Povprečne mesečne plače, Slovenija, december 2015

Povprečna mesečna bruto plača za december 2015 za 5,0 % nižja od plače za november 2015

Povprečna mesečna bruto plača za december 2015 je znašala 1.594,93 EUR, neto pa 1.035,58 EUR. Od plače za november 2015 je bila nižja, ker je bil glavni del izrednih izplačil izplačan že z novembrsko plačo. Povprečna mesečna plača v 2015 je bila v primerjavi s plačo v 2014 nominalno in realno višja.

  • 15. 2. 2016 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Povprečna mesečna plača v letu 2015 nekoliko višja od plače v letu 2014
Povprečna mesečna bruto plača za december 2015 je znašala 1.594,93 EUR; od povprečne mesečne bruto plače za november 2015 je bila nominalno nižja za 5,0 %, realno pa za 4,6 %. Povprečna mesečna neto plača za december 2015 je znašala 1.035,58 EUR; v primerjavi s plačo za november 2015 je bila nominalno nižja za 4,3 %, realno pa za 3,9 %.

Znižanje povprečne mesečne plače za december 2015 glede na november 2015 je bilo pretežno posledica razlike v višini izrednih izplačil (13. plač in božičnic); glavnina teh izplačil je bila namreč izplačana s plačo za november.

Povprečna mesečna bruto plača v letu 2015 je znašala 1.555,89 EUR, neto pa 1.013,23 EUR. Od povprečne mesečne plače v letu 2014 je bila v bruto znesku nominalno višja za 0,7 %, realno pa za 1,2 %, v neto znesku pa nominalno za 0,4 %, realno pa za 0,9 %.

Povprečna mesečna neto plača v 2015 višja kot v 2014 v obeh sektorjih, javnem in zasebnem
Povprečna mesečna neto plača za december 2015 je bila v primerjavi s plačo za november 2015 v javnem sektorju nižja za 0,2 %, v zasebnem sektorju pa za 6,8 %; v primerjavi s plačo za december 2014 pa je bila v obeh višja, v javnem sektorju za 2,6 % v zasebnem sektorju pa za 0,7 %.

Povprečna mesečna neto plača v javnem sektorju je v letu 2015 znašala 1.161,88 EUR, v zasebnem sektorju pa 935,78 EUR. V obeh je bila višja kot v letu 2014, v javnem sektorju za 0,8 %, v zasebnem sektorju pa za 0,3 %.

Zvišanje povprečne mesečne neto plače v 2015 v primerjavi z 2014 najizrazitejše v finančnih in zavarovalniških ter v predelovalnih dejavnostih
Povprečna mesečna neto plača za december 2015 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (znašala je 1.449,39 EUR), sledili sta povprečni mesečni neto plači v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (1.421,55 EUR) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (1.371,96 EUR). Najnižja pa je bila v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (704,57 EUR).

Povprečna mesečna neto plača v letu 2015 se je v primerjavi z letom 2014 najbolj zvišala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter v predelovalnih dejavnostih (za 1,8 %), sledili sta dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (za 1,6 %) ter oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 1,2 %); najizraziteje znižala pa se je v dejavnosti rudarstvo (za 5,8 %). Najvišjo povprečno mesečno neto plačo so prejeli zaposleni v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (1.438,10 EUR), najnižjo pa zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (704,55 EUR).   

Povprečna mesečna neto plača v 2015 nekoliko nižja kot v prejšnjem letu le v zasavski statistični regiji 
Povprečna mesečna neto plača je bila v letu 2015 najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji; znašala je 1.099,23 EUR. Blizu slovenskemu povprečju so bile plače v jugovzhodni Sloveniji in v gorenjski statistični regiji; v prvi je znašala v povprečju 1.022,58 EUR neto, v drugi pa 1.010,83 EUR neto. Najnižjo povprečno mesečno neto plačo v letu 2015 so prejeli zaposleni v zasavski statistični regiji (914,36 EUR). Sicer je bila povprečna mesečna neto plača v letu 2015 v vseh statističnih regijah, razen v zasavski višja kot v prejšnjem letu; v zasavski statistični regiji je bila za 2,1 % nižja.
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2015 1)
Grafikon 1: Povprečna mesečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2015 1)
1) Pri izračunu indeksov o povprečnih plačah za obdobja pred novembrom 2015 so uporabljeni preračunani podatki zaradi spremembe v virih podatkov. Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija1)
XII 15Ø I-XII 15Ø X-XII 15XII 15
XI 15
XII 15
XII 14
Ø I-XII 15
Ø I-XII 14
EURindeks
Bruto1.594,931.555,891.606,5595,0101,5100,7
Javni sektor1.857,731.793,961.834,8499,8103,2101,2
  od tega sektor država1.843,651.765,251.798,78102,7104,6101,0
Zasebni sektor1.460,381.431,841.489,8692,0100,6100,5
Neto1.035,581.013,231.041,7695,7101,3100,4
Javni sektor1.197,921.161,881.184,8299,8102,6100,8
  od tega sektor država1.192,741.149,211.167,05102,4103,7100,6
Zasebni sektor952,47935,78968,6393,2100,7100,3
1) Pri izračunu indeksov in podatkov o povprečnih plačah za obdobja pred novembrom 2015 so uporabljeni preračunani podatki zaradi spremembe v virih podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podrobnejši podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za december 2015 bodo objavljeni 25. februarja 2016 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

V raziskovanju o povprečni mesečni plači opazujemo področja dejavnosti po SKD 2008: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (A), Rudarstvo (B), Predelovalne dejavnosti (C), Oskrba z električno energijo, plinom in paro (D), Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (E), Gradbeništvo (F), Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (G), Promet in skladiščenje (H), Gostinstvo (I), Informacijske in komunikacijske dejavnosti (J), Finančne in zavarovalniške dejavnosti (K), Poslovanje z nepremičninami (L), Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (M), Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (N), Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (O), Izobraževanje (P), Zdravstvo in socialno varstvo (Q), Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (R) in Druge dejavnosti (S).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.