Bruto domači proizvod, Slovenija, 4. četrtletje 2015

BDP se je v zadnjem četrtletju 2015 povečal za 3,3 odstotka, v letu 2015 pa za 2,9 odstotka

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v četrtem četrtletju 2015 za 3,3 odstotka višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. BDP se je v letu 2015 po prvi oceni zvišal za 2,9 odstotka.

  • 26.2.2016
  • |
  • brez statusa

BDP z izločenimi vplivi sezone in koledarja je bil v četrtem četrtletju 2015 za 0,6 odstotka višji kot v prejšnjem četrtletju in za 2,6 odstotka višji kot v četrtem četrtletju 2014.

Domače povpraševanje se krepi

Pozitiven trend rasti gospodarske aktivnosti se je v zadnjem četrtletju lani zaradi večjega domačega povpraševanja okrepil. Domače trošenje se je povečalo za 3,7 odstotka.

Zasebno trošenje gospodinjstev nadalje ugodno vpliva na gospodarsko aktivnost v Sloveniji. V četrtem četrtletju se je povečalo za 2,6 odstotka. Domača gospodinjstva so več sredstev namenila za nakupe vseh vrst dobrin. Trošenje trajnih dobrin se je povečalo za 8,1 odstotka, trošenje drugih dobrin pa za 1,8 odstotka.

Država je v zadnjem četrtletju namenila več sredstev tako za izvajanje kolektivnih (rast za 2,6 odstotka) kot tudi individualnih storitev  (rast za 3,6 odstotka). Skupaj so se končni izdatki države povečali za 3 odstotke. 

Bruto investicije so se povečale za 8,1 odstotka. Investicije v spremembe zalog (komponenta porabe kot celota) so h gospodarski rasti prispevale 0,8 odstotne točke. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 3,4 odstotka. Investicije v gradbene objekte so se zmanjšale tretje četrtletje zapored, tokrat za 3,7 odstotka. Investicije v opremo in stroje so se povečale za 13,4 odstotka, zaradi večjih investicij v transportno opremo(rast za 18,6 odstotka), kot zaradi večjih investicij v drugo opremo in stroje (rast za 12,1 odstotka).

Nadaljnje upočasnjevanje rasti izvoza

Zunanje povpraševanje je tudi v četrtem četrtletju 2015 pozitivno vplivalo na gospodarsko rast. Tokrat se je izvoz okrepil za 3,3 odstotka. Izvoz blaga se je povečal za 2,9 odstotka, izvoz storitev pa za 5,1 odstotka. Uvoz se povečal za 3,9 odstotka. Uvoz blaga se je povečal za 4,6 odstotka, uvoz storitev pa se je zmanjšal za 0,4 odstotka.

Tokrat je uvoz rastel hitreje kot izvoz, posledično je saldo zunanje trgovine negativno prispeval h gospodarski rasti 0,1 odstotne točke. Uvozne cene so v tem četrtletju padle veliko bolj kot izvozne cene, zato so bili pogoji menjave zelo ugodni: indeks 102,1.

Dodana vrednost celotnega gospodarstva se je okrepila za 3,5 odstotka

Skupna dodana vrednost gospodarstva se je v četrtem četrtletju zvišala za 3,5 odstotka, torej bolj kot v prejšnjih dveh četrtletjih. Še naprej pa se povečuje dodana vrednost v predelovalnih dejavnostih, tokrat se je zvišala za 5,2 odstotka. V trgovini se je okrepila za 5,4 odstotka, v gostinstvu za 6,3 odstotka. V gradbeništvu se je zmanjšala že peto zaporedno četrtletje, v zadnjem četrtletju za 0,4 odstotka. Neto davki na proizvode so se v tem četrtletju zvišali za 2 odstotka.

Gospodarska rast v lanskem letu 2,9-odstotna

BDP v tekočih cenah je v letu znašal 38.543 milijonov evrov, kar je nominalno za 3,3 odstotka več kot v letu 2014. Realno se je BDP povečal za 2,9 odstotka. Implicitni deflator je bil 100,4.

Zunanje povpraševanje je bilo podobno kot v letu 2014 glavni generator gospodarske rasti; izvoz se je povečal za 5,2 odstotka. Čedalje pomembnejše postaja domače povpraševanje; povečalo se je za 2,1 odstotka. Zasebno trošenje kot del domačega povpraševanja pa se je okrepilo za 1,7 odstotka.

Skupna dodana vrednost slovenskega gospodarstva se je v letu 2015 povečala za 2,9 odstotka. H gospodarski rasti so največ prispevale predelovalne dejavnosti, in sicer 1,2 odstotne točke.

Opombe

Vse primerjave v tem besedilu, če ni posebej omenjeno, se nanašajo na originalne podatke, na spremembe obsega (oziroma realne spremembe) ter na spremembe glede na isto četrtletje v prejšnjem letu.

Podrobnejši podatki

Podrobnejši podatki so objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT.

Tabela 1: Bruto domači proizvod, stalne cene, stopnje rasti (%)
2015
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Nedesezonirano
  Sprememba glede na enako obdobje leta 20142,82,72,63,32,9
Prilagojeno za vpliv sezone in koledarja
  Sprememba glede na predhodno obdobje0,70,80,40,62,6
  Sprememba glede na enako obdobje leta 20143,02,62,22,62,6
Vir: SURS
Tabela 2: Izdatkovna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
2015
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Sprememba glede na enako obdobje 2014
Domača potrošnja2,40,91,43,72,1
Končna potrošnja0,20,92,02,71,5
  Gospodinjstva0,61,12,52,61,7
  NPISG3,15,11,52,12,9
  Država-1,20,20,83,00,7
Bruto investicije10,90,8-0,68,14,4
  Bruto investicije v osnovna sredstva1,5-0,6-2,03,40,5
  Spremembe zalog in vrednostni predmeti1)1,80,30,30,80,8
Saldo menjave s tujino1)0,61,91,4-0,10,9
Izvoz proizvodov6,26,25,03,35,2
  Blago (fob)6,86,24,82,95,1
  Storitve4,06,55,95,15,4
Minus: uvoz proizvodov6,14,13,73,94,4
  Blago (fob)7,54,62,94,64,9
  Storitve-2,31,27,7-0,41,8
Bruto domači proizvod2,82,72,63,32,9
1) Kot prispevek k rasti obsega BDP (v odstotnih točkah).
Vir: SURS
Tabela 3: Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda, stalne cene, stopnje rasti (%)
2015
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Sprememba glede na enako obdobje 2014
A Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo3,48,010,711,38,6
BCDE Rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko, vodo, ravnanje z odplakami5,94,55,34,65,0
od tega: C Predelovalne dejavnosti7,15,25,85,25,8
F Gradbeništvo-0,8-5,3-6,0-0,4-3,3
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo4,04,24,54,34,3
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti1,91,24,75,93,5
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti-7,31,8-0,85,2-1,3
L Poslovanje z nepremičninami1,90,11,71,21,2
MN Strokovne, znanstvene, tehnične in druge raznovrstne poslovne dejavnosti3,11,62,94,73,1
OPQ Uprava in obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo0,20,00,20,70,3
RST Druge storitvene dejavnosti7,23,81,94,44,3
Skupaj dodana vrednost2,72,42,93,52,9
Neto davki na proizvode3,74,81,22,02,9
Bruto domači proizvod2,82,72,63,32,9
Vir: SURS
Tabela 4: Revizija sprememb obsega bruto domačega proizvoda
PrvaPrejšnjaZadnjaRevizija
objava%-točke
Sprememba glede na enako četrtletje predhodnega leta, nedesezonirano, %X-XII 20142,42,82,80,0
I-III 20152,92,82,80,0
IV-VI 20152,62,72,70,0
VII-IX 20152,52,52,60,1
Sprememba glede na predhodno četrtletje, prilagojeno za vpliv sezone in koledarja, %X-XII 20140,30,30,30,0
I-III 20150,80,70,70,0
IV-VI 20150,70,70,80,0
VII-IX 20150,40,40,40,1
Sprememba glede na enako četrtletje predhodnega leta, prilagojeno za vpliv sezone in koledarja, %X-XII 20142,02,52,40,0
I-III 20153,03,03,00,0
IV-VI 20152,52,62,60,0
VII-IX 20152,12,12,20,1
Vir: SURS
Tabela 5: Implicitni deflatorji, pogoji menjave, indeksi
2015
I-IIIIV-VIVII-IXX-XIISkupaj
Glede na enako obdobje 2014
Bruto domači proizvod100,5100,2100,1101,0100,4
Domača potrošnja 99,699,999,299,599,5
Pogoji menjave101,2100,4101,2102,1101,2
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.