Aktivno prebivalstvo, Slovenija, oktober 2015

Aktivnih in delovno aktivnih prebivalcev v oktobru 2015 več kot v mesecu pred tem

Aktivnih prebivalcev je bilo v oktobru 2015 približno 3.100 več kot v septembru 2015 (bilo jih je okoli 917.900). Za približno 300 več je bilo tudi delovno aktivnih oseb (teh je bilo okoli 810.400). Registriranih brezposelnih je bilo okoli 2.700 več (bilo jih je okoli 107.500).  

  • 16.12.2015
  • |
  • končni podatki
Število aktivnih in delovno aktivnih prebivalcev v oktobru 2015 višje kot v septembru 2015

Na koncu oktobra 2015 je bilo med prebivalci Slovenije približno 917.900 aktivnih ali približno  3.100 več kot v septembru 2015. V istem mesecu prejšnjega leta je bilo število aktivnih prebivalcev za 0,5 % višje.

Število delovno aktivnih oseb (to so zaposleni in samozaposleni skupaj) se je v oktobru 2015 glede na prejšnji mesec povečalo za nekaj več kot 300. Ob koncu oktobra 2015 jih je bilo približno 810.400, od tega 55,1 % moških. Glede na oktober 2014 se je število delovno aktivnih oseb povečalo za 0,5 %. Število samozaposlenih oseb se je od konca oktobra 2014 zmanjšalo za 6,6 odstotka (na približno 89.300).

V zadnjih petnajstih letih je bilo število aktivnih in delovno aktivnih prebivalcev najvišje v oktobru 2008. Aktivnih prebivalcev je bilo takrat približno 950.700 ali 3,5 % več kot v oktobru 2015, delovno aktivnih prebivalcev pa je bilo nekaj nad 888.100 ali 8,7 % več kot v oktobru 2015.

Pregled po dejavnostih pokaže, da se je število delovno aktivnih oseb v oktobru 2015 glede na september 2015 znižalo v štirih dejavnostih, povečalo pa v šestnajstih. Najbolj se je povečalo v predelovalnih dejavnostih (C), in sicer za približno 1.100 (na okoli 183.600). Glede na oktober 2014 se je število delovno aktivnih oseb v teh dejavnostih povečalo za 2,3 %. Med predelovalnimi dejavnostmi pa je bilo število delovno aktivnih v oktobru 2015 najvišje v proizvodnji kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, in sicer jih je bilo nekaj več kot 30.700 ali 4,3 % več kot v oktobru 2014.

Stopnja registrirane brezposelnosti v oktobru 2015 višja kot v septembru 2015

Stopnja registrirane brezposelnosti se je v oktobru 2015 zvišala, in sicer za 0,2 odstotne točke, na 11,7 %. V oktobru 2015 je bilo registriranih nekaj manj kot 107.500 brezposelnih oseb ali 7,3 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta. Število registriranih brezposelnih oseb je doseglo in preseglo 100.000 v oktobru 2010, in od takrat se še ni spustilo pod to mejo.
Grafikon 1: Stopnja registrirane brezposelnosti, Slovenija
Grafikon 1: Stopnja registrirane brezposelnosti, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Delovno aktivne in zaposlene osebe po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, oktober 2015
Grafikon 2: Delovno aktivne in zaposlene osebe po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, oktober 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Aktivno prebivalstvo, Slovenija
X 2015 X 2015 
IX 2015
X 2015
X 2014
število indeks
Aktivno prebivalstvo917.894100,399,5
Delovno aktivno prebivalstvo810.406100,0100,5
  zaposlene osebe721.152100,3101,4
  samozaposlene osebe89.25497,893,4
Registrirane brezposelne osebe107.488102,692,7
Vir: SURS
Tabela 2: Stopnje registrirane brezposelnosti in anketne brezposelnosti, Slovenija
20142015
I–IIIIV–VIVII–IXX–XIII–IIIIV–VIVII–IXX
%
Registrski podatki
Skupaj14,113,112,510,713,212,311,711,7
Moški 13,512,111,111,412,311,010,310,3
Ženske14,814,214,114,114,413,813,413,4
Anketni podatki
Skupaj10,89,39,39,69,89,28,6
Moški 10,18,58,48,99,08,37,2
Ženske11,610,210,310,310,810,310,1
… ni podatka
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Pri napovedovanju števila kmetov smo začeli namesto programa Demetra+ uporabljati program JDemetra+. Modele časovnih vrst smo tudi podrobno pregledali in po potrebi spremenili. Upoštevali smo celotno časovno obdobje.

V raziskovanju o aktivnem prebivalstvu opazujemo področja dejavnosti po SKD 2008: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (A), Rudarstvo (B), Predelovalne dejavnosti (C), Oskrba z električno energijo, plinom in paro (D), Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (E), Gradbeništvo (F), Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (G), Promet in skladiščenje (H), Gostinstvo (I), Informacijske in komunikacijske dejavnosti (J), Finančne in zavarovalniške dejavnosti (K), Poslovanje z nepremičninami (L), Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (M), Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (N), Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti (O), Izobraževanje (P), Zdravstvo in socialno varstvo (Q), Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (R), Druge dejavnosti (S) in Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno uporabo (T).Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.