Življenjski pogoji, Slovenija, 2015

Materialni položaj gospodinjstev boljši, višja tudi samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem

Stanovanjski stroški so bili v 2015 veliko breme za manj gospodinjstev, več gospodinjstev bi lahko poravnalo nepričakovane izdatke in si privoščilo počitnice. Dobrine in plačljive aktivnosti dostopnejše in tudi samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem je bila višja kot v 2014.

 • 14.7.2016
 • |
 • končni podatki

Materialni položaj gospodinjstev boljši

 • Plačevanje stanovanjskih stroškov v letu 2015 sploh ni bilo breme za 15 % gospodinjstev, kar je za 3 odstotne točke več kot v letu 2014; veliko breme je bilo za 33 % gospodinjstev ali za 4 odstotne točke gospodinjstev manj kot v 2014. Med materialno prikrajšanimi gospodinjstvi je bilo takih, za katera je bilo plačevanje stanovanjskih stroškov veliko breme, 84 %. Zaradi finančne stiske je najmanj enkrat v zadnjih dvanajstih mesecih pred izvedbo raziskovanja zamudilo s plačilom stanovanjskih stroškov 16 % gospodinjstev, kar je za 3 odstotne točke manj kot v letu 2014.
 • S svojimi dohodki je po mnenju gospodinjstev težko ali zelo težko preživelo mesec 31 % gospodinjstev ali za odstotno točko manj kot v letu 2014.
 • Nepričakovane izdatke v višini 600 EUR bi iz lastnih sredstev lahko poravnalo 54 % gospodinjstev, kar je za 3 odstotne točke več kot v letu 2014.
 • Teden letnih počitnic zunaj doma so si finančno lahko privoščili vsi člani gospodinjstva v 68 % gospodinjstev, kar je za 3 odstotne točke več kot v prejšnjem letu.

Dobrine in plačljive aktivnosti dostopnejše

 • Vsaj nekaj novih oblačil, ki prej niso bila nošena, si je v letu 2015 privoščilo 94 % oseb, kar je za 6 odstotnih točk več kot v letu 2014. Zaradi finančnih težav si novih oblačil ni privoščilo 5 % oseb.
 • Vsaj enkrat na mesec se je družilo s prijatelji ali sorodniki ob pijači ali na kosilu 86 % oseb ali za 3 odstotne točke več kot v letu 2014. Tega si zaradi finančnih težav ni moglo privoščiti 6 % oseb.
 • Najbolj se je glede na leto 2014 povečal delež oseb, ki so se redno udeleževale prostočasnih aktivnosti, ki jih je treba plačati, in sicer za 9 odstotnih točk; v letu 2014 je bilo takih oseb 37 %, v letu 2015 pa 46 %. Tovrstnih aktivnosti si v letu 2015 zaradi finančnih težav ni moglo privoščiti 19 % oseb, zaradi drugih razlogov pa 35 % oseb (ker jih npr. take aktivnosti niso zanimale ali si jih niso želele oz. jih niso potrebovale).
 • Z manjšim zneskom denarja za svoje potrebe, npr. za kavo, pijačo, kino ipd., je svobodno razpolagalo 93 % oseb ali za 4 odstotne točke več kot v prejšnjem letu.

Samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem višja

Petina oseb je bila v letu 2015 s svojim življenjem na splošno zelo zadovoljna; toliko jih je namreč  na lestvici od 0 (popolnoma nezadovoljen) do 10 (zelo zadovoljen) izbralo oceni 9 in 10 ali za 3 odstotne točke več kot v letu 2014. Z najnižjimi ocenami (od 0 do 4) je stopnjo zadovoljstva s svojim življenjem ocenilo 8 % oseb, kar je za 1 odstotno točko manj kot pred letom dni. Povprečna samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem je tako bila 7,1 ali za 0,2 vrednosti ocene višja kot v letu 2014 (6,9).

Večina se lahko pogovori s kom o osebnih stvareh in lahko računa na pomoč drugih

98 % oseb je imelo v letu 2015 vsaj eno osebo, s katero so se lahko pogovorile o osebnih stvareh, 96 % oseb pa je lahko računalo na kakršnokoli pomoč prijateljev, sorodnikov, sosedov, znancev (moralno, materialno ali finančno), če bi tako pomoč potrebovali. Vsak teden je bilo v stikih s prijatelji prek sms-a, po telefonu, prek internata, po pošti ipd. 67 % oseb, s sorodniki pa 64 % oseb. Vsak teden se je družilo s prijatelji 55 % oseb, s sorodniki pa 46 % oseb.

Grafikon 1: Gospodinjstva v Sloveniji, ki si lahko privoščijo: ...
Grafikon 1: Gospodinjstva v Sloveniji, ki si lahko privoščijo: ...
Vir:SURS
Karta 1: Splošno zadovoljstvo z življenjem1), statistične regije, Slovenija, 2015
Karta 1: Splošno zadovoljstvo z življenjem<sup>1)</sup>, statistične regije, Slovenija, 2015
1) Samoocena na lestvici od 0 - povsem nezadovoljen do 10 - zelo zadovoljen.
Vir: SURS
Tabela 1: Kolikšno breme so za gospodinjstva celotni stanovanjski stroški, Slovenija, 2015
SkupajVeliko bremeSrednje
veliko breme
Niso breme
% gospodinjstev
Skupaj1001)335315
Materialno prikrajšani2)10084142
Niso materialno prikrajšani100295615
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
2) Gospodinjstvo je materialno prikrajšano, če izkazuje pomanjkanje vsaj 4 od 9 elementov materialne prikrajšanosti.
Vir: SURS
Tabela 2: Gospodinjstva v Sloveniji, ki zaradi finančne stiske zamujajo s plačilom: ….
20142015
% gospodinjstev1)
… hipotekarnega posojila1413
… najemnine2425
… stanovanjskih stroškov (brez najemnine ali hipoteke)1916
… nestanovanjskih posojil1110
... nakupov na obroke98
1) Upoštevana so le gospodinjstva, ki imajo določeno finančno obveznost.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Vir za podatke je mednarodno primerljivo raziskovanje Življenjski pogoji (SILC). Podatki za raziskovanje SILC so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom v prvi polovici leta 2015, in iz registrov ter administrativnih virov, ki se večinoma nanašajo na leto 2014.
Začasne podatke, ki so bili objavljeni v prvi objavi 21. januarja 2016, dopolnjujemo s končnimi podatki. Večina končnih podatkov se ne razlikuje od začasnih.
Podrobni podatki po različnih prerezih bodo na podatkovnem portalu SI-STAT objavljeni 9. septembra 2016. Končni podrobni podatki iz priložnostnega modula «Socialna vključenost« bodo objavljeni 27. septembra 2016.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.