Bruto domači proizvod, Slovenija, 1. četrtletje 2016

Rast BDP v prvem četrtletju 2016 2,5-odstotna

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju 2016 za 2,5 odstotka višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta.

  • 31. 5. 2016 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v prvem četrtletju 2016 za 0,5 odstotka višji kot v prejšnjem četrtletju in za 2,3 odstotka višji kot v prvem četrtletju 2015.

Rast izvoza se nadaljuje, rast uvoza se upočasnjuje

Tudi v prvem četrtletju 2016 je izvoz pozitivno vplival na rast BDP. Rast izvoza je bila 5,3-odstotna; izvoz blaga se je povečal za 4,9 %, izvoz storitev pa za 7,4 %.

Rast uvoza je bila nekoliko nižja: 3,2-odstotna. Posledično se je zvišal prispevek salda menjave s tujino h gospodarski rasti; znašal je 1,9 odstotne točke.

Rahla rast domačega trošenja

Skupno domače trošenje se je zvišalo za 0,6 %. Končna potrošnja se je povečala za 1,2 %, medtem ko so se bruto investicije zmanjšale za 1,5 %.

Končna potrošnja gospodinjstev se je zvišala za 0,6 %; najbolj so se povečali izdatki za trajne dobrine (za 9,7 %), med katerimi so najbolj izstopali izdatki za nakupe osebnih vozil in motornih koles; ti so se namreč povečali za skoraj 15 %.

Zvišala se je tudi potrošnja države (za 2,7 %); država je namenila več sredstev za izvajanje kolektivnih (za 3,5 %) in tudi individualnih storitev (za 2,2 %).  

Bruto investicije v osnovna sredstva so se zmanjšale za 8,2 %, kar je bilo posledica zmanjšanja investicij v zgradbe in objekte (za 27,2 %), padec pa so blažile investicije v stroje in opremo; te so se zvišale za 9,3 %. Med investicijami v stroje in opremo so najbolj izstopale kovinske konstrukcije in investicije v transportno opremo.   

Investicije v spremembe zalog so h gospodarski rasti prispevale 1,3 odstotne točke in tako blažile padec celotnih bruto investicij.

Dodana vrednost celotnega gospodarstva 2,5-odstotna

K rasti celotne dodane vrednosti so v največji meri prispevale rast v predelovalnih dejavnostih (6,8 %), v trgovini (5,1 %), v gostinstvu (8,1 %) in v dejavnosti trgovanja z nepremičninami (6,5 %).

Obenem se je v prvem četrtletju 2016 izrazito znižala dodana vrednost v dejavnosti gradbeništvo (za 18,3 %). Za približno prav toliko se je znižala že v prejšnjih obdobjih, in sicer v celotnem letu 2010 in v prvem četrtletju 2013.

Opombe

Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na nedesezonirane podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT.

Tabela 1: Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
20152016
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Nedesezonirano
  Sprememba glede na enako četrtletje prejšnjega leta2,82,72,63,32,5
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na prejšnje četrtletje0,70,80,40,60,5
  Sprememba glede na enako četrtletje prejšnjega leta3,02,62,22,62,3
Vir: SURS
Tabela 2: Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20152016
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Sprememba glede na enako četrtletje prejšnjega leta
Domača potrošnja2,40,91,43,70,6
Končna potrošnja0,20,92,02,71,2
  Gospodinjstva0,61,12,52,60,6
  NPISG3,15,11,52,13,0
  Država-1,20,20,83,02,7
Bruto investicije10,90,8-0,68,1-1,5
  Bruto investicije v osnovna sredstva1,5-0,6-2,03,4-8,2
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)1,80,30,30,81,3
Saldo menjave s tujino1)0,61,91,4-0,11,9
Izvoz proizvodov6,26,25,03,35,3
  Blago (fob)6,86,24,82,94,9
  Storitve4,06,55,95,17,4
Minus: uvoz proizvodov6,14,13,73,93,2
  Blago (fob)7,54,62,94,63,4
  Storitve-2,31,27,7-0,42,5
Bruto domači proizvod2,82,72,63,32,5
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Tabela 3: Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
20152016
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Glede na enako četrtletje prejšnjega leta
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo3,48,010,711,38,9
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami5,94,55,34,65,5
od tega: C Predelovalne dejavnosti7,15,25,85,26,8
F Gradbeništvo-0,8-5,3-6,0-0,4-18,3
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo4,04,24,54,34,9
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti1,91,24,75,94,6
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-7,31,8-0,85,2-6,0
L Poslovanje z nepremičninami1,90,11,71,26,5
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti3,11,62,94,71,4
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo0,20,00,20,71,3
RST Druge storitvene dejavnosti7,23,81,94,41,2
Skupaj dodana vrednost2,72,42,93,52,5
Neto davki na proizvode3,74,81,22,02,5
Bruto domači proizvod2,82,72,63,32,5
Vir: SURS
Tabela 4: Implicitni deflatorji, pogoji menjave, indeksi
20152016
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIII-III
Glede na enako četrtletje prejšnjega leta
Bruto domači proizvod100,5100,2100,1101,0101,1
Domača potrošnja 99,699,999,299,5100,2
Pogoji menjave101,2100,4101,2102,1101,6
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.