Poslovne tendence, Slovenija, januar 2016

Zaupanje v gradbeništvu, predelovalnih in storitvenih dejavnostih v januarju 2016 nižje kot v decembru 2015

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v januarju 2016 v gradbeništvu, predelovalnih in storitvenih dejavnostih nižja, v trgovini na drobno pa višja kot v prejšnjem mesecu.

  • 25.1.2016
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila januarja 2016 za 3 odstotne točke nižja kot decembra 2015 in za 1 odstotno točko nižja kot januarja 2015 ter za 6 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.

Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, zvišale so se vrednosti kazalnikov zaloge, pričakovana proizvodnja in zagotovljena proizvodnja. Vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje se ni spremenila.

Vrednosti kazalnikov, ki jih spremljamo štirikrat letno, so se večinoma znižale.
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila januarja 2016 83,1-odstotna ali za 1,2 odstotne točke višja kot oktobra 2015. V 59 % podjetij so bile proizvodne zmogljivosti v povprečju izkoriščene več kot 81-odstotno. Vrednost kazalnika ustreznost proizvodnih zmogljivosti glede na pričakovano povpraševanje v naslednjih 12 mesecih je bila januarja 2016 za 1 odstotno točko višja kot oktobra 2015. Med kazalniki konkurenčnega položaja sta se  vrednosti kazalnikov konkurenčni položaj na trgih EU in konkurenčni položaj na trgih zunaj EU januarja 2016 v primerjavi z oktobrom 2015 znižali. Vrednost kazalnika konkurenčni položaj na domačem trgu je ostala nespremenjena. Vrednost kazalnika obseg novih naročil je bila januarja 2016 za 6 odstotnih točk nižja kot oktobra 2015.

V januarju 2016 so bili kot glavni omejitveni dejavniki v proizvodnji najpogosteje navedeni nezadostno domače povpraševanje (to težavo je navedlo 32 % podjetij), nezadostno tuje povpraševanje (26 % podjetij) in negotove gospodarske razmere (22 % podjetij). 21 % podjetij ni navedlo omejitev.

 

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila januarja 2016 za 16 odstotnih točk višja kot decembra 2015 in za 4 odstotne točke višja kot januarja 2015, hkrati pa za 18 odstotni točki višja od dolgoletnega povprečja.

Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, zvišale pa so se vrednosti kazalnikov prodaja, pričakovano zaposlovanje, poslovni položaj in pričakovana prodaja.

Največ podjetij v trgovini na drobno je kot omejitve navedlo konkurenco v sektorju (57 % podjetij), nizko povpraševanje (49 % podjetij) in visoke stroške dela (40 % podjetij). 5 % podjetij ni navedlo omejitev.

 

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu nižji kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila januarja 2016 za 1 odstotno točko nižja kot decembra 2015 in za 3 odstotne točke nižja kot januarja 2015 ter za 4 odstotne točke višja od dolgoletnega povprečja.

Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, zvišali sta se vrednosti kazalnikov cene in zagotovljeno delo. Vrednosti kazalnikov zaposlovanje, tehnične zmogljivosti in pričakovana skupna naročila se niso spremenile.

Največ podjetij v gradbeništvu je kot omejitev navedlo nezadostno povpraševanje (45 %). Sledili so velika konkurenca v dejavnosti (42 % podjetij), slabi vremenski pogoji (31 %) in visoki stroški dela (29 %).

 

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila januarja 2016 za 3 odstotne točke nižja kot decembra 2015 in za 3 odstotne točke višja kot januarja 2015 ter za 8 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem večinoma znižale, zvišala se je le vrednost kazalnika pričakovane prodajne cene. Vrednost kazalnika zaposlovanje se ni spremenila.
Največ podjetij v storitvenih dejavnostih je kot omejitev navedlo nezadostno povpraševanje (46 %); sledila so podjetja, ki so jih omejevale finančne ovire (teh podjetij je bilo 27 %), podjetja, ki so imela težave zaradi drugih ovir (14 %), in podjetja, ki so imela težave zaradi pomanjkanja delovne sile (5 %). 21 % podjetij ni navedlo omejitev.

Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja1), Slovenija, januar 2016
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja<sup>1)</sup>, Slovenija, januar 2016
1) Desezonirani podatki so originalni podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Pri desezoniranju časovnih vrst smo namesto programa Demetra+ začeli uporabljati program JDemetra+. Modele časovnih vrst smo tudi podrobno pregledali in po potrebi spremenili. Upoštevali smo obdobje od januarja 2005 naprej. Zaradi zamenjave programa in sprememb modelov lahko pri rezultatih desezoniranja nastanejo večje revizije (popravki).

Iz podatkov za tekoče obdobje, ki jih primerjamo s podatki za prejšnje obdobje, so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Iz podatkov za tekoče obdobje, ki jih primerjamo s podatki za isto obdobje prejšnjega leta, so izločeni vplivi koledarja.

Pri poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih nismo zaznali vplivov sezone in koledarja v časovnih vrstah zaloge, pričakovane cene, zagotovljena proizvodnja, izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti, ustreznost proizvodnih zmogljivosti, konkurenčni položaj na domačem trgu in konkurenčni položaj na trgih držav članic EU.

Pri poslovnih tendencah v trgovini na drobno vplivov sezone in koledarja nismo zaznali v časovnih vrstah pričakovano zaposlovanje, prodajne cene, pričakovane prodajne cene in prodaja.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.