Srednješolsko izobraževanje mladine in odraslih, Slovenija, konec šolskega leta 2014/15 in začetek 2015/16

Srednješolsko izobrazbo pridobilo skoraj 18.000 mladih in skoraj 2.300 odraslih

Ob koncu šolskega leta 2014/15 je bilo v srednješolsko izobraževanje v Sloveniji vključenih nekaj manj dijakov kot v prejšnjem šolskem letu. Največ jih je končalo srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje. Zanimanje za nižje in srednje poklicne programe je še vedno majhno.

  • 25. 4. 2016 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Dijakov spet nekoliko manj

Ob koncu šolskega leta 2014/15 je bilo v srednješolsko izobraževanje vključenih 73.652 dijakov, kar je nekoliko manj kot v prejšnjem šolskem letu (74.907 dijakov). Razlog za to je še vedno upadanje števila prebivalcev v starostni skupini, tipični za srednješolsko izobraževanje.

Predvidevamo, da se bo v naslednjih letih število dijakov znova povečevalo, saj se število učencev v osnovni šoli dviga že od šolskega leta 2011/12.

Ob koncu opazovanega šolskega leta je bilo v srednje splošno izobraževanje vključenih 27.811 ali 38 % dijakov (ali za odstotno točko manj kot v prejšnjem šolskem letu), v srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje 33.585 dijakov (46 %), v nižje in srednje poklicno izobraževanje pa 12.256 dijakov (ali 16 % od vseh v srednješolsko izobraževanje vpisanih dijakov).

Največ dijakov je končalo srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje

V opazovanem šolskem letu je srednješolsko izobraževanje končalo 17.793 dijakov.

Srednje splošno izobraževanje je končalo 6.774 (38 %) dijakov; 6.695 dijakov od teh je končalo splošne in strokovne gimnazije, 79 dijakov pa maturitetni tečaj. Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje je končalo 7.711 (43 %) dijakov; 1.029 dijakov od teh je končalo poklicno tehniško izobraževanje, 138 dijakov pa poklicni tečaj. Ker se število vpisanih v nižje in srednje poklicne programe iz leta v leto zmanjšuje, je posledično tudi tistih, ki končajo te programe, čedalje manj. Delež dijakov, ki so končali srednje in nižje poklicne programe, od vseh dijakov, ki so končali srednješolsko izobraževanje, je v letu 2003/04 znašal 26,3 %, konec leta 2006/07 21,8 %, konec leta 2014/15 pa le še 18,6 %. Skoraj 60 % dijakinj od vseh, ki so končale srednješolsko izobraževanje, je končalo to izobraževanje na področjih splošno izobraževanje ter družbene, poslovne, upravne in pravne vede.

Največji del srednješolskega izobraževanja odraslih izvedejo enote za izobraževanje odraslih pri šolah

V šolskem letu 2014/15 je bilo v programe za pridobitev srednješolske izobrazbe vključenih 13.327 odraslih, kar je nekoliko manj kot v prejšnjem letu. Med ustanovami, ki organizirajo izobraževanje odraslih za pridobitev izobrazbe, so najštevilnejše enote za izobraževanje odraslih pri šolah; te so v navedenem obdobju izobraževale 57 % v srednješolsko izobraževanje vključenih odraslih. Izobraževanje za približno 21 % v srednješolsko izobraževanje vključenih odraslih so organizirale ljudske univerze, za 17 %  pa specializirane organizacije za izobraževanje odraslih, ki sicer organizirajo glavni del neformalnega izobraževanja.

Od 2.291 odraslih, ki so končali srednješolsko izobraževanje, jih je skoraj tri četrtine končalo srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje, približno četrtina (24 %) pa srednje poklicno izobraževanje.

Zanimanje za nižje in srednje poklicne programe še vedno majhno

Ob začetku šolskega leta 2014/15 je bilo v srednje šole vpisanih 74.759 dijakov. Tudi tokrat se jih je vpisalo največ v srednje tehniško in strokovno izobraževanje, 46 %, in v srednje splošno izobraževanje, 36 %; v nižje in srednje poklicno izobraževanje se je vpisalo 17 % dijakov. Glede na prejšnje leto se jih je v srednje splošno izobraževanje vpisalo za 1 odstotno točko manj, v srednje tehniško in strokovno izobraževanje ter v nižje in srednje poklicno izobraževanje pa približno enako število.

Grafikon 1: V srednješolsko izobraževanje vpisani dijaki, Slovenija, začetek šolskega leta
Grafikon 1: V srednješolsko izobraževanje vpisani dijaki, Slovenija, začetek šolskega leta
Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport
Tabela 1: Srednješolsko izobraževanje mladine in odraslih, Slovenija, konec šolskega leta
2013/142014/15
Dijaki
  vključeni v izobraževanje74.90773.652
  zaključili izobraževanje17.95017.793
Odrasli
  vključeni v izobraževanje14.00313.327
  zaključili izobraževanje2.4842.291
Vir: SURS
Tabela 2: Dijaki v srednješolskem izobraževanju, Slovenija, konec šolskega leta 2014/15
VključeniZaključili izobraževanje
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Skupaj73.65237.85635.79617.7939.0648.729
Nižje poklicno843594249361246115
Srednje poklicno11.4137.8563.5572.9471.978969
Srednje tehniško in drugo strokovno33.58518.06915.5167.7114.0543.657
  srednje tehniško in drugo strokovno (4-letni programi)30.04815.64914.3996.5443.2673.277
  poklicno tehniško3.2512.3279241.029750279
  poklicni tečaj2869319313837101
Srednje splošno27.81111.33716.4746.7742.7863.988
  splošne in strokovne gimnazije27.36211.19716.1656.6952.7653.930
  maturitetni tečaj449140309792158
Vir: SURS
Tabela 3: Odrasli v srednješolskem izobraževanju, Slovenija, konec šolskega leta 2014/15
VključeniZaključili izobraževanje
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Skupaj13.3276.6046.7232.2911.0371.254
Ljudska univerza2.7621.0841.678630149481
Druge specializirane organizacije za izobraževanje odraslih2.2661.1301.136287124163
Izobraževalni center (enota) pri podjetjih30214915320182
Enota za izobraževanje odraslih pri šolah7.5334.0203.5131.200684516
Izobraževalni centri pri zbornicah---523715
Drugo4642212431022577
- ni pojava
Vir: SURS
Tabela 4: V srednješolsko izobraževanje vpisani dijaki, Slovenija, začetek šolskega leta 2015/16
VključeniPonavljalci
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Skupaj74.75938.65136.1082.3181.492826
Nižje poklicno944680264614813
Srednje poklicno11.9968.2643.732726501225
Srednje tehniško in drugo strokovno34.57318.69415.8791.157740417
  srednje tehniško in drugo strokovno (4-letni programi)30.81816.08314.735934579355
  poklicno tehniško3.4842.53495022316162
  poklicni tečaj27177194000
Srednje splošno27.24611.01316.233374203171
  splošne in strokovne gimnazije26.85210.88315.969363198165
  maturitetni tečaj3941302641156
- ni pojava
Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.