Opravljene delovne ure, Slovenija, 1. četrtletje 2016

Zaposlena oseba opravila v 1. četrtletju 2016 v povprečju manj delovnih ur kot v istem obdobju 2015

V 1. četrtletju 2016 je bilo opravljenih za 1,9 % manj delovnih ur kot v 1. četrtletju 2015 (zaradi večjega števila praznikov). Povprečno največ delovnih ur so opravile osebe, zaposlene v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (mesečno povprečno 12 ur več od slovenskega povprečja).

  • 3.6.2016
  • |
  • začasni podatki
V 1. četrtletju 2016 opravljenih manj delovnih ur kot v 1. četrtletju 2015
V Sloveniji zaposlene osebe so v 1. četrtletju 2016 opravile (po začasnih podatkih) 282,5 milijona delovnih ur, kar je za 1,9 % manj kot v istem obdobju 2015. Manjše število opravljenih delovnih ur v primerjavi s 1. četrtletjem 2015 je bilo posledica predvsem večjega števila praznikov (dela prostih dni).

Povprečno največ delovnih ur opravile osebe, zaposlene v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo
V Sloveniji zaposlena oseba je v 1. četrtletju 2016 opravila na mesec povprečno 135 ur ali za 3,3 % manj kot v istem obdobju 2015; obseg povprečno opravljenih ur na zaposleno osebo se je v primerjavi s 1. četrtletjem 2015 zmanjšal v vseh dejavnostih.

V opazovanem obdobju, tj. od januarja do marca 2016, so bile (glede na število opravljenih delovnih ur) delovno najbolj obremenjene osebe, zaposlene v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (opravile so povprečno 147 ur na mesec). Tudi odstotni delež opravljenih delovnih ur v plačanih delovnih urah je bil v tej dejavnosti med vsemi dejavnostmi najvišji; znašal je 84,4 %. Povprečno najmanj delovnih ur na mesec pa so v tem obdobju opravile osebe, zaposlene v dejavnostih rudarstvo in gostinstvo, in sicer 128.

Število opravljenih delovnih ur se je najbolj zmanjšalo v dejavnosti rudarstvo, najbolj povečalo pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih
Z vidika dejavnosti se je skupni obseg opravljenih delovnih ur v 1. četrtletju 2016 glede na isto obdobje 2015 najizraziteje zmanjšal v dejavnosti rudarstvo (za 8,1 %), najizraziteje povečal pa v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 2,7 %).
Grafikon 1: Povprečno mesečno število plačanih in opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 1. četrtletje 2016
Grafikon 1: Povprečno mesečno število plačanih in opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 1. četrtletje 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Indeks skupnega števila opravljenih delovnih ur, Slovenija (isto obdobje prejšnjega leta = 100)
201420152016
I–III102,6100,898,1
IV–VI99,8101,2
VII–IX101,3103,0
X–XII102,5103,3
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Z objavo podatkov za 1. četrtletje 2016 smo revidirali podatke četrtletnega raziskovanja o opravljenih delovnih urah za obdobje 2012–2014. Revizija podatkov je bila posledica uporabe dodatnih podatkovnih virov, in sicer smo v izračune za obdobje od 1. četrtletja 2012 do 4. četrtletja 2013 vključili rezultate raziskovanja Struktura delovnega časa (ZAP-SDČ) za 2012, v izračune za vsa četrtletja 2014 pa podatke iz Informacijskega sistema za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju (ISPAP). Revidirane podatke objavljamo na podatkovnem portalu SI-STAT.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.