Kazalniki globalizacije, Slovenija, 2014

Slovenska globalizacija v statističnih kazalnikih

Po deležu izvoza in tudi uvoza blaga in storitev v bruto domačem proizvodu se je Slovenija v letu 2014 med državami članicami EU-28 uvrstila na 11. mesto. Po deležu tujih neposrednih naložb v bruto domačem proizvodu Slovenija ostaja med zadnjimi petimi državami članicami.

  • 30. 11. 2015 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Slovenija je v mednarodni menjavi usmerjena predvsem na trge držav članic EU-28

Vrednost izvoza blaga in storitev je v Sloveniji v letu 2014 predstavljala 76,5 %, vrednost uvoza blaga in storitev pa 68,7 % vrednosti bruto domačega proizvoda (BDP). Po relativni velikosti vrednosti izvoza in tudi uvoza blaga in storitev v vrednosti BDP se je Slovenija v letu 2014 med državami članicami EU-28 uvrstila na 11. mesto.

Stopnja vključenosti Slovenije v mednarodno menjavo, merjena s kazalnikom tržne integracije v blagu (povprečje vrednosti izvoza in uvoza blaga v vrednosti BDP), je bila ena višjih med članicami EU-28. Višjo je izkazovalo le pet držav članic, med njimi sosednja Madžarska. Slovenska vpetost v mednarodno menjavo storitev je slabša. Po kazalniku tržne integracije v storitvah (povprečje vrednosti izvoza in uvoza storitev v vrednosti BDP) se je Slovenija v primerjavi s sosednjimi državami uvrstila le pred Italijo, med vsemi državami članicami EU-28 pa približno na sredino, na 16. mesto.

Slovenija je v mednarodni menjavi usmerjena predvsem na trge držav članic EU-28. Primerjava slovenske usmerjenosti izvoza blaga (po metodologiji zunanjetrgovinske statistike) za daljše obdobje kaže manjše premike izvoza v korist držav zunaj EU, vendar so ti, če izvzamemo Hrvaško in Madžarsko, manjši kot v drugih državah, pomembnih trgovinskih partnericah Slovenije.         

Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se v letu 2014 povečale

Vrednost tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2014 znašala 10,1 milijarde EUR in se je v primerjavi s koncem leta 2013 povečala za 13,5 %. Delež tujih neposrednih naložb v vrednosti BDP je dosegel 27,2 %, kar je za okoli 2 odstotni točki več kot v letu 2013 in za okoli 5 odstotnih točk več kot v letu 2008.

Vrednost neposrednih naložb Slovenije v tujini je konec leta 2014 znašala 5,3 milijarde EUR in se je v primerjavi s koncem leta 2013 povečala za 2,8 %. To povečanje, ki je bilo prvo v zadnjih petih letih, pa ni zadostovalo za pozitiven premik v deležu vrednosti teh naložb v BDP. Vrednost neposrednih naložb Slovenije v tujini je tako v letu 2014 dosegla 14,2 % BDP, kar je približno enako kot v letu 2013 (14,4 % BDP) in za 1,8 odstotne točke manj kot v letu 2008.

Med državami članicami EU-28  ostaja Slovenija tudi v letu 2014 po deležu stanja tujih neposrednih naložb v BDP med zadnjimi petimi, po deležu stanja neposrednih naložb držav v tujino v BDP pa med zadnjimi desetimi članicami.

Več kot petino vseh notranjih izdatkov za raziskave in razvoj so imela tuja notranja podjetja

Med vsemi aktivnimi tržnimi podjetji v nefinančnih dejavnostih (področja B do J, L do N in S95 po Standardni klasifikaciji dejavnosti, 2008), ki so delovala v Sloveniji v letu 2013, je bilo 4,5 % tujih podjetij (tujih notranjih podjetij ali podjetij pod tujim nadzorom). Tuja notranja podjetja so zaposlovala okoli 16 % vseh oseb, ki delajo, in ustvarila okoli 22 % dodane vrednosti vseh v raziskovanje zajetih podjetij na domačem teritoriju. Takšna razmerja so tudi posledica razlik v velikosti podjetij. Tuja podjetja, merjena  s povprečno zaposlenostjo, so bila namreč petkrat večja od nacionalnih. 

Tuja podjetja so zato tudi pomembni nosilci raziskav in razvoja. Delež notranjih izdatkov za raziskave in razvoj v skupnih tovrstnih izdatkih vseh v raziskovanje zajetih podjetij v Sloveniji je v letu 2013 znašal 27,2 %.

Slovenska podjetja so imela v letu 2014 v tujini neposredni ali posredni večinski nadzor nad 1.317 podjetji (tuja zunanja podjetja). Ta so skupaj zaposlovala 36.992 zaposlenih.
Grafikon 1: Izvoz in uvoz blaga in storitev ter neposredne naložbe (NN) – stanja, Slovenija
Grafikon 1: Izvoz in uvoz blaga in storitev ter neposredne naložbe (NN) – stanja, Slovenija
Vira: SURS, Banka Slovenije
Grafikon 2: Tržna integracija v blagu in storitvah, Slovenija in sosednje države, 2014
Grafikon 2: Tržna integracija v blagu in storitvah, Slovenija in sosednje države, 2014
Vira: Eurostat, SURS
Grafikon 3: Izvoz blaga v države zunaj EU-28, izbrane države
Grafikon 3: Izvoz blaga v države zunaj EU-28, izbrane države
Vira: Eurostat, SURS
Tabela 1: Tuja notranja podjetja1) in izbrani strukturni kazalniki poslovanja, Slovenija, 2013
v % od vseh podjetij
Podjetjaštevilo5.7434,5
Osebe, ki delajo 92.32216,1
Dodana vrednostmio. EUR3.80921,9
Notranji izdatki za raziskave in razvoj19127,2
1) Zajeta so aktivna tržna podjetja iz nefinančnih dejavnosti (področja B do J, od L do N in S95 po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008)
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Kazalnike globalizacije predstavljamo z nekaterimi že znanimi podatki iz ekonomske statistike v treh vsebinskih sklopih. Prva dva sklopa vključujeta kazalnike, ki z različnih vidikov osvetljujejo dve najpomembnejši čezmejni ekonomski aktivnosti, in sicer mednarodno menjavo blaga in storitev ter mednarodne neposredne naložbe. V tretji sklop smo vključili podatke o tujih podjetjih; ti so na eni strani kazalniki samega procesa globalizacije, na drugi strani pa že kažejo njene posledice.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.