %. V čedalje večjem odstotku se uporabljajo lesna goriva; v 2015 so bila ta goriva 57 % vseh energentov, porabljenih za ogrevanje prostorov.


Vir: Boardman, B. (1991). Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable Warmth. London: Belhaven Press.

Grafikon 1: Struktura porabljenih energentov za ogrevanje prostorov1, gospodinjstva, Slovenija, 2015
Grafikon 1: Struktura porabljenih energentov za ogrevanje prostorov<sup>1</sup>, gospodinjstva, Slovenija, 2015
1) Seštevek se zaradi zaokroževanja ne ujema.
Vir: SURS (APEGG), preračun Institut "Jožef Stefan" – Center za energetsko učinkovitost
Tabela 1: Delež povprečnih razpoložljivih sredstev gospodinjstev, porabljenih za elektriko, plin in druga goriva v stanovanjih, po dohodkovnih kvintilih, Slovenija
200020032006200920122015
%
Kvintil - SKUPAJ6,76,36,46,67,46,7
  1. kvintil13,112,413,915,918,917,7
  2. kvintil9,19,09,310,412,110,1
  3. kvintil7,67,17,47,99,27,7
  4. kvintil6,56,05,86,06,65,9
  5. kvintil4,34,24,24,14,44,0
Vir: SURS (APG)
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.