Bruto domači proizvod, Slovenija, 2. četrtletje 2016

BDP v 2. četrtletju 2016 za 2,7 % višji kot v 2. četrtletju 2015

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v drugem četrtletju 2016 za 2,7 % višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. V prvi polovici leta 2016 se je glede na isto obdobje prejšnjega leta skupaj povečal za 2,5 %.

  • 31. 8. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

BDP v letošnjem 2. četrtletju za 2,7 % višji kot v lanskem 2. četrtletju  

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v drugem četrtletju 2016 za 2,7 % višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. V prvi polovici leta 2016 se je glede na isto obdobje prejšnjega leta skupaj povečal za 2,5 %.

BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v drugem četrtletju 2016 za 0,5 odstotka višji kot v prejšnjem četrtletju in za 1,9 odstotka višji kot v drugem četrtletju 2015.

Nadaljevanje rasti izvoza in uvoza

Zunanje povpraševanje je tudi v drugem četrtletju 2016 ugodno vplivalo na gospodarsko rast. Izvoz se je okrepil za 7,5 % (izvoz blaga se je povečal za 8,8 %, izvoz storitev pa za 2,2 %). Uvoz se je povečal za 7,2 % (uvoz blaga se je povečal za 9 %, uvoz storitev pa se je za 2,9 % zmanjšal). Zunanjetrgovinski presežek je h gospodarski rasti prispeval 0,9 odstotne točke.

Domače trošenje se krepi

Skupno domače trošenje se je zvišalo za 2 %; končna potrošnja se je zvišala za 2,5 %, bruto investicije pa za 0,6 %. Bruto investicije v osnovna sredstva so se zmanjšale za 3,6 %. Podobno kot v prejšnjem četrtletju so k padcu bruto investicij v osnovna sredstva negativno prispevale investicije v zgradbe in objekte (zmanjšale so se za 18 %). Investicije v opremo in stroje so se povečale za 13,2 % in tako ublažile padec bruto investicij v osnovna sredstva.

Zaposlenost višja za 2 %

Zaposlenost se je v drugem četrtletju 2016 povečala za 2 %, kar je najvišja rast v obdobju zadnjih dveh let. Neprekinjeno pozitivno rast zaposlenosti namreč zaznavamo od drugega četrtletja 2014 dalje, vendar je bila takrat manj izrazita; v letu 2014 je bila od 0,4- do 0,9-odstotna, v letu 2015 pa od 1,1- do 1,2-odstotna.

H gospodarski rasti prispevale največ predelovalne dejavnosti

H gospodarski rasti v drugem četrtletju 2016 so največ prispevale predelovalne dejavnosti, in sicer 1,7 odstotne točke. Dejavnosti trgovine, gostinstva in poslovanja z nepremičninami so skupaj prispevale 0,9 odstotne točke. Negativno sta k rasti dodane vrednosti prispevali dejavnosti gradbeništva in finančne in zavarovalniške dejavnosti. Skupna dodana vrednost slovenskega gospodarstva se je zvišala za 2,9 %.

 

Opombe
Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT.

Tabela 1: Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20152016
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Nedesezonirano
  Sprememba glede na enako četrtletje prejšnjega leta2,02,02,82,32,7
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje0,60,30,60,50,5
  Sprememba glede na enako četrtletje prejšnjega leta2,01,62,12,11,9
Vir: SURS
Tabela 2: Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20152016
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Sprememba glede na enako četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja0,51,72,91,32,0
  #Končna potrošnja0,31,71,31,82,5
  Gospodinjstva-0,41,10,61,22,6
  NPISG6,12,71,53,52,1
  Država1,83,23,43,42,1
  #Bruto investicije1,52,010,0-0,70,6
  Bruto investicije v osnovna sredstva0,6-0,25,4-7,8-3,6
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)0,20,40,71,40,8
Saldo menjave s tujino1)1,60,40,11,20,9
  #Izvoz proizvodov6,55,04,35,97,5
  Blago (fob)6,24,53,75,68,8
  Storitve7,36,56,97,52,2
  #Minus: uvoz proizvodov4,85,14,74,97,2
  Blago (fob)5,34,55,55,29,0
  Storitve1,97,70,43,0-2,9
Bruto domači proizvod2,02,02,82,32,7
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Tabela 3: Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20152016
IV-VIVII-IXX-XIII-IIIIV-VI
Sprememba glede na enako četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo7,48,88,88,87,6
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami0,51,01,64,67,2
od tega: C Predelovalne dejavnosti1,01,21,85,78,3
F Gradbeništvo-3,2-3,71,6-18,2-12,8
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo5,56,04,05,64,0
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti5,49,29,75,24,2
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-2,1-5,31,2-9,8-10,4
L Poslovanje z nepremičninami-2,8-0,91,54,85,1
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti1,03,55,63,02,1
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo1,01,31,21,11,4
RST Druge storitvene dejavnosti4,31,53,32,12,1
Skupaj dodana vrednost1,62,22,92,32,9
Neto davki na proizvode4,80,02,02,71,6
Bruto domači proizvod2,02,02,82,32,7
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.