Podjetja, Slovenija, 2014

V letu 2014 aktivnih 186.433 podjetij

186.433 podjetij, to je za 2,4 % več kot v prejšnjem letu, njihov prihodek pa je bil za 3,3 % višji kot v prejšnjem letu.

  • 26. 11. 2015 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Več podjetij, višji prihodek, več oseb, ki delajo

V letu 2014 je v Sloveniji delovalo 186.433 podjetij. Ta so v tem letu zaposlovala 826.447 oseb in ustvarila 93.572 milijonov EUR prihodka. Število podjetij je bilo glede na prejšnje leto višje za  2,4 %, število oseb, ki delajo, za 1,1 %, ustvarjeni prihodek pa za 3,3 %. Število podjetij je najizraziteje naraslo v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 9,4 %), v dejavnost kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo (za 7,8 %) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 7,0 %). Število oseb, ki delajo, je najizraziteje naraslo v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (19,6 %). Prihodek pa se je najizraziteje povečal v dejavnosti kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo (za 18,3 %), v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 13,4 %) in v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 11,3 %).

Več kot polovico vseh v podjetjih zaposlenih oseb zaposlovala srednje velika in velika podjetja

Z vidika velikosti podjetij (glede na število oseb, ki delajo) so v Sloveniji v letu 2014 prevladovala mikropodjetja (95,1 %), to so tista podjetja, v katerih je zaposlenih manj kot 10 oseb. Kljub temu so največ prihodka ustvarila sicer manj številna srednje velika podjetja (26,1 %) in velika podjetja (33,2 %), tj. podjetja, v katerih je zaposlenih najmanj 50 oseb; zaposlovala pa so več kot polovico (54,3 %) vseh oseb, ki so delale v podjetjih.

Število podjetij, število oseb, ki delajo, in prihodek najbolj narasli v občini Ljubljana

Število podjetij se je glede na prejšnje leto najbolj povečalo v občini Ljubljana, za 1.266. Sledila je občina Koper; tam se je število podjetij povečalo za 193. Tudi število oseb, ki delajo, je glede na prejšnje leto najbolj naraslo v podjetjih v občini Ljubljana, za 3.833. Sledila je občina Naklo; tamkajšnja podjetja so v letu 2014 zaposlovala 1.466 oseb, ki delajo, več kot v prejšnjem letu. Tudi prihodek se je glede na leto prej najbolj povečal v podjetjih v občini Ljubljana, za 535 milijonov EUR. Sledila so podjetja v občini Novo mesto; ta so ustvarila za 226 milijonov EUR višji prihodek kot v prejšnjem letu.

Fizične osebe med podjetji najštevilnejše; gospodarske družbe zaposlovale največ oseb, ki delajo, in ustvarile največ prihodka

Podjetja, ki so po organizacijski obliki fizične osebe, so bila najštevilnejša. Podjetja, ki so bila po obliki gospodarske družbe, so zaposlovala največ oseb, ki delajo, in ustvarila največ prihodka. Glede na prejšnje leto je število gospodarskih družb in prav tako tudi število fizičnih oseb naraslo za 2,5 %. Število oseb, ki delajo, je glede na prejšnje leto najizraziteje naraslo pri drugih pravnih osebah (za 1,9 %), prihodek pa je glede na prejšnje leto najizraziteje narasel pri fizičnih osebah (za 4,5 %).
Karta 1: Podjetja, občine, Slovenija, 2014
Karta 1: Podjetja, občine, Slovenija, 2014
Vira: SURS, GURS
Grafikon 1: Letna stopnja rasti izbranih podatkov za podjetja, Slovenija
Grafikon 1: Letna stopnja rasti izbranih podatkov za podjetja, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Izbrani podatki po velikostnih razredih podjetij, glede na število oseb, ki delajo v njih, Slovenija
Grafikon 2: Izbrani podatki po velikostnih razredih podjetij, glede na število oseb, ki delajo v njih, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Podjetja, Slovenija
PodjetjaOsebe, ki delajoPrihodek
20142014
2013
20142014
2013
20142014
2013
številoindeksšteviloindeks1000 EURindeks
Skupaj - podjetja186.433102,4826.447101,193.571.789103,3
Pravnoorganizacijske oblike
Gospodarske družbe59.856102,5489.059100,980.063.278103,5
Druge pravne osebe26.221101,6189.929101,97.677.643100,1
Fizične osebe100.356102,5148.412101,45.830.868104,5
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.