Kazalniki trajnostnega razvoja, Slovenija, 2014

V 2014 je bilo od 100 delovno sposobnih prebivalcev (15–64 let) odvisnih 47 oseb (otrok in starejših)

V letu 2014 se je delež kmetijskih gospodarstev z ekološkim kmetovanjem ali s kmetovanjem v preusmeritvi povečal na 4,6 %. Končna poraba energije na prebivalca se je zmanjšala na 2,26 tone ekvivalenta nafte na prebivalca, dolg sektorja država pa se je povečal na 80,8 % bruto domačega proizvoda.

  • 21. 12. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalniki trajnostnega razvoja so združeni v tri vsebinske sklope z naslovi: Blaginja, Ravnovesje in skromnost ter Medgeneracijsko sodelovanje. Vsak sklop je prikazan z okoljskimi, socialnimi in ekonomskimi vsebinami.

Blaginja: v letu 2014 se je delež kmetijskih gospodarstev z ekološkim kmetovanjem ali s kmetovanjem v preusmeritvi povečal na 4,6 %

Delež kmetijskih gospodarstev z ekološkim kmetovanjem ali s kmetovanjem v preusmeritvi se povečuje. V letu 2014 je znašal 4,6 %, kar je za 0,4 odstotne točke več kot v letu 2013. Večji kot v letu 2013 je bil tudi delež ekološko obdelovanih kmetijskih zemljišč v uporabi ali takih, ki so bila v postopku preusmeritve, in sicer se je povečal z 8,1 % na 8,6 %. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v letu 2014 enaka kot v prejšnjem letu in je znašala 13,1 %. Število študentov na 1.000 prebivalcev se znižuje; v letu 2014 je bilo med 1.000 prebivalci povprečno 41 študentov.

Ravnovesje in skromnost: v letu 2014 se je končna poraba energije na prebivalca zmanjšala na 2,26 tone ekvivalenta nafte (toe) na prebivalca

Končna poraba energije na prebivalca se zmanjšuje. V letu 2014 se je, glede na prejšnje leto, zmanjšala z 2,37 toe na 2,26 toe/prebivalca. Ponovno se je nekoliko zmanjšala tudi poraba vode iz javnega vodovoda v gospodinjstvih na prebivalca, in sicer je znašala 38,1 m3/prebivalca. V letu 2014 se je prvič (od leta 2002) povečalo število potniških kilometrov v cestnem javnem potniškem prometu, in sicer na 476.836.000 pkm, kar je za 3,8 % več kot v prejšnjem letu. Stopnja tveganja revščine je bila v letu 2014 enaka kot v prejšnjem letu in je znašala 14,5 %.

Medgeneracijsko sodelovanje: dolg sektorja država se je v letu 2014 povečal na 80,8 % bruto domačega proizvoda (BDP)

Intenzivnost poseka lesa se je v letu 2014 zaradi žledoloma povečala na 74 %, kar je za skoraj 28 odstotnih točk več kot v prejšnjem letu. Ponovno se je povečal tudi dolg sektorja država, in sicer na 80,8 % BDP, kar je za 10 odstotnih točk več kot v letu 2013. V letu 2014 se je ponovno povečal tudi koeficient starostne odvisnosti mladih in starejših. V letu 2014 je bilo od 100 delovno sposobnih prebivalcev (15–64 let) skupno odvisnih že 47,2 oseb (otroci in starejši). Ponovno se je povečal tudi delež otrok v vrtcih, in sicer na 76,8 %. Na ravni statističnih regij je bil delež otrok v vrtcih najvišji v osrednjeslovenski regiji (80,6 %), najnižji pa v zasavski regiji (68,4 %).

Podrobni podatki, nekateri tudi na ravni statističnih regij, so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT, glavna sporočila, ki jih izražajo objavljeni kazalniki, pa objavljamo tudi na posodobljeni spletni strani kazalnikov trajnostnega razvoja.

Interaktivna karta 1: Vključenost otrok v vrtce, statistične regije, Slovenija, 2014

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

Vir: SURS, STAGE
Tabela 1: Izbrani kazalniki blaginje, Slovenija
20102011201220132014
Delež kmetijskih gospodarstev z ekološkim kmetovanjem ali s kmetovanjem v preusmeritvi (%)33,23,64,24,6
Delež kmetijskih zemljišč v uporabi z ekološko pridelavo ali v preusmeritvi (%)6,477,38,18,6
Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,711,81213,113,1
Število študentov v terciarnem izobraževanju na 1.000 prebivalcev (število/1.000 prebivalcev)52,350,647,54440,6
Vira: SURS, MKGP
Tabela 2: Izbrani kazalniki ravnovesja in skromnosti, Slovenija
20102011201220132014
Končna poraba energije na prebivalca (toe/prebivalca)2,512,482,432,372,26
Poraba vode iz javnega vodovoda v gospodinjstvih na prebivalca (m3/prebivalca)41,240,741,338,238,1
Potniški kilometri v cestnem javnem potniškem prometu (1.000 pkm)578.844551.544533.087459.487476.836
Stopnja tveganja revščine glede na dohodek (brez dohodka v naravi) (%)12,713,613,514,514,5
Vira: SURS, MOP
Tabela 3: Izbrani kazalniki medgeneracijskega sodelovanja, Slovenija
20102011201220132014
Intenzivnost poseka lesa (%)41,647,146,446,274
Dolg sektorja država – % BDP (%)38,246,453,770,880,8
Skupni koeficient starostne odvisnosti (število)4444,345,146,247,2
Delež otrok v vrtcih (%)7475,976,67576,8
Viri: SURS, MNZ, ZGS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.