Svetovni dan potrošnikov

Pri nas se v živinoreji porabi razmeroma malo antibiotikov

Letošnji svetovni dan potrošnikov je posvečen zmanjšanju uporabe antibiotikov v živinoreji. Pri nas se jih za zdravljenje živali porabi razmeroma majhna količina. Zaupanje potrošnikov se je pri nas v zadnjih letih povečalo, po cenah in individualni potrošnji pa smo pod povprečjem EU-28.

  • 8.3.2016
  • |
  • brez statusa

Svetovni dan pravic potrošnikov praznujemo 15. marca v spomin na vizionarski govor predsednika ZDA J. F. Kennedyja, ki je na ta dan leta 1962 kot prvi voditelj katerekoli države v nagovoru v kongresu spregovoril o potrošnikih in njihovih pravicah. Leta 1983 je 15. marec postal tudi uradno svetovni dan pravic potrošnikov. Tema, ki je letos posebej poudarjena, je zmanjšanje porabe antibiotikov v živinoreji.

Na SURS smo za letošnji svetovni dan pravic potrošnikov izpostavili nekaj statističnih podatkov o zaupanju potrošnikov, cenah in individualni potrošnji ter uporabi antibiotikov v živinoreji.

Zaupanje potrošnikov se v zadnjih letih povečuje

Zaupanje potrošnikov merimo s kazalnikom zaupanja potrošnikov; to je kazalnik, v katerem so združena pričakovanja posameznikov o finančnem stanju v gospodinjstvih, v gospodarstvu, glede možnosti za varčevanje in glede brezposelnosti za prihodnjih 12 mesecev.

Iz gibanja kazalnika zaupanja potrošnikov v zadnjih 10 letih (od 2006 do 2015) v Sloveniji, v EU-28 in v sosednjih državah (Hrvaški, Italiji, Madžarski in Avstriji) lahko  razberemo, kako je na zaupanje potrošnikov vplivala finančna kriza. Vrednost tega kazalnika je bila najnižja konec 2008 in v prvi polovici 2009, v naslednjih letih se je zvišala, v 2012 je ponovno padla, od 2013 pa spet narašča.

V Sloveniji je bilo zaupanje potrošnikov v zadnjih 10 letih pod povprečjem EU-28, v 2015 pa se mu je precej približalo. Med omenjenimi državami je bilo v tem obdobju najvišje v Avstriji, vendar se je v 2015 znižalo in padlo pod raven v Sloveniji; trenutno je najvišje v Italiji, najnižje pa na Hrvaškem in Madžarskem.

Grafikon 1: Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija v mednarodni primerjavi

Vira: SURS, Evropska komisija

Cene in individualna potrošnja v Sloveniji pod povprečjem EU-28

Cene proizvodov za potrošnjo gospodinjstev so bile v 2014 v Sloveniji povprečno za 17 % nižje od povprečja v EU-28. Višje od tega povprečja so bile le cene zabavne elektronike (za 3 %); cene hrane in brezalkoholnih pijač so bile pri nas le za 1 % nižje od povprečja v EU-28. Bistveno nižje od povprečja v EU-28 pa so bile pri nas cene alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov (za 17 %).

Več o tem v objavi: Ravni cen skupin proizvodov in storitev za končno potrošnjo gospodinjstev, evropske države, 2014.

Tudi dejanska individualna potrošnja na prebivalca, izražena v standardih kupne moči, je bila v Sloveniji v 2014 precej nižja od povprečja v EU-28, in to za 25 %; nekoliko je bila višja kot na Poljskem (le za 1 odstotno točko) ter nekoliko nižja kot v Češki republiki  (za 1 odstotno točko) in na Slovaškem (za 2 odstotni točki).

Več o tem v objavi: Paritete kupne moči in bruto domači proizvod na prebivalca v standardih kupne moči, evropske države, 2012-2014.


Pri nas se v živinoreji porabi razmeroma malo antibiotikov

Letošnji svetovni dan potrošnikov naj bi posebej spodbujal zmanjšanje uporabe antibiotikov v živinoreji.

V 2013 se je v Sloveniji prodalo 22 mg/PKE antibiotikov za uporabo v živinoreji. To v grobem pomeni, da se je v povprečju na 1 kg teže živali v živinoreji prodalo 22 mg antibiotikov.

Pri prodaji antibiotikov za uporabo v živinoreji se za lažjo primerjavo med državami izračunava populacijska korekcijska enota (PKE ali angl. population correction unit – PCU). PKE se izračuna tako, da se število vseh živali v živinoreji pomnoži s teoretično težo (v kg), pri kateri je največja verjetnost, da se žival zdravi z antibiotiki. Količina teh zdravil v miligramih se deli s PKE in tako dobimo vrednost (mg/PKE), s pomočjo katere lahko primerjamo vrednost tega podatka med državami.

V 26 državah članicah EU in Evropskega gospodarskega prostora se je v 2013 prodalo povprečno 110 mg/PKE antibiotikov za uporabo v živinoreji; Slovenija je bila torej pri uporabi antibiotikov v živinoreji v tem letu precej pod evropskim povprečjem in tudi pod povprečjem držav, iz katerih uvažamo največ mesa. V Avstriji so v 2013 prodali 57 mg/PKE, v Nemčiji 179 mg/PKE, na Madžarskem 230 mg/PKE in v Italiji 302 mg/PKE. Manj antibiotikov na PKE kot pri nas so tedaj  prodali le na Švedskem (13 mg/PKE), v Islandiji (5 mg/PKE) in na Norveškem (4 mg/PKE).

V Sloveniji se količina prodanih antibiotikov za uporabo v živinoreji v zadnjih letih zmanjšuje. V 2010 se je porabilo 47 mg/PKE, v  2011 46 mg/PKE, v 2012 37 mg/PKE, v 2013 pa, kot je bilo že povedano, 22 mg/PKE.

Več informacij o uporabi antibiotikov v živinoreji lahko najdete na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravila/.
Tabela 1: Antibiotiki za uporabo v živinoreji, evropske države, 2013
DržavaProdaja (t)PKE (1.000 t)Prodaja (mg/PKE)
Ciper48113426
Španija2.2026.944317
Italija1.3184.372302
Madžarska176763230
Portugalska179958187
Nemčija1.5278.526179
Belgija2601.658157
Poljska5763.806151
Bolgarija47401116
26 držav EU/EGP8.06054.901110
Francija6817.16595
Češka republika5769782
Nizozemska2263.22670
Slovaška1624863
Estonija913762
Združeno kraljestvo4226.79962
Avstrija5595757
Irska1001.76257
Luksemburg35154
Danska1092.41845
Latvija616737
Litva1234037
Finska1351424
Slovenija418022
Švedska1079613
Islandija11155
Norveška71.7894
Vir: European medicines agency (Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA countries in 2013, Fifth ESVAC report)
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.